Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu przez PayPro SA Zasad Ładu Korporacyjnego

Spółka PayPro SA przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji.

Mając na uwadze powyższe oraz prowadząc działalność z zachowaniem najwyższej staranności PayPro SA oświadcza, iż spełnia obowiązki wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem Zasad określonych w:

 • § 22 ust. 1 i 2 o treści:
  㤠22
  1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.
  2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowi komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.”

  - wyjaśniając, iż skład osobowy Rady Nadzorczej w sposób właściwy i wystarczający zabezpiecza interesy Spółki, członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię sprawowania należytego nadzoru nad obszarami działalności Spółki. Mimo niestosowania powyższej zasady, nie występuje ryzyko braku zapewnienia efektywnego nadzoru w Spółce oraz naruszenia praw akcjonariuszy mniejszościowych.

 • Rozdziale 9 dotyczącym Wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, ponieważ z uwagi na specyfikę oraz charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, Zasady te nie dotyczą Spółki.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza PayPro SA

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Omar Haque
 • Członek Rady Nadzorczej - Christian Brunhøj
 • Członek Rady Nadzorczej - Jorgen Janus Hillerup

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A., Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.

Członków Rady Nadzorczej powołuję się na okres wspólnej 1-rocznej kadencji z prawem do ponownego powołania.

Zarząd PayPro SA

 • Prezes Zarządu - Jacek Kinecki
 • Wiceprezes Zarządu - Michał Bzowy
 • Członek Zarządu - Michał Hull

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A, zarząd spółki składa się z 3 do 5 osób , a kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 lat.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się
Sprawdź jakie to proste

Aktywuj nową metodę
płatności P24NOW