Polityka prywatności oraz polityka cookies Dotpay sp. z o.o. (KRS 0000700791), ver.1.1., stosowana od 19 sierpnia 2019 r.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane administratora.

Dotpay sp. z o.o. staje się administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych przez Akceptanta (a wskazanych przez Kupującego w Sklepie Akceptanta) lub podanych bezpośrednio przez Kupującego w bramce płatniczej Dotpay sp. z o.o. (https://ssl.dotpay.pl/).

Kontakt z Dotpay sp. z o.o. w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu +48 12 688 26 00 lub poprzez kontakt mailowy bok@dotpay.pl.

 1. Zakres zbieranych danych osobowych.

Danymi osobowymi Kupującego jest co najmniej adres email, jednakże w niektórych wypadkach może to być także imię, nazwisko, adres oraz adres IP. Zależy to od sposobu integracji technicznej Sklepu (witryny internetowej bądź aplikacji mobilnej Akceptanta, w której Kupujący zawarł umowę sprzedaży lub świadczenia usług albo złożył oświadczenie woli powodujące powstanie, ustanie lub modyfikację stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty przez Kupującego na rzecz Akceptanta). Dotpay sp. z o.o. jest zobowiązany poinformować Kupującego o posiadanych przez siebie danych osobowych Kupującego.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawami dla przetwarzania danych osobowych przez Dotpay sp. z o.o. są:

 • realizacja umowy o świadczenie jednorazowej usługi płatniczej, która nie byłaby możliwa bez podania danych osobowych Kupującego,
 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładające na Dotpay sp. z o.o.  jako krajową instytucję płatniczą prawo i obowiązek przetwarzania danych osobowych Kupujących w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U.2018.723 ze zm.) oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, t.j.Dz.U.2019.659 ze zm.),
 • prawnie uzasadniony interes Dotpay sp. z o.o. i jej kontrahentów polegający na analizie danych w celu lepszego dopasowania ofert kierowanych do Kupujących,
 • w razie użycia danych osobowych do celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail podany przez Kupującego) odbywa się ono na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody Kupującego. Zgoda ta nie jest konieczna dla wykonania usługi płatniczej przez Dotpay sp. z o.o. na rzecz Kupującego oraz Akceptanta i może być w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji odwołana przez Kupującego.
 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej wymienionych celów i obowiązków ustawowych. Oznacza to, że dane przechowywane na podstawie:

 • realizacji umowy przechowywane będą przez okres konieczny do należytego wykonania umowy i ewentualnej obsługi reklamacyjnej,
 • wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawowych przechowywane będą przez okres co najmniej 10 lat od dokonania płatności. Okres ten jest pochodną terminu przedawnienia przestępstwa oszustwa oraz prawa i obowiązku Dotpay sp. z o.o. do przekazywania takich danych na potrzeby organów ściągania,
 • prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przechowywane, tj. lepszego dopasowania ofert kierowanych do Kupujących,
 • zgody do celów marketingowych przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody przez Kupującego.

5. Dostęp Kupującego do danych.

Kupujący może żądać od Dotpay sp. z o.o. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest tylko, gdy nie narusza to wyżej wskazanych obowiązków Dotpay wynikających z przepisów ustawowych.

 1. Przekazywanie danych innym odbiorcom.

W celu wykonania umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, Dotpay przekazuje dane osobowe Kupującego Instytucjom pośredniczącym (podmiotom innym niż Dotpay sp. z o.o., za pośrednictwem których Kupujący przekazuje Dotpay sp. z o.o. środki dla celów zapłaty Akceptantowi), które to stają się samodzielnymi administratorami tych danych. Zależnie od wybranej przez Kupującego metody płatności może być to bank, w którym Kupujący posiada rachunek lub który wydał kartę płatniczą Kupującego, organizacja kartowa, podmiot prowadzący system płatności (np. BLIK) itp. W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dotpay sp. z o.o. może przekazać dane osobowe Kupującego podmiotom trzecim zajmującym się analizą danych w celu lepszego dopasowania ofert kierowanych do Kupujących.

    7. Profilowanie

W razie przetwarzania danych do celów marketingowych Dotpay sp. z o.o. może używać danych o Kupujących do profilowania wyłącznie w celu lepszego dopasowania ewentualnych informacji handlowych do preferencji Kupującego.

 1. Prawo wniesienia skargi.

W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez Dotpay sp. z o.o. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Zabezpieczenia organizacyjno–techniczne mające na celu ograniczenie możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w Dotpay sp. z o.o.

Dane osobowe Kupujących przechowywane są wyłącznie na serwerach Dotpay sp. z o.o. przy użyciu autorskiego oprogramowania Dotpay sp. z o.o. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie dla pracowników Dotpay sp. z o.o. tylko w zakresie, w jakim konieczne jest to dla wykonywania obowiązków służbowych i minimalnym, koniecznym zakresie.  Dostęp ten jest ograniczony także poprzez zabezpieczenie loginem i hasłem oraz możliwy bądź przez VPN, bądź z konkretnych adresów IP.

Cookies

Poniżej określono zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza Dotpay sp. z o.o., który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach dotpay.pl oraz dotpay.eu.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies w jego Urządzeniu. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i. Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu udostępnienia narzędzia chat:

i. zopim.com [administrator Cookies: Zopim Technologies Pte Ltd. z siedzibą w USA].

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Klauzula informacyjna Dotpay sp. z o.o. (KRS 700791) ver.1.1, 19 sierpnia 2019 r.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest po pierwsze realizacja umowy pomiędzy Tobą a Dotpay sp. z o.o. (świadczenie jednorazowej usługi płatniczej), która bez tych danych byłaby niemożliwa. Po drugie, przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Dotpay sp. z o.o. jako krajową instytucję płatniczą prawo i obowiązek przetwarzania Twoich danych także w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U.2018.723 ze zm.) oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, t.j.Dz.U.2019.659 ze zm.). Ponadto, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Dotpay sp. z o.o. i jej kontrahentów polegający na analizie danych w celu lepszego dopasowania ofert kierowanych do Kupujących.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej celów i obowiązków ustawowych.

Dostęp do danych

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest tylko gdy nie narusza to wyżej wskazanych obowiązków Dotpay sp. z o.o.

Przekazywanie danych innym odbiorcom

W celu wykonania umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, Dotpay sp. z o.o. przekaże Twoje dane osobowe innym administratorom, którymi zależnie od wybranej metody płatności będą  banki, organizacje kartowe, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności itp. Ponadto, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dotpay sp. z o.o. może przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim zajmującym się analizą danych w celu lepszego dopasowania ofert kierowanych do Kupujących.

Prawo wniesienia skargi

W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).