1. PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI OD KLIENTÓW

W systemie płatności elektronicznych Dotpay można wydzielić dwie metody przyjmowania płatności od klientów. Pierwsza (wersja podstawowa) przeznaczona jest głównie dla sprzedawców, którzy nie posiadają sklepów lub serwisów zintegrowanych z systemem Dotpay.

Druga metoda (wersja zaawansowana) przeznaczona jest dla sklepów oraz serwisów, na których rozpoczyna się proces płatności (np.klient składa zamówienie na towar).

Adresy, pod którymi dostępna jest bramka płatności Dotpay:

 • środowisko produkcyjne : https://ssl.dotpay.pl/t2/

 • środowisko testowe : https://ssl.dotpay.pl/test_payment/

Ostrzeżenie

Ze względu na politykę bezpieczeństwa, bramka płatności Dotpay NIE może być osadzana w ramce / iframe (X-Frame-Options:SAMEORIGIN).

1.1. Wersja podstawowa

Aby przekierować klienta do płatności, wszystkie dane można zapisać w adresie URL - linku. W poniższym przykładzie do formularza płatności przekazywane jest id sklepu, amount , currency i description :

https://ssl.dotpay.pl/t2/?id=123456&amount=123.00&currency=PLN&description=Test

Powyższy adres przekierowuje za pomocą metody GET.

Opis pozostałych parametrów, które można w ten sposób przekazać do formularza płatności Dotpay, znajduje się w dalszej części instrukcji, w tabeli 1 oraz tabeli 2.

Po zalogowaniu w serwisie Dotpay można skorzystać z menu Narzędzia –> Generator linków płatniczych. Menu generowania linków pozwala na określenie danych takich jak: id , amount , currency , description oraz lang . Wygenerowanie linku do płatności oznacza utworzenie specjalnego tokenu, którego wywołanie pozwoli na odgórne zdefiniowanie wymienionych parametrów, a tym samym uniemożliwi modyfikację danych płatności.

Wygenerowane w ten sposób tokeny można przeglądać oraz modyfikować (np. amount ) w powyżej wymienionym menu.

Przykład tokenu: rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

Dla tak określonego tokenu stronę płatności można wywołać korzystając z następującego linku:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

W przypadku, gdy NIE zostanie zdefiniowany język płatności, lub gdy wskazany uprzednio język zostanie usunięty, przesłanie dodatkowego parametru lang pozwoli określić język, w jakim wyświetlona ma zostać strona płatności.

Poniżej podany jest przykład wywołania strony płatności z dodatkowym parametrem lang = en w celu zaprezentowania formularza w języku angielskim:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17&lang=en

Do linku płatniczego dodatkowo można dołączyć parametr ignore_last_payment_channel = 1 w celu zignorowanie ostatnio wybranej przez klienta metody płatności (zapamiętanej w pamięci jego przeglądarki), dzięki czemu będzie on widział zawsze pełną listę dostępnych dla niego metod płatności.

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17&ignore_last_payment_channel=1&lang=pl

Przygotowany link z tokenem można przykładowo przesłać w wiadomości e-mail do kupującego.

Utworzony link płatniczy może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do momentu usunięcia go przez sprzedawcę w panelu Dotpay (Narzędzia –> Generator linków płatniczych –> Usuń).

Ostrzeżenie

Domyślnie dla sklepu wymagane jest przesłanie również parametru chk . W przypadku generowania linków płatniczych z poziomu panelu administracyjnego, parametr chk dodawany jest automatycznie do linku.

Natomiast, gdy link płatniczy generowany jest ręcznie z parametrów lub za pomocą API panelu administracyjnego, konieczne jest wygenerowanie poprawnej wartości chk oraz dołączenie jej do linku płatniczego.

Konstrukcja przykładowego linku może wyglądać tak:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?chk=c7dc9bb5d0c726a44cf478d3b78390011641f0f52c3db3c0ba6b9a658c6fb400&pid=poup7bulug5996r7fjc2jl056vfqbgp2

Opis sposobu wyliczenia parametru chk znajduje się w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK) .

Informacja

W przypadku, kiedy sklep nie korzysta z automatycznych notyfikacji URLC i potwierdzenie każdej transakcji odbywa się po manualnej weryfikacji poprawności zaksięgowanej kwoty oraz waluty dla konkretnego zamówienia, wymagalność parametru chk może zostać wyłączona. W tym celu prosimy o kontakt drogą mailową na adres administracja@dotpay.pl

1.1.1. Przykładowe formularze płatności / dotacji

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania, poniższe formularze wymagają wcześniejszej modyfikacji parametrów określonych w sekcji KONFIGURACJA, przykładowo wstawienia odpowiedniego id konta, na rzecz którego ma zostać wykonana płatność (Numer id można znaleźć po zalogowaniu do panelu administracyjnego w zakładce Ustawienia, jest to 6-cyfrowa liczba umieszczona po znaku # w kolumnie Sklep). W innym przypadku nastąpi przekierowanie na stronę z komunikatem błędu.

Po kliknięciu w przycisk, klient zostanie przekierowany do formularza płatności Dotpay (https://ssl.dotpay.pl/t2/) w celu wybrania metody płatności. Równocześnie metodą POST przesyłane są poniższe parametry:

 1. id sklepu sprzedawcy (np. id = 123456)

 2. kwota transakcji (np. amount = 12.42)

 3. waluta transakcji (np. currency = PLN)

 4. opis transakcji (np. description = Zapłata za fakturę VAT 12345/2014)

 5. typ przekierowania (np. type = 0)

 6. adres powrotny po płatności (np. url = https://www.example.com)

 7. tekst przycisku powrotnego (np. buttontext = Powrót)

Ostrzeżenie

Poniższe formularze nie zawierają funkcji wyliczającej obowiązkowy parametr chk . Funkcjonalność tą należy uzupełnić we własnym zakresie, bądź skontaktować się z działem administracji Dotpay (administracja@dotpay.pl) w celu wyłączenia weryfikacji chk . Wcześniej zapoznaj się z rozdziałem Bezpieczeństwo integracji płatności.

Formularz może również przesłać inne, opcjonalne parametry, których opis znajduje się w tabelach umieszczonych w dalszych częściach dokumentacji.

 1. Formularz z predefiniowanymi oraz dowolną kwotą

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 
 4 <head>
 5   <meta charset="UTF-8">
 6 </head>
 7 
 8 <body>
 9   <!-----------------------------
 10  
 11   Górna część strony
 12  
 13  ------------------------------------->
 14 
 15   <!--- copy start--->
 16   <style>
 17     div.dotpay_form_donation {
 18       font-family: sans-serif;
 19       text-align: center;
 20     }
 21 
 22 
 23     div.dp_temat {
 24       font-size: 1.5em;
 25       font-style: inherit;
 26       font-weight: bold;
 27       color: #334242;
 28     }
 29 
 30     input#dp_def_amount {
 31       border: 1px solid #bbb;
 32       border-radius: 3px;
 33       height: 50px;
 34       font-size: 1.3em;
 35       background: #dae6ff;
 36       text-align: center;
 37       font-weight: 500;
 38       cursor: pointer;
 39     }
 40 
 41     input#dp_kwota {
 42       border: 1px solid #bbb;
 43       border-radius: 3px;
 44       font-size: 1.2em;
 45       background: #f8f6fb;
 46       text-align: center;
 47 
 48     }
 49 
 50     input#dp_other_amount {
 51       font-size: 1em;
 52       background: #daedff;
 53       border: 1px solid #bbb;
 54       border-radius: 3px;
 55       padding: 5px;
 56       text-align: center;
 57       cursor: pointer;
 58     }
 59 
 60     button#dp_buttomDarowizna {
 61       font-size: 1.3em;
 62       background: #ae3131;
 63       border: 1px solid #bbb;
 64       border-radius: 3px;
 65       padding: 5px;
 66       text-align: center;
 67       cursor: pointer;
 68       color: #f3f0ed;
 69       letter-spacing: 0.1em;
 70     }
 71 
 72     table.tbl_center {
 73       margin-left: auto;
 74       margin-right: auto;
 75     }
 76   </style>
 77 
 78   <!-- poniżej wpisz prawdiłową ścieżkę do jquery -->
 79   <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
 80 
 81   <script>
 82     $(document).ready(function () {
 83       $("#dp_buttomDarowizna").click(function () {
 84         if ($('#dp_kwota').val().trim() === '') {
 85           $("#dp_kwota_alert").text("Proszę wybrać lub wprowadzić kwotę darowizny.").show();
 86           $('#dp_kwota_alert').css("display", "inline").fadeOut(5000);
 87           return false;
 88         }
 89       });
 90     });
 91   </script>
 92 
 93   <div class="dotpay_form_donation">
 94     <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" target="_parent">
 95       <div class="dp_temat">Wybierz kwotę darowizny</div>
 96       <p>
 97         <input type="button" id="dp_def_amount"
 98           onClick="$('#dp_kwota').val('10'); $('#dp_kwota').prop('readonly', true);$('#dp_kwota').attr('style','color:blue');$('#dp_other_amount_txt').html('Wybrana Kwota')"
 99           value="10.00 zł" />
100         <input type="button" id="dp_def_amount"
101           onClick="$('#dp_kwota').val('20'); $('#dp_kwota').prop('readonly', true);$('#dp_kwota').attr('style','color:blue');$('#dp_other_amount_txt').html('Wybrana Kwota')"
102           value="20.00 zł" />
103         <input type="button" id="dp_def_amount"
104           onClick="$('#dp_kwota').val('50'); $('#dp_kwota').prop('readonly', true);$('#dp_kwota').attr('style','color:blue');$('#dp_other_amount_txt').html('Wybrana Kwota')"
105           value="50.00 zł" />
106         <input type="hidden" name="type" value="0" />
107         <input type="hidden" name="currency" value="PLN" />
108 
109         <table class="tbl_center">
110           <tr>
111             <td>
112               <br><input type="button" id="dp_other_amount"
113                 onClick="$('#dp_kwota').prop('readonly', false);$('#dp_kwota').attr('style','color:brown');$('#dp_other_amount_txt').html('<span style=\'color:brown\'>Wprowadź kwotę</span>')"
114                 value="Inna kwota" />
115             </td>
116             <td>
117               <br><span id="dp_other_amount_txt">Wybrana Kwota</span>:
118               <input type="text" name="amount" id="dp_kwota" readonly
119                 pattern="^([1-9])((\.\d{1,2})?)$|^((?!0)(\d){1,5})((\.\d{1,2})?)$|^(1(\d{5})(.\d{1,2})?)$|^(200000(.[0]{1,2})?)$"
120                 placeholder="np. 100" maxlength="9" size="9"
121                 title="Kwota powinna zawierać się w przedziale 1 - 200000 PLN. Dozwolony format to np: 100 lub 152.43"
122                 oninput="this.value = this.value.replace(/[^0-9\.]/g, ''); this.value = this.value.replace(/(\..*)\./g, '$1');" />
123               PLN
124               <br />
125             </td>
126           </tr>
127         </table>
128 
129         <!--------------------------------- KONFIGURACJA --------------------------------------->
130 
131         <!---- zamiast 000000 nalezy podstawic numer ID w Dotpay -->
132         <input type="hidden" name="id" value="000000" />
133         <!--- Tytuł transakcji --->
134         <input type="hidden" name="description" value="Testowa płatność" />
135         <!--- Ardes URL powrotu --->
136         <input type="hidden" name="url" value="http://www.example.com" />
137         <!-- Tekst przycisku powrotu do sklepu --->
138         <input type="hidden" name="buttontext" id="buttontext" value="Powrót do sprzedawcy" />
139       </p>
140 
141       <!--------------------------------- KONIEC KONFIGURACJI --------------------------------------->
142 
143       <p><br><button class="dp_buttomDarowizna" id="dp_buttomDarowizna">Wpłać darowiznę</button></p>
144     </form>
145     <div id="dp_kwota_alert" style="color:red;"></div>
146   </div>
147 
148   <!--- copy end--->
149 
150   <!-----------------------------
151  
152   Dolna część strony
153  
154  ------------------------------------->
155 </body>
156 
157 </html>
 1. Formularz wyłącznie z predefiniowanymi kwotami

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 
 4 <head>
 5  <meta charset="UTF-8">
 6 </head>
 7 
 8 <body>
 9  <!-----------------------------
10 
11 	Górna część strony
12 
13 ------------------------------------->
14 
15  <!--- copy start--->
16 
17  <div style="text-align: center;">
18   <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" target="_parent">
19    <p style="font-size: 18px">Wybierz kwotę darowizny</p>
20    <input type="radio" name="amount" value="10.00" />10.00 zł&nbsp;&nbsp;&nbsp;
21    <input type="radio" name="amount" value="20.00" />20.00 zł&nbsp;&nbsp;&nbsp;
22    <input type="radio" name="amount" value="50.00" checked />50.00 zł<br />
23    <input type="hidden" name="type" value="0" />
24    <input type="hidden" name="currency" value="PLN" />
25 
26    <!--------------------------------- KONFIGURACJA --------------------------------------->
27 
28    <!---- zamiast 000000 nalezy podstawic numer ID w Dotpay -->
29    <input type="hidden" name="id" value="000000" />
30    <!--- Tytuł transakcji --->
31    <input type="hidden" name="description" value="Testowa płatność" />
32    <!--- Ardes URL powrotu do sklepu--->
33    <input type="hidden" name="url" value="http://www.example.com" />
34    <!-- Tekst przycisku powrotu do sklepu --->
35    <input type="hidden" name="buttontext" value="Powrót do sprzedawcy" />
36 
37    <!--------------------------------- KONIEC KONFIGURACJI --------------------------------------->
38 
39    <p><br><button class="buttomDarowizna">Wpłać darowiznę</button></p>
40   </form>
41  </div>
42 
43  <!--- copy end--->
44 
45  <!-----------------------------
46 
47 	Dolna część strony
48 
49 ------------------------------------->
50 </body>
51 
52 </html>
 1. Formularz z dowolnym opisem i kwotą

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 
 4 <head>
 5  <meta charset="UTF-8">
 6 </head>
 7 
 8 <body>
 9  <!-----------------------------
10 
11 	Górna część strony
12 
13 ------------------------------------->
14 
15  <!--- copy start--->
16 
17  <div style="text-align: center;">
18   <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" target="_parent">
19    <p style="font-size: 18px">Wybierz kwotę darowizny</p>
20    <input name="description" value="Darowizna na cele statutowe" type="hidden">
21    <input name="amount" id="kwota" size="6" value="" type="text" required
22     pattern="^([1-9])((\.\d{1,2})?)$|^((?!0)(\d){1,5})((\.\d{1,2})?)$|^(1(\d{5})(.\d{1,2})?)$|^(200000(.[0]{1,2})?)$"
23     placeholder="np. 10" maxlength="9" size="9"
24     title="Kwota powinna mieścić się w przedziale 1 - 200 000 PLN. Dozwolony format to np: 10 lub 10.00">
25 
26    <input type="hidden" name="currency" value="PLN" /> PLN
27 
28    <!--------------------------------- KONFIGURACJA --------------------------------------->
29 
30    <!---- zamiast 000000 nalezy podstawic numer ID w Dotpay -->
31    <input name="id" value="000000" type="hidden">
32 
33    <!--------------------------------- KONIEC KONFIGURACJI ---------------------------------->
34 
35    <p><br><button class="buttomDarowizna">Wpłać darowiznę</button></p>
36   </form>
37   <br>
38  </div>
39 
40  <!--- copy end--->
41 
42  <!-----------------------------
43 
44 	Dolna część strony
45 
46 ------------------------------------->
47 </body>
48 
49 </html>

1.2. Wersja zaawansowana

Wersja zaawansowana polega na integracji serwisu sprzedawcy z systemem płatności Dotpay. W tej wersji klient po złożeniu zamówienia i kliknięciu w przycisk potwierdzający chęć zapłaty (np. Zapłać przez Dotpay) zostaje przekierowany z serwisu sprzedawcy do formularza płatności Dotpay, który znajdujący się pod adresem https://ssl.dotpay.pl/t2/.

W następnym kroku klient dokonuje wpłaty wybranym kanałem płatności. Jeśli został zdefiniowany adres powrotu, oraz odpowiednia wartość parametru type , na stronie z potwierdzeniem płatności wyświetlony zostanie przycisk umożliwiający powrót do serwisu sprzedawcy.

Sprzedawca może również zdefiniować adres URLC, na który metodą POST będą przesyłane informacje o statusie transakcji. Adres taki można zdefiniować po zalogowaniu do serwisu Dotpay (Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja) lub przesyłać podczas inicjowania płatności jako parametr o nazwie urlc .

W drugim przypadku należy dla danego sklepu odblokować przyjmowanie parametru urlc ze źródeł zewnętrznych tj. odznaczyć opcję: Blokuj zewnętrzne urlc (Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja). Dzięki takiej konfiguracji dla każdej płatności można przesyłać inny adres URLC.

Zasada działania notyfikacji URLC została opisana w sekcji POWIADOMIENIA URLC

1.2.1. Diagram 1. Przykładowy przebieg procesu płatności przedstawia poniższy schemat oraz opis:

 skinparam monochrome false
 skinparam style strictuml
 autonumber

 skinparam note {
   BackgroundColor #F1FFFF
   BorderColor #2980B9
 }

 skinparam sequence {
   ArrowColor #f442a1
   LifeLineBorderColor blue
   LifeLineBackgroundColor #A9DCDF

 }


skinparam actorBackgroundColor #FEFECE
skinparam actorBorderColor  Maroon
skinparam ActorFontColor DarkRed
skinparam ActorFontSize 17
skinparam ActorFontName Aapex


 actor "Klient" as Payer
 participant "Sklep" as Shop
 participant Dotpay
 participant Bank

 Payer -> Shop: złożenie zamówienia
 Shop -> Dotpay: wybór płatności\n i przekierowanie
 Dotpay -> Payer: lista dostępnych kanałów
 Payer -> Dotpay: wybór metody płatności
 Dotpay -> Bank: przekierowanie
 Bank -> Payer: strona logowania
 Payer -> Bank: autoryzacja i potwierdzenie płatności
 Bank -> Dotpay: wylogowanie i powrót

 loop
  Dotpay [#4468aa]-> Payer: oczekiwanie
  Payer [#4468aa,dashed]--> Dotpay: końcowy status?
 end

 Bank [#18a02c,dashed]--> Dotpay: płatność wykonana
 Dotpay [#18a02c]-> Payer: płatność wykonana

 opt
  Payer [#438ba9]-> Dotpay: przycisk "powrót do sklepu"
  Dotpay [#438ba9]-> Shop: powrót
  loop oczekiwanie na urlc
   Shop [#4468aa]-> Payer: oczekiwanie
   Payer [#4468aa,dashed]--> Shop: końcowy status?
  end
  Dotpay [#438ba9,dashed]--> Shop: notyfikacja urlc
  Shop [#438ba9]-> Payer: zamówienie opłacone
 end

 1. Kupujący składa zamówienie w sklepie

 2. po skompletowaniu koszyka klient wybiera płatność z Dotpay i jest przekierowany na formatkę płatności

 3. gdzie zaprezentowana jest lista kanałów.

 4. Klient dokonuje wyboru

 5. i zostaje przekierowany do banku.

 6. Pokazuje się strona logowania do bankowości

 7. gdzie wprowadza dane autoryzacyjne i potwierdza przelew.

 8. Po wylogowaniu następuje powrót na stronę Dotpay.

 9. W oczekiwaniu na potwierdzenie

 10. przeglądarka cyklicznie odpytuje o status płatności.

 11. Bank informuje Dotpay o końcowym statusie płatności

 12. i informacja ta prezentowana jest płacącemu.

Informacja

Kroki 13 - 18 są opcjonalne (w zależności od modelu integracji) i nie mają wpływu na proces płatności.

 1. Kupujący klika na przycisk powrotny

 2. i zostaje przekierowany do sklepu

 3. W oczekiwaniu na potwierdzenie

 4. przeglądarka cyklicznie odpytuje o status płatności.

 5. Po odebraniu notyfikacji URLC

 6. sklep potwierdza klientowi opłacenie zamówienia.

1.2.2. Tabela 1. (Podstawowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

api_version

Parametr domyślnie wymagany.

Parametr określający wersję API, zgodnie z którą system prześle powiadomienie URLC (opis powiadomień URLC zawarty jest w rozdz. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCIACH (POWIADOMIENIA URLC) ).

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja.

Dostępne wartości:

next - najnowsza wersja API opisana w niniejszej instrukcji.

dev - starsza wersja API opisana w instrukcji v1.78.22.1 .

Ważne

Jeżeli konfiguracja sklepu (Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja) wskazuje na wersję API inną niż next, to suma kontrolna liczona dla parametru chk zostanie potraktowana jako błędnie wyliczona - niezgodnie z niniejszą dokumentacją. Tym samym żądanie zostanie odrzucone, czyli system odpowie błędem i nie będzie dalej przetwarzał takiego żądania. W logach dostępnych w panelu administracyjnym sprzedawcy Dotpay, w zakładce Logi dla takiego zdarzenia powinien pojawić się wpis o treści „Required Chk obtained, but hash not equal.”

Nie dotyczy to sytuacji gdy w konfiguracji sklepu zezwolono na nadpisanie ustawień api w konfiguracji sklepu ( id ) poprzez przesłanie w żądaniu parametru api_version = next .

Zalecamy ustawienie w konfiguracji sklepu (Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja) wersję API next !

W innym wypadku zalecamy przesyłanie tego parametru api_version = next w każdym żądaniu.

Przykład:

api_version = next

id

ID sklepu sprzedawcy w systemie Dotpay, na rzecz, którego dokonywana jest płatność.

Numer ID można znaleźć po zalogowaniu do panelu administracyjnego w zakładce Ustawienia, jest to 6-cyfrowa liczba umieszczona po znaku # w kolumnie Sklep.

typ: integer

minimalna wartość: 1

maksymalna wartość: 999999

Przykład:

id = 123456

amount

Kwota transakcji podana z częścią setną (zawsze dwa miejsca po separatorze). Separatorem części setnej jest znak kropki.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 10

przykładowe wyrażenie regularne (dla kwoty w zakresie 0.01 – 200000.00):

^0\.(0)([1-9])$|^0\.(([1-9])(\d)?)$|^([1-9])((\.\d{1,2})?)$|^((?!0)(\d){1,5})((\.\d{1,2})?)$|^(1(\d{5})(.\d{1,2})?)$|^(200000(.[0]{1,2})?)$

Przykład:

amount = 42.82

currency

Waluta określająca parametr amount , format zgodny ze standardem ISO 4217 .

Dostępne wartości:

PLN, EUR, USD, GBP, JPY, CZK, SEK, UAH, RON, NOK, BGN, CHF, HRK, HUF, RUB

Przykład:

currency = EUR

description

Opis przeprowadzanej operacji (transakcji).

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 255

Przykład:

description = Zamówienie nr 120/2018

chk

Suma kontrolna służąca do weryfikacji poprawności przesłanych danych. Opis funkcjonalności oraz sposób liczenia sumy znajduje się w rozdziale: Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK).

Ważne

Parametr domyślnie wymagany. Zalecana metoda liczenia sumy kontrolnej wymaga korzystania z odpowiedniej wersji api: api_version = next

Ostrzeżenie

Jeżeli konfiguracja sklepu wymusza przesłanie w żądaniu parametru chk (domyślne ustawienie sklepu po stronie systemu Dotpay) a jednak nie zostanie on wysłany, wówczas żądanie zostanie potraktowana jako błędnie. Tym samym zostanie ono odrzucone, czyli system odpowie błędem i nie będzie dalej przetwarzał takiego żądania.

W logach dostępnych w panelu administracyjnym sprzedawcy Dotpay, w zakładce Logi dla takiego zdarzenia powinien pojawić się wpis o treści ” Didn’t receive chk. Chk is required for api version next”

1.2.3. Tabela 2. (Dodatkowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

channel

Kanał płatności, jaki ma zostać zaznaczony po przeniesieniu klienta na strony serwisu Dotpay.

Dostępne wyłącznie wartości liczbowe, które zostały przedstawione w sekcji ZAŁĄCZNIK I (KANAŁY PŁATNOŚCI)

Przykład: channel = 1

Po przesłaniu wartości 1 zostanie zaznaczony kanał mTransfer.

Lista dostępnych kanałów płatności dla wybranego sklepu (id) może być pobrana za pośrednictwem:

 • API panelu administracyjnego sprzedawcy

 • API płatności (mechanizm ten wykorzystywany jest również przez gotowy widget służący do wyświetlenia dostępnych kanałów, jego opis znajduje się w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce: Narzędzia –> Widget )

Adres zasobu: https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/channels/

Wymagane parametry: id , amount , currency Opcjonalne parametry: lang , format (json lub xml)

Przykład:

https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/channels/?id=123456&amount=301.00&currency=PLN&lang=pl&format=json

ch_lock

Wymuszenie kanału podanego w parametrze channel .

Przesłanie parametru ch_lock z wartością 1 nie pozwala kupującemu na wybranie innego kanału płatniczego, niż zdefiniowany przez serwis sprzedawcy w wykonanym przekierowaniu do serwisu Dotpay.

Dostępne wartości:

0 – Kanał nie będzie wymuszany (domyślnie).

1 – Wymuszenie kanału przesłanego w parametrze channel .

Przykład:

Przesłanie w przekierowaniu odpowiednio parametrów channel = 1 oraz ch_lock = 1 uniemożliwi klientowi wybranie innego kanału płatności niż mTransfer.

ignore_last_payment_channel

Przesłanie parametru spowoduje zignorowanie ostatnio wybranej przez klienta metody płatności (zapamiętanej w pamięci jego przeglądarki), tzn. na stronie Dotpay wyświetli się pełna lista dostępnych kanałów, jak przy pierwszej płatności.

Domyślnie podczas kolejnej płatności prezentowana jest ostatnio wybrana metoda, wraz z możliwością ewentualnej zmiany na inną.

Dostępne wartości:

1 – Zignorowanie ostatnio wybranej metody płatności

Przykład:

ignore_last_payment_channel = 1

channel_groups

Grupa kanałów płatności, jaka ma zostać wyświetlona po przeniesieniu klienta na strony serwisu Dotpay (domyślnie prezentowane są wszystkie).

W przypadku korzystania z niniejszego parametru zalecane jest użycie ignore_last_payment_channel opisanego powyżej.

Dostępne wartości:

K – karty płatnicze,

T – szybkie transfery,

P – przelewy online,

G – płatności gotówkowe,

W – portmonetki i vouchery,

R – raty,

M – płatności mobilne (DCB),

O – płatności odroczone,

U – usługa inicjowania transakcji płatniczej (PIS: Payment Initation Service),

I – inne.

W wartości parametru może być przekazanych kilka grup, w takiej sytuacji kolejne litery należy odseparować używając przecinka.

Przykład:

channel_groups = T

channel_groups = R,I

channel_groups = R,I,P

url

Adres internetowy (HTTP lub HTTPS) na jaki ma powrócić kupujący po dokonaniu płatności. Sterowanie zachowaniem parametru url określa parametr type .

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

url = https://www.example.com/thanks_page.php

url = http://195.150.9.55/thanks_page.php

W przypadku przesłania parametrów url i type = 0 po zakończeniu procesu płatności kupującemu zostanie przedstawiony przycisk powrotu do serwisu sprzedawcy. Skorzystanie z przycisku spowoduje przeniesienie kupującego na adres podany w parametrze url wraz z parametrem status (przekazanym przez POST i GET) z wartością OK lub FAIL, który zawiera informację o ewentualnym wystąpieniu błędów na stronach płatności.

Ważne

Parametr status informuje jedynie o przebiegu procesu płatności. Informacje o aktualnym statusie transakcji new, completed, rejected, itp.) zawiera zmienna operation_status przesyłana na adres urlc .

Przykład:

url = https://www.example.com/thanks_page.php?status=OK

type

Parametr określający metodę odwołania do serwisu sprzedawcy. Wartość parametru type ma wpływ na zachowanie parametru url .

Dostępne wartości:

0 – Po dokonaniu płatności kupującemu zostanie udostępniony przycisk powrotu do serwisu sprzedawcy,

2 – Brak reakcji, bez przycisku (wartość domyślna).

4 – Nastąpi bezpośrednie przekierowanie do dostawcy kanału płatności (np. Banku), jak również po dokonaniu płatności i wylogowaniu z serwisu dostawcy kanału, kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio do serwisu sprzedawcy. Do pełnego działania funkcjonalność wymaga przesłania pełnego zestawu parametrów niezbędnych do płatności danym kanałem. W przypadku braku pełnego zestawu parametrów kupujący będzie musiał uzupełnić dane na stronie Dotpay, natomiast dalsza cześć procesu płatności zostanie zrealizowana bez zmian, tj. nastąpi automatyczny powrót od dostawcy kanału (tzw. on-site / white label )

Ważne

W przypadku korzystania z mechanizmu bezpośredniego przekierowania do dostawcy kanału (type = 4) należy pamiętać o umieszczeniu pól akceptacji zgód regulaminu płatności Dotpay (parametr bylaw ) oraz przetwarzania przez PayPro S.A. danych osobowych płacącego dla potrzeb realizacji procesu płatności (parametr personal_data ).

Przykład:

Po przesłaniu poniższego zestawu parametrów, kupującemu zostanie wyświetlony (po dokonaniu płatności) przycisk pozwalający przejść do strony https://www.example.com/thanks_page.php:

type = 0

url = https://www.example.com/thanks_page.php

Po przesłaniu poniższego zestawu parametrów oraz pełnego zestawu parametrów wymaganych dla płatności danym kanałem, kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio (z pominięciem interfejsu Dotpay) do dostawcy kanału (np. Banku), a następnie, po wylogowaniu z serwisu dostawcy kanału, zostanie przekierowany bezpośrednio na adres url . Wykorzystanie niniejszej wartości pozwala stworzyć przekierowanie o schemacie np. Sklep –> Bank –> Sklep:

type = 4

url = https://www.example.com/thanks_page.php

bylaw = 1

personal_data = 1

buttontext

Treść, która zostanie wyświetlona na przycisku powrotu do serwisu sprzedawcy. Domyślną wartością jest Powrót do sklepu.

typ: string

minimalna długość: 4

maksymalna długość: 100

Przykład:

buttontext = Wróć do www.example.com

bylaw

Parametr informujący o zaakceptowaniu przez klienta regulaminu płatności oraz polityki cookies PayPro S.A..

W przypadku korzystania z niniejszego parametru system sprzedawcy powinien wyświetlić kupującemu pole wyboru z treścią analogiczną do poniższej..

Akceptuję <a title="regulamin płatności" target="_blank" href="https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/regulamin_platnosci">Regulamin płatności</a> PayPro S.A..

Dostępne wartości: 1 – akceptacja regulaminu płatności

Przykład:

bylaw = 1

personal_data

Parametr informujący o wyświetleniu klientowi informacji na temat przetwarzanie danych osobowych przez PayPro S.A..

W przypadku korzystania z niniejszego parametru system sprzedawcy powinien wyświetlić treść analogiczną do poniższej:

Przyjmuję do wiadomości, że w celu realizacji procesu płatności Administratorem moich danych osobowych jest PayPro S.A.. (KRS 0000347935), 60-198 Poznań (Polska), Pastelowa 8, +48616006170, <a href="mailto:bok@dotpay.pl">bok@dotpay.pl</a>, zobacz <a title="regulamin" target="_blank" href="https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/rodo">pełną treść klauzuli informacyjnej</a>

Dostępne wartości: 1 – informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

Przykład:

personal_data = 1

urlc

Adres internetowy (HTTP lub HTTPS) do odbioru parametrów potwierdzających realizację lub odmowę operacji (transakcji). Dokładny opis mechanizmu powiadomień URLC został zawarty w rozdz. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC).

Zalecane jest, aby podany adres kierował bezpośrednio do odbierającego pliku. Jeżeli po drodze nastąpi przekierowanie typu 301 lub 302 (które zezwalają na zmianę metody HTTP) otrzymana od Dotpay notyfikacja może być pusta.

Ewentualnie można ustawić na serwerze przekierowanie typu 307 / 308, które na takie zachowanie nie pozwalają.

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja .

Ważne

Jeżeli w panelu nie zostało odblokowane przyjmowanie parametru urlc z zewnętrznych źródeł (odznaczona opcja Blokuj zewnętrzne urlc w menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja), to przesyłany parametr urlc jest ignorowany.

Ważne

Jeżeli opcja HTTPS verify z zakładki Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja jest włączona (domyślne ustawienie), przesłany adres musi korzystać z protokołu HTTPS.

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

urlc = https://www.example.com/urlc_receiver.php

urlc = http://195.150.9.55/urlc_receiver.php

expiration_date

Data przedawnienia żądania płatności, zgodnie ze strefą czasową Europa/Warszawa. W przypadku korzystania z niniejszego parametru zalecane jest podpisanie żądania realizowanego do systemu Dotpay. Opis realizacji podpisu zawarty został w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK) .

Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Przykład:

expiration_date = 2019-06-01 12:06:37

control

Parametr pozwalający na przechowanie ciągu (np. numeru zamówienia ze sklepu sprzedawcy) o długości do 1000 znaków. Parametr w formie niezmienionej jest odsyłany do serwisu sprzedawcy w powiadomieniu URLC.

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

control = ec4bf09d3dbe0cb71e6abc3ea44a7273

firstname

Imię osoby dokonującej płatność.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 50

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_]{1,50}$

Przykład:

firstname = Jan

lastname

Nazwisko osoby dokonującej płatność.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 50

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_]{1,50}$

Przykład:

lastname = Nowak

email

Adres e-mail osoby dokonującej płatność. Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie operacji płatności.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

email = jan.nowak@example.com

street

Nazwa ulicy.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 100

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\.\s\-\'_,]{1,100}$

Przykład:

street = Wielicka

street_n1

Numer budynku.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 30

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_\/]{1,30}$

Przykład:

street_n1 = 4

street_n2

Numer mieszkania/lokalu.

typ: string

maksymalna długość: 30

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_]{0,30}$

Przykład:

street_n2 = 18

state

Dodatkowy parametr adresu lub stan/region.

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

state = NY

addr3

Dodatkowy parametr adresu.

typ: string

maksymalna długość: 50

city

Nazwa miejscowości.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 50

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\.\s\-\'_,]{1,50}$

Przykład:

city = Kraków

postcode

Kod pocztowy.

typ: string

maksymalna długość: 20

wyrażenie regularne:

^[\d\w\s\-]{0,20}$

Przykład:

postcode = 30-552

phone

Numer telefonu.

typ: string

minimalna długość: 3

maksymalna długość: 20

wyrażenie regularne:

^[\+\s0-9\-_]{3,20}$

Przykład:

phone = +48 127654321

country

Nazwa kraju, z którego pochodzi osoba dokonująca płatność. Format zgodny ze standardem ISO 3166-1 (alfa-2 lub alfa-3) lub tekstowa skrócona angielska nazwa kraju.

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

country = PL

country = POL

country = Poland

lang

Język prezentowanych stron i formularzy dokonywania płatności.

Brak przesłania parametru spowoduje wyświetlenie stron w języku przeglądarki płacącego. Jeżeli dany język nie jest dostępny, zostanie użyty angielski.

Dostępne wartości:

cs – język czeski,

de – język niemiecki,

en – język angielski,

es – język hiszpański,

fr – język francuski,

hu – język węgierski,

it – język włoski,

pl – język polski,

ro – język rumuński,

ru – język rosyjski,

uk – język ukraiński

lt – język litewski

lv – język łotewski

sk – język słowacki

Przykład:

lang = en

customer

Dane odbiorcy oraz dostawy. Parametr wymagany w przypadku niektórych kanałów płatności (np. dla kanału 95 - \”PayPo\” ). Dane te powinny zostać zakodowane do formatu JSON a następnie kodowane przy użyciu Base64.

Lista obsługiwanych danych dla tego parametru oraz sposób ich kodowania został zaprezentowany w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego.

Wartość nie jest zwracana do sprzedawcy (np. w notyfikacjach URLC lub panelu administracyjnym).

Ważne

Do obsługi tego parametru dane konto ( id ) musi posiadać wymuszoną weryfikację CHK po stronie Dotpay.

typ: string

Przykład:

customer = eyJyZWdpc3RlcmVkX3NpbmNlIjoiMjAxNy0xMi0zMSIsIm9yZGVyX2NvdW50IjoxMiwicGF5ZXIiOnsiZmlyc3RfbmFtZSI6IkphbiIsImxhc3RfbmFtZSI6Iktvd2FsIiwiZW1haWwiOiJqYW5AZXhhbXBsZS5jb20ifSwib3JkZXIiOnsiZGVsaXZlcnlfdHlwZSI6IkNPVVJJRVIiLCJkZWxpdmVyeV9hZGRyZXNzIjp7ImNpdHkiOiJLcmFrb3ciLCJzdHJlZXQiOiJXaWVsaWNrYSIsImJ1aWxkaW5nX251bWJlciI6IjExIiwiZmxhdF9udW1iZXIiOiI3IiwicG9zdGNvZGUiOiIzMC01NTMiLCJjb3VudHJ5IjoiUE9MIn19fQ==

deladdr

Adres dostawy. Parametr pełni jedynie funkcję informacyjną dla systemu Dotpay.

Wartość nie jest zwracana do sprzedawcy (np. w notyfikacjach URLC lub panelu administracyjnym).

typ: string

maksymalna długość: 500

Przykład:

deladdr = Punkt odbioru 3, Warszawa, ul. Ogonowa 14

p_info

Nazwa odbiorcy płatności, która zostanie wyświetlona klientowi na stronie płatności serwisu Dotpay. W przypadku nieprzesłania parametru wyświetlona zostanie domyślna nazwa sklepu widoczna w panelu administracyjnym Dotpay.

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja.

typ: string

maksymalna długość: 300

Przykład:

p_info = Sklep example.com

p_email

Adres e-mail, który zostanie wyświetlony kupującemu w celu kontaktu ze sprzedawcą. Przesłanie parametru nadpisuje domyślny adres sklepu podany podczas rejestracji w serwisie Dotpay.

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

p_email = biuro@example.com

pid

Link płatniczy dla danego sklepu ( id )generowany za pośrednictwem Panelu administracyjnego Dotpay ( w zakładce Narzędzia –> Generator linków płatniczych –> Generuj link) lub za pośrednictwem API panelu administarcyjnego.

typ: string

długość: 32

Przykład:

pid = rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

Parametr pid może występować albo samodzielnie w linku płatniczym, np:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

albo z dodatkowymi parametrami: lang , ignore_last_payment_channel , np:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17&ignore_last_payment_channel=1&lang=pl

Ostrzeżenie

Domyślnie dla sklepu wymagane jest przesłanie również parametru chk . W przypadku generowania linków płatniczych z poziomu panelu administracyjnego, parametr chk dodawany jest automatycznie do linku. Natomiast, gdy link płatniczy generowany jest ręcznie z parametrów lub za pomocą API panelu administracyjnego, konieczne jest wygenerowanie poprawnej wartości chk oraz dołączenie jej do linku płatniczego.

blik_code

Kod BLIK, zatwierdzający płatność niniejszym kanałem. W standardowym procesie kod jest podawany przez klienta na stronie dostawcy płatności, po wybraniu kanału w serwisie Dotpay.

Przekazanie parametru pozwala skrócić ścieżkę płatności, gdyż kod może być podawany przez klienta już na stronie sklepu sprzedawcy wraz z innymi danymi zamówienia.

typ: string

minimalna długość: 6

maksymalna długość: 6

wyrażenie regularne:

^[\d]{6}$

Przykład:

blik_code = 264230

gp_token

Zakodowany przy użyciu funkcji Base64 token otrzymany z Google Pay po wdrożeniu przez Akceptanta Google Pay API. Zawiera on zaszyfrowane dane tokenizowanej karty płacącego służące do realizacji płatności.

Przekazanie parametru pozwala skrócić ścieżkę płatności, ponieważ autentykacja danych kartowych płacącego następuje już na stronie sklepu sprzedawcy.

typ: string

Przykład:

gp_token = eyJzaWduYXR1cmUiOiJNRVFDSUZDSm5MQWI1Rk50N3gwT0J1OHhPeVdRMisyanFBaGorbFAxdmhqYUpIVk5BaUJHRFRwMk9UOTNNYzFXNTJ6VVFhWitVUjBaYjQ0Kys5QTdzZ2E0YVFBSVZRPTRkIiwiaW50ZXJtZWRpYXRlU2lnbmluZ0tleSI6eyJzaWduZWRLZXkiOiJ7XCJrZXlWYWx1ZVwiOlwiTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFLzJ1NUpxRXIwUXFLU1IvbUFUcWVLa0xjVVZKVnVOOFQ5ZVBMOW5WS1hYRFNDa3NiZzVyN2pmMGI0cjVkQTMrMmxDUFV5M2xGTW9NSUx4WlYzYUd4SGdcXHUwMDNkXFx1MDAzZFwiLFwia2V5RXhwaXJhdGlvblwiOlwiMTU1MDkzNjQ3MjQ5OFwifSIsInNpZ25hdHVyZXMiOlsiTUVZQ0lRRHVPL09XZWY3eUhxUzdnaU55dEZQRXZPRlgxMkhGWHRCRFAxelRFViswaVFJaEFOMW90YnhZd2tqQXBEQlJBSDVNWmtwelhjS1lNQ01JSGhEMk9ubk9xQ21XIl19LCJwcm90b2NvbFZlcnNpb24iOiJFQ3YyIiwic2lnbmVkTWVzc2FnZSI6IntcImVuY3J5cHRlZE1lc3NhZ2VcIjpcImZGc2pkMlFCZzExTS9oOVpIUXRYZCt5aHNhYTNYWFBlWndZS0FGK1JGMnQ4RnZtUnZKMG8xc1ZtTHJ4TTc0M1VyY1p0aWhqaXV2TUdQMHBpYTBqcFo2cGxTaWlQUWZ5NmdYKy80MW1mVVloUTRJQ3BKYTVBWFp2QU40UTBidHdMZUNycGFCMGtmRjJQRkVGMmxVUnNNbHV5bU04ZGhadEdVZmZHUm5ocFpJUGF3dUgzUUhBYUpmYi9iZGpoaTV4S2JLSDlYK2FNTFlDN0M2Wmp0SG05QW5vL3BqcUV1ZmpiM2FHU29WYVhPQk55MXhZc3QrQ0xUT0xLdkxvOE81R252WklqeHc3dzV0TU90Ry8vWlczWGU0QlhXTzdLOXhGVmphRmwrNVMwcFpFY2c5YXV6OFVRSG1uVnU4dTBQdkp2UUpBMnRZOVBYU2VScmZRMU1PZUp1Z1c5d3VYWDhjVEQ0bHpEeTN5NE1GMkNuYXJSREQ4aUZsL0NkTXphNUVWOGRhN1o3NkFzQVc3eEpqbXZKNmd0bDJKLytyc01nK3dQV0d3UTA0NEhTUTNQVGduZFdCWVY0NVRPZ1d1YzI1R1Y5T204elhydERsWldrRGlLS1NkUmVyOU9SSnh0a0o1Y0Jhd2NcXHUwMDNkXCIsXCJlcGhlbWVyYWxQdWJsaWNLZXlcIjpcIkJESE81citMSlViMStkT20xeUdmbTR3MTlFQmFNWFFKSDVzbUZRd3ZWU21hV1dMYURlQlg5eFF1VXZDT21OQkhpMXpBMUFUYzFvUk9JVlg5QTFSa3Evd1xcdTAwM2RcIixcInRhZ1wiOlwiZnNQWG40dTNMMm5sY2VHN2ZQRzJmblh0UXdBVWdSNmxDNmJ0Qk12UjFMY1xcdTAwM2RcIn0ifQ==

ap_token

Zakodowany przy użyciu funkcji Base64 token otrzymany z Apple Pay po wdrożeniu przez Akceptanta Apple Pay. Zawiera on zaszyfrowane dane tokenizowanej karty płacącego służące do realizacji płatności.

Przekazanie parametru pozwala skrócić ścieżkę płatności, ponieważ autentykacja danych kartowych płacącego następuje już na stronie sklepu sprzedawcy/urządzeniu płacącego.

typ: string

Przykład:

ap_token = eyJzacmUiOiJ … h0UXAwM2RcIn0ifQ==

2. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC)

W celu przekazywania do serwisu sprzedawcy informacji o dokonanej operacji (transakcji) został stworzony mechanizm powiadomień URLC (HTTP request, połączenie asynchroniczne, callback), które wysyłane są za pomocą metody POST niezależnie od działań kupującego.

Powiadomienia kierowane są na adres, jaki sprzedawca może określić w ustawieniach danego sklepu w panelu Dotpay po zalogowaniu (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja) lub na adres pobrany z parametru urlc przesłanego przez system sprzedawcy w przekierowaniu kupującego do płatności (o ile w powyżej wymienionym menu odblokowana została opcja przyjmowania parametru urlc ze źródeł zewnętrznych, tj. odznaczona opcja: Blokuj zewnętrzne urlc). Jeśli adres odbioru notyfikacji URLC NIE korzysta z szyfrowanej wersji protokołu HTTP (tj. HTTPS), należy pamiętać o dezaktywacji opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify w powyżej wspomnianym menu.

Unikalność transakcji w systemie kontrahenta NIE powinna być opierana tylko i wyłącznie na wartości parametru control == control . Jeżeli z jakiegoś powodu klient będzie kilkukrotnie przekierowywał się pomiędzy sklepem a Dotpay, bądź pomiędzy Dotpay a bankowością, istnieje możliwość dostarczenia np. 2 powiadomień z rozbieżnymi statusami transakcji dla tej samej wartości control. Transakcja powinna być identyfikowana biorąc również pod uwagę operation_number - identyfikator transakcji nadawany przez Dotpay.

Ostrzeżenie

Brak weryfikacji wartości parametrów: amount == operation_original_amount , currency == operation_original_currency , oraz signature po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

Treść oraz rezultat wysyłek notyfikacji URLC można znaleźć po zalogowaniu do panelu Dotpay wchodząc w szczegóły danej operacji (klikając na jej numer) w zakładce Płatności –> Lista transakcji. Z poziomu tego samego miejsca istnieje również możliwość ich manualnego ponowienia.

Ostrzeżenie

System Dotpay na poprawnie odebrane przez system sprzedawcy powiadomienie URLC oczekuje odpowiedzi

OK

(wyłącznie dwie duże litery, nic więcej – kodowanie UTF8 bez BOM, kod odpowiedzi HTTP 200 (OK)), która jest potwierdzeniem prawidłowo odebranego oraz przetworzonego powiadomienia, np.

echo \”OK\”;

W przypadku zwrócenia przez system sprzedawcy odpowiedzi innej niż OK, system Dotpay przez pewien okres czasu będzie ponawiał (z częstotliwością ok. kilku, kilkunastu minut) wysyłanie powiadomienia. W nagłówku powiadomienia przesyłany może być parametr X-Dotpay-URLC-Number który dla każdego ponawianego powiadomienia będzie przyjmował wartość o jeden większą od poprzedniej, licząc od wartości 0 jako pierwszej wiadomości.

W poniższej tabeli przedstawione zostały parametry oraz opcjonalne wartości, jakie przesyłane są w powiadomieniach URLC kierowanych do systemu sprzedawcy.

Informacja

Parametry opcjonalne nie są domyślnie zwracane, aby je uzyskać należy wcześniej skontaktować się ze wsparciem technicznym Dotpay (tech@dotpay.pl) w celu odpowiedniej konfiguracji konta.

Informacja

Domyślna konfiguracja systemu Dotpay wysyła notyfikacje URLC dla operacji typu payment dla statusów completed oraz rejected (wymienione w poniższej tabeli). Jeśli mają być przesyłane notyfikacje dla innych operacji oraz statusów, to fakt ten należy zgłosić na adres tech@dotpay.pl .

2.1. Tabela 3. (Parametry wysyłane przez serwis Dotpay po wykonaniu operacji (transakcji))

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

id

ID sklepu sprzedawcy w systemie Dotpay, na rzecz którego wykonana została operacja (transakcja).

typ: integer

minimalna wartość: 1

maksymalna wartość: 999999

Przykład:

id = 123456

operation_number

Numer operacji (transakcji).

Format numeru opisuje wyrażenie regularne:

^M\d{4,5}\-\d{4,5}$

Przykład:

operation_number = M1234-56789

operation_type

Typ / rodzaj operacji.

Dostępne wartości:

payment – płatność,

payment_multimerchant_child – płatność multimerchant,

payment_multimerchant_parent – nadpłatność multimerchant,

refund – zwrot,

payout – wypłata,

payout_any_amount – wypłata dowolnej kwoty,

release_rollback – zwolnienie rollbacka,

unidentified_payment – płatność niezidentyfikowana

complaint – reklamacja

credit_card_registration – rejestracja karty

payout_commission – prowizja od wypłaty

Przykład:

operation_type = payment

operation_status

Status operacji (transakcji).

Dostępne wartości:

new – nowa,

processing – oczekuje na wpłatę,

completed – wykonana,

rejected – odrzucona,

processing_realization_waiting – oczekuje na realizację,

processing_realization – realizowana

Szczegółowe opisy statusów zostały przedstawione w rozdz. ZAŁĄCZNIK II (OPISY STATUSÓW OPERACJI)

Informacja

Statusy completed i rejected są statusami końcowymi. Po ich osiągnięciu operacja nie zmieni statusu na inny.

Przykład:

operation_status = completed

operation_amount

Kwota operacji zaksięgowanej w panelu Dotpay.

Separatorem części setnej jest znak kropki.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 10

Przykład:

operation_amount = 177.27

operation_currency

Waluta określająca parametr operation_amount, format zgodny ze standardem standardem ISO 4217 .

Przykład:

operation_currency = PLN

operation_withdrawal_amount

Parametr opcjonalny informujący o kwocie wypłaty środków z operacji.

Przykład:

operation_withdrawal_amount = 176.00

operation_commission_amount

Parametr opcjonalny informujący o pobranej prowizji.

Parametr jest prezentowany jako kwota ujemna, dlatego zawiera znak -.

Przykład:

operation_commission_amount = -1.27

is_completed

Parametr opcjonalny informujący o oznaczeniu transakcji w panelu sprzedawcy, jako wykonanej.

Przykład:

is_completed = false

is_completed = true

operation_original_amount

Kwota operacji (transakcji) pobrana z parametru amount jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 10

Przykład:

operation_original_amount = 42.82

Ważne

Brak weryfikacji wartości parametru operation_original_amount po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

operation_original_currency

Waluta operacji (transakcji) pobrana z parametru currency jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay, format zgodny ze standardem ISO 4217 .

Przykład:

operation_original_currency = EUR

Ważne

Brak weryfikacji wartości parametru operation_original_currency po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

operation_datetime

Data realizacji operacji (transakcji) lub zmiany statusu operacji.

Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Przykład:

operation_datetime = 2014-06-01 12:06:37

operation_related_number

Numer operacji (transakcji) powiązanej, jeśli takowa istnieje.

Format numeru:

^M\d{4,5}\-\d{4,5}$

Przykład:

operation_related_number = M1234-56789

Jeśli powiadomienie dotyczy zwrotu o numerze np. M9876-54321 wykonanego dla pierwotnej operacji M1234-56789, to parametr przyjmie wartość numeru pierwotnej operacji tj. M1234-56789.

control

Wartość odpowiada parametrowi jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu do serwisu Dotpay podczas zlecania płatności dla kupującego (parametr control w Tabela 2. Dodatkowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay ).

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

control = ec4bf09d3dbe0cb71e6abc3ea44a7273

description

Wartość odpowiada parametrowi jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu do serwisu Dotpay podczas zlecania płatności dla kupującego (parametr description w Tabela 1. Podstawowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay )

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 255

Przykład:

description = Faktura VAT 120/2014

email

Adres e mail podany przez osobę dokonującą płatność.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

email = jan.nowak@example.com

p_info

Nazwa odbiorcy płatności, która została wyświetlona klientowi na stronie płatności serwisu Dotpay podczas dokonywania płatności.

typ: string

maksymalna długość: 300

Przykład:

p_info = Sklep komputerowy

p_email

Adres e-mail, który został wyświetlony kupującemu w celu kontaktu ze sprzedawcą.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

p_email = kontakt@sklep.pl

credit_card_issuer _identification_number

Parametr opcjonalny.

Numer identyfikacyjny emitenta karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_issuer_identification_number = 603753

credit_card_masked_number

Parametr opcjonalny.

Zamaskowany numer karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_masked_number = XXXX XXXX XXXX 6214

credit_card_expiration_year

Parametr opcjonalny.

Rok daty ważności karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_expiration_year = 2019

credit_card_expiration_month

Parametr opcjonalny.

Miesiąc daty ważności karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_expiration_month = 01

credit_card_brand_codename

Parametr opcjonalny.

Nazwa marki karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_brand_codename = visa

credit_card_brand_code

Parametr opcjonalny.

Kod marki karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_brand_code = Visa

credit_card_unique_identifier

Parametr opcjonalny.

Unikalny identyfikator karty zarejestrowanej w Dotpay.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_unique_identifier = 9b73chvjxofy4d9g…d78d7l53ju34po12

credit_card_id

Parametr opcjonalny.

Identyfikator karty nadany przez system Dotpay.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja). Dodatkowo dane konto ( id ) musi posiadać wymuszoną weryfikację CHK po stronie Dotpay.

Przykład:

credit_card_id = 59f92e2bf8bedc36…1369dvpa4b7ab02ae

channel

Kanał płatności, jakim została wykonana operacja (transakcja).

Dostępne wartości zostały przedstawione w rozdz. ZAŁĄCZNIK I (KANAŁY PŁATNOŚCI) .

Przykład:

channel = 1

channel_country

Parametr opcjonalny.

Informuje o kraju procesora płatności, poprzez którego została wykonana płatność. Format zgodny ze standardem ISO 3166-1 (alfa-3).

Przykład:

channel_country = POL

geoip_country

Parametr opcjonalny.

Informuje o lokalizacji kraju wynikającej z adresu IP z jakiego została wykonana płatność. Format zgodny ze standardem ISO 3166-1 (alfa-3).

Przykład:

geoip_country = POL

payer_bank_account_name

Parametr opcjonalny.

Nazwa właściciela rachunku zarejestrowana w banku.

Przykład:

payer_bank_account_name = JAN KOWALSKI

payer_bank_account

Parametr opcjonalny.

Numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność. Format zgodny ze standardem IBAN .

Przykład:

payer_bank_account = PL41 1050 1009 4448 5481 1411 1395

payer_transfer_title

Parametr opcjonalny.

Oryginalny tytuł operacji zarejestrowany w banku płatnika.

Przykład:

payer_transfer_title = Nazwa sklepu M5223-2008 Tytul operacji Nr transakcji: M5223200800000000000000000000000

blik_voucher_pin

Parametr opcjonalny.

PIN dla wydanego czeku BLIK.

Przykład:

blik_voucher_pin = 6365

blik_voucher_amount

Parametr opcjonalny.

Wartość nominalna wydanego czeku BLIK.

Przykład:

blik_voucher_amount = 100.00

blik_voucher_amount_used

Parametr opcjonalny.

Faktyczna kwota wypłacona z wydanego czeku BLIK. Kwota ta może być równa lub mniejsza wartości nominalnej wydanego czeku blik_voucher_amount.

Przykład:

blik_voucher_amount_used = 60.00

channel_reference_id

Parametr opcjonalny.

Dodatkowe szczegóły operacji, np. bankowy numer referencyjny.

Przykład:

channel_reference_id = CDEd3pis6offk708bac2070ebf478183ad91668fd495a9884

operation_seller_code

Parametr opcjonalny (dostępny jedynie po wcześniejszych uzgodnieniach).

Kod odpowiedzi dla transakcji odmownych, opisujący możliwy powód odmowy realizacji transakcji.

Przykładowe kody prezentowane są w tabeli (odpowiednik parametru seller_code w api seller).

Przykład:

operation_seller_code = CC_DO_NOT_HONOUR

signature

Suma kontrolna będąca wynikiem działania funkcji skrótu SHA-256 z konkatenacji powyższych parametrów według poniższego wzoru:

PIN + id + operation_number + operation_type + operation_status + operation_amount + operation_currency + operation_withdrawal_amount + operation_commission_amount + is_completed + operation_original_amount + operation_original_currency + operation_datetime + operation_related_number + control + description + email + p_info + p_email + credit_card_issuer_identification_number + credit_card_masked_number + credit_card_expiration_year + credit_card_expiration_month + credit_card_brand_codename + credit_card_brand_code + credit_card_unique_identifier + credit_card_id + channel + channel_country + geoip_country + payer_bank_account_name + payer_bank_account + payer_transfer_title + blik_voucher_pin + blik_voucher_amount + blik_voucher_amount_used + channel_reference_id + operation_seller_code

Ważne

Znak + w powyższym wzorze został użyty wyłącznie dla uzyskania czytelności. NIE jest wykorzystywany podczas wyliczania sumy kontrolnej. Jeśli w przesłanej notyfikacji nie jest obecny dany parametr, należy uznać go za wartość pustą lub pominąć w wyliczeniu.

Informacja

PIN używany do wyliczania parametru signature to ciąg znaków, który sprzedawca musi wygenerować / określić dla danego sklepu ( id ) w panelu Dotpay po zalogowaniu (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc).

Służy on jedynie do wyliczenia sumy kontrolnej i NIE powinien być wysyłany w danych płatności!

Ważne

Brak weryfikacji wartości parametru signature po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

2.2. Przykład liczenia parametru signature

Poniżej został zamieszczony przykład wyliczenia wartości parametru signature w języku PHP.

 1 <?php
 2 
 3 $PIN = "Np3n4QmXxp6MOTrLCVs905fdrGf3QIGm";
 4 
 5 $sign =
 6     $PIN.
 7     $_POST['id'].
 8     $_POST['operation_number'].
 9     $_POST['operation_type'].
10     $_POST['operation_status'].
11     $_POST['operation_amount'].
12     $_POST['operation_currency'].
13     $_POST['operation_withdrawal_amount'].
14     $_POST['operation_commission_amount'].
15     $_POST['is_completed'].
16     $_POST['operation_original_amount'].
17     $_POST['operation_original_currency'].
18     $_POST['operation_datetime'].
19     $_POST['operation_related_number'].
20     $_POST['control'].
21     $_POST['description'].
22     $_POST['email'].
23     $_POST['p_info'].
24     $_POST['p_email'].
25     $_POST['credit_card_issuer_identification_number'].
26     $_POST['credit_card_masked_number'].
27     $_POST['credit_card_expiration_year'].
28     $_POST['credit_card_expiration_month'].
29     $_POST['credit_card_brand_codename'].
30     $_POST['credit_card_brand_code'].
31     $_POST['credit_card_unique_identifier'].
32     $_POST['credit_card_id'].
33     $_POST['channel'].
34     $_POST['channel_country'].
35     $_POST['geoip_country'].
36     $_POST['payer_bank_account_name'].
37     $_POST['payer_bank_account'].
38     $_POST['payer_transfer_title'].
39     $_POST['blik_voucher_pin'].
40     $_POST['blik_voucher_amount'].
41     $_POST['blik_voucher_amount_used'].
42     $_POST['channel_reference_id'].
43     $_POST['operation_seller_code'];
44 
45 $signature=hash('sha256', $sign);
46 
47 ?>

3. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

3.1. Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

W celu zabezpieczenia integralności parametrów przekierowania realizowanego z serwisu sprzedawcy, system Dotpay umożliwia podpisywanie wartości przesyłanych parametrów.

Podpis powinien zostać przekazany, jako dodatkowy parametr chk (wraz z resztą parametrów żądania kierowanego do strony płatności systemu Dotpay).

Ostrzeżenie

Wszystkie parametry użyte w przekierowaniu do api Dotpay muszą mieć dokładnie taką nazwę jak opisuje niniejsza dokumentacja. Użycie alternatywnych nazw tych parametrów lub inna wielkości znaków w nazwie spowoduje niezgodność wyliczonej sumy kontrolnej.

Wartości użytych parametrów powinny być traktowane jako string i kodowane w UTF-8.

Jeżeli konfiguracja sklepu (Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja) wskazuje na wersję API inną niż next, to suma kontrolna liczona dla parametru chk zostanie potraktowana jako błędnie wyliczona - niezgodnie z niniejszą dokumentacją. Tym samym żądanie zostanie odrzucone, czyli system odpowie błędem i nie będzie dalej przetwarzał takiego żądania. W logach dostępnych w panelu administracyjnym sprzedawcy Dotpay, w zakładce Logi dla takiego zdarzenia powinien pojawić się wpis o treści „Required Chk obtained, but hash not equal.”

Nie dotyczy to sytuacji gdy w konfiguracji sklepu zezwolono na nadpisanie ustawień api w konfiguracji sklepu ( id ) poprzez przesłanie w żądaniu parametru api_version = next .

Zalecamy ustawienie w konfiguracji sklepu (Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja) wersję API next !

Sposób liczenia sumy kontrolnej opisuje poniższy przykład:

 1. Przykładowe dane zebrane w procesie tworzenia płatności:

Przykładowa tablica z wysyłanymi do api Dotpay parametrami
  Array
     (
       [id] => 123456
       [amount] => 98.53
       [currency] => PLN
       [description] => Order123
       [url] => https://www.example.com/thanks_page.php
       [type] => 0
     )
 1. Do tablicy parametrów dodajemy dodatkowy parametr o nazwie paramsList. Wartość tego parametru wyznacza się następująco:

  1. Przygotowujemy ciąg znaków składający się z posortowanej alfabetycznie listy nazw wszystkich parametrów przygotowanych w procesie tworzenia płatności

  2. Posortowane alfabetycznie nazwy parametrów oddzielamy średnikiem

Otrzymujemy zaktualizowaną tablicę:

Zaktualizowana tablica parametrów z dodatkowym parametrem paramsList
  Array
     (
       [amount] => 98.53
       [currency] => PLN
       [description] => Order123
       [id] => 123456
       [type] => 0
       [url] => https://www.example.com/thanks_page.php
       [paramsList] => amount;currency;description;id;type;url
     )

Ostrzeżenie

Parametru paramsList nie należy dodawać osobno w żądaniu wysyłanym wprost do api dotpay. Parametr paramsList dodawany jest tylko do tablicy budowanej przy tworzeniu samego parametru chk i nie występuje on oddzielnie.

 1. Koniecznie ponownie sortujemy alfabetycznie listę nazw wszystkich parametrów występujących w nowej tablicy:

  Posortowana alfabetycznie zaktualizowana tablica parametrów
    Array
      (
         [amount] => 98.53
         [currency] => PLN
         [description] => Order123
         [id] => 123456
         [paramsList] => amount;currency;description;id;type;url
         [type] => 0
         [url] => https://www.example.com/thanks_page.php
      )
  
 2. Tak przygotowaną tablicę serializujemy do JSONa (kodowanie UTF-8), bez dodatkowych białych znaków. Wszystkie parametry występujące w tablicy traktujemy jako stringi. Zalecamy stosowanie escapowania znaków (np. JSON_UNESCAPED_SLASHES w PHP, nie jest konieczne użycie JSON_UNESCAPED_UNICODE).

  Tablica danych w formacie JSON
    {
       "amount": "98.53",
       "currency": "PLN",
       "description": "Order123",
       "id": "123456",
       "paramsList": "amount;currency;description;id;type;url",
       "type": "0",
       "url": "https://www.example.com/thanks_page.php"
    }
  
 3. Wyliczamy podpis za pomocą algorytmu hmac z podaniem unikalnego klucza ( PIN ) do konta Dotpay (id) jako klucza, z funkcją skrótu sha256. Wynikiem jest ciąg zakodowany systemem heksadecymalnym, który należy umieścić jako wartość parametru chk

  Ostrzeżenie

  PIN służy jedynie do wyliczenia sumy kontrolnej i nie należy go podawać jako osobnego parametru w żądaniach wysyłanych do Dotpay!

  Przykłady funkcji (w języku PHP) generujący wartość parametru chk z tablicy $ParametersArray
      <?php
  
         $DotpayPin = "POlj9b2xIl87u1hCauuT4SFw6RmF01Tuy";
  
         function GenerateChk($DotpayPin, $ParametersArray)
  
          {
              //sorting the parameter list
                ksort($ParametersArray);
  
              // Display the semicolon separated list
                $paramList = implode(';', array_keys($ParametersArray));
  
              //adding the parameter 'paramList' with sorted list of parameters to the array
                $ParametersArray['paramsList'] = $paramList;
  
              //re-sorting the parameter list
                ksort($ParametersArray);
  
              //json encoding with JSON_UNESCAPED_SLASHES
                $json = json_encode($ParametersArray, JSON_UNESCAPED_SLASHES);
  
              // generate hash
              return hash_hmac('sha256', $json, $DotpayPin, false);
          }
  
         // Source data array with parameters to be redirected to api dotpay:
                   /* Important!
  
                       All values should be string.
                       If you use a variable here, put a declaration (string) before the value.
                       Other values should be enclosed in quotation marks, especially numerical ones.
                   */
  
                $ParametersArray = array(
                     "id" => "123456",
                     "amount" => "98.53",
                     "currency" => "PLN",
                     "description" => "Order123",
                     "url" => "https://www.example.com/thanks_page.php",
                     "type" => "0"
                    );
  
         //adding the chk parameter to the existing original array
         $ParametersArray['chk'] = GenerateChk($DotpayPin, $ParametersArray);
  
         //checking if everything works
         print_r($ParametersArray);
  
      ?>
  
  Wynik działania powyższego skryptu to zaktualizowana tablica parametrów z dodatkową sumą kontrolną chk
    Array
      (
         [id] => 123456
         [amount] => 98.53
         [currency] => PLN
         [description] => Order123
         [url] => https://www.example.com/thanks_page.php
         [type] => 0
         [chk] => 129db88a7f18bbb813a8c9c43a4bc5857fcb2d65d56c7f97dd77bd09d7e9ae73
      )
  

W przypadku linków wygenerowanych za pomocą panelu administracyjnego ( pid ), wyliczanie wartości chk odbywa się z wykorzystniem tylko parametru pid (zgodnie z powyższym wzorem), nie należy uwzględniać parametrów, z których powstał sam pid .

Posortowana tablica danych w formacie JSON dla pojedynczego parametru pid
 {
    "paramsList": "pid",
    "pid": "Yhhu4jb5ym987g3xluf4bbqfmbyj6t87"
 }

Jeśli w przekierowaniu są wykorzystywane inne parametry oprócz pid, należy dodać je do wyliczenia, np:

Posortowana tablica danych w formacie JSON dla parametru pid oraz lang
 {
    "lang": "en",
    "paramsList": "lang;pid",
    "pid": "rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17"
 }

Informacja

PIN używany do wyliczania parametru chk to ciąg znaków, który sprzedawca musi wygenerować / określić dla danego sklepu ( id ) w panelu Dotpay po zalogowaniu (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc).

Ostrzeżenie

Domyślna konfiguracja sklepu ( id ) weryfikuje parametr chk przesłany w zleceniu płatności.

W przypadku nieprzesłania parametru lub jego niepoprawnej wartości zostanie zwrócony komunikat błędu.

Weryfikacja parametru chk nie jest jedynym zabezpieczeniem płatności. W niektórych modelach integracji może się okazać, że nie jest ona niezbędna i można z niej zrezygnować. Metoda weryfikacji chk sprawdza poprawność przesłanych parametrów na pierwszym etapie płatności: przekierowanie kupującego z serwisu Sprzedawcy do Dotpay. Najważniejszym etapem weryfikacji płatności jest potwierdzenie kwoty oraz waluty zaksięgowanej wpłaty w serwisie Dotpay za dane zamówienie z wartością zapisaną w serwisie Sprzedawcy, np. Rozdział ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC).

Jeśli Twój sklep nie ma włączonej wymagalności weryfikacji parametru chk, jest ona wyłączona lub opcjonalna, to poproś Dotpay o zmianę ustawień Twojego konta.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja integracja płatności z Dotpay obsługuje poprawnie parametr chk, skontaktuj się z Twoim dostawcą usługi / programistą odpowiedzialnym za integrację lub ze wsparciem technicznym Dotpay ( email: tech@dotpay.pl ).

W przypadku gdy jednak chcesz zrezygnować z dodatkowego zabezpieczenia płatności i jesteś świadom ewentualnego ryzyka, które za tym stoi, możesz zgłosić chęć wyłączenia weryfikacji parametru chk dla swojego sklepu ( id ). Prośbę taka należy zgłosić na adres email: administracja@dotpay.pl .

Poniżej zostały zamieszczone przykłady funkcji (w języku PHP) generujące przekierowanie POST / GET wraz z wyliczeniem wartość parametru chk .

3.1.1. Przykład 1 podstawowy

Dane zebrane przez sprzedawcę w procesie składania zamówienia przez płacącego należy umieścić w tablicy $ParametersArray. Trzeba pamiętać by zadbać o poprawność nazw użytych parametrów (używać jedynie niezbędnych oraz opisanych w niniejszej dokumentacji). W tym przykładzie sprzedawca musi zadbać o poprawną walidację wartości przesyłanych danych tak by płacący wypełniający swoje dane na formularzu sprzedawcy nie używał zakazanych znaków w poszczególnych parametrach.

Pobierz poniższy przykład (po pobraniu zmień rozszerzenie pliku na .php): Pobierz przykład

 1 <?php
 2 
 3 ################### https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/  ######################################################################
 4 #
 5 #  Exemplary function (PHP) generating the correct payment redirection (POST / GET) to Dotpay payment api with parametr 'chk' (checksum).
 6 #  You enter the payment data in the parameter: $ParametersArray.
 7 #
 8 #
 9 #  PayPro S.A. 
 10 #  Tech Customer Service: tech@dotpay.pl
 11 #    Date: 2020-05-19
 12 #
 13 ##############################################################################################################################################
 14 
 15 
 16 /** --------- BASE CONFIG --------- **/
 17 
 18 // Your Dotpay ID shop (6 digits)
 19 $DotpayId = "123456";
 20 
 21 // PIN for Your Dotpay ID (copy this from your dotpay panel carefully, without space)
 22 $DotpayPin = "MyDotpayPIN000000j7yytSgMPXlg200";
 23 
 24 // Dotpay Environment, available: "test" or "production"
 25 $Environment = "test";
 26 
 27 //Redirection method: POST or GET ; recommended method is "POST"
 28 $RedirectionMethod = "POST";
 29 
 30 // Auto submit form: available: true or false:
 31 // If true - you do not need to do a click to the form. Forwarding to the API will be automatically
 32 $autosubmit = true;
 33 
 34 /** --------- end config --------- **/
 35 
 36 
 37 
 38 // ** -----------------------  SAMPLE DATA ------------------------- **/
 39 
 40 /* ## SAMPLE PAYMENT DATA IN ## */
 41 // Note! You can use more parameters if You need
 42 // You must give at least: 'amount', 'currency', 'description' (and of course ID and PIN in the configuration of this script)
 43 // see more: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/en/index.html#tabela-1-podstawowe-parametry-przesylane-do-serwisu-dotpay
 44 // and: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/en/index.html#tabela-2-dodatkowe-parametry-przesylane-do-serwisu-dotpay
 45 
 46 
 47 /* Important!
 48 
 49   All values should be string.
 50   If you use a variable here, put a declaration (string) before the value.
 51   Other values should be enclosed in quotation marks, especially numerical ones.
 52 */
 53 
 54 $ParametersArray = array(
 55   "id" => (string) $DotpayId,
 56   "api_version" => "next",
 57   "amount" => "345.12",
 58   "currency" => "PLN",
 59   "description" => "Order no. 8765GfdC6",
 60   "url" => "https://www.example.com/thanks_page.php",
 61   "type" => "0",
 62   "urlc" => "https://www.example.com/urlc_receiver.php",
 63   "control" => "8765GfdC6-dsgfdg-2342235",
 64   "firstname" => "Jan",
 65   "lastname" => "Nowak",
 66   "email" => "jan.nowak@example.com"
 67 );
 68 
 69 // ** -----------------------  SAMPLE DATA end ------------------------- **/
 70 
 71 
 72 // if you do not know what configuration is on your account, add this parameter safely
 73 
 74 if(!(isset($ParametersArray['api_version']) && $ParametersArray['api_version'] == "next")){
 75 	$ParametersArray['api_version'] = "next";
 76 }
 77 
 78 
 79 ## function: counts the checksum from the defined array of all parameters
 80 
 81 function GenerateChk($DotpayPin, $ParametersArray)
 82 {
 83   
 84   //sorting the parameter list
 85   ksort($ParametersArray);
 86   
 87   // Display the semicolon separated list
 88   $paramList = implode(';', array_keys($ParametersArray));
 89   
 90   //adding the parameter 'paramList' with sorted list of parameters to the array
 91   $ParametersArray['paramsList'] = $paramList;
 92   
 93   //re-sorting the parameter list
 94   ksort($ParametersArray);
 95   
 96   //json encoding 
 97   $json = json_encode($ParametersArray, JSON_UNESCAPED_SLASHES);
 98   
 99   
100   return hash_hmac('sha256', $json, $DotpayPin, false);
101   
102 }
103 
104 
105 ## Function: Generate simple FORM to DOTPAY
106 
107 function GenerateChkDotpayRedirection($DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod, $ParametersArray, $next_chk, $autosubmit)
108 {    
109   
110   if ($Environment == 'production') {
111     $EnvironmentAddress = 'https://ssl.dotpay.pl/t2/';
112   } elseif ($Environment == 'test') {
113     $EnvironmentAddress = 'https://ssl.dotpay.pl/test_payment/';
114   }
115   
116   
117   
118   if ($RedirectionMethod == 'POST') {
119     $RedirectionCode = '<form action="' . $EnvironmentAddress . '" method="POST" id="dotpay_redirection_form" accept-charset="UTF-8">' . PHP_EOL;
120     
121     foreach ($ParametersArray as $key => $value) {
122       $RedirectionCode .= "\t" . '<input name="' . $key . '" value="' . $value . '" type="hidden"/>' . PHP_EOL;
123     }
124     $RedirectionCode .= "\t" . '<input name="chk" value="' . $next_chk . '" type="hidden"/>' . PHP_EOL;
125     $RedirectionCode .= '</form>' . PHP_EOL . '<button id="dotpay_redirection_button" type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">Confirm and Pay</button>' . PHP_EOL;
126     
127     //auto submit form
128     if ($autosubmit == true) {
129       $RedirectionCode .= "<script type=\"text/javascript\">setTimeout(function(){document.getElementById('dotpay_redirection_form').submit();}, 10);</script>";
130     }
131     
132     return $RedirectionCode;
133     
134   } elseif ($RedirectionMethod == 'GET') {
135     $RedirectionCode = $EnvironmentAddress . '?';
136     
137     foreach ($ParametersArray as $key => $value) {
138       $RedirectionCode .= $key . '=' . rawurlencode($value) . '&';
139     }
140     
141     $RedirectionCode .= 'chk=' . $next_chk;
142     
143     return '<a href="' . $RedirectionCode . '">Link to Pay</a>';
144   } else {
145     return 'configuration error';
146     
147   }
148     
149 }
150 
151 
152 #### 
153 
154 // Calculate checksum for 'chk' parameter:
155 
156 $next_chk = GenerateChk($DotpayPin, $ParametersArray);
157 
158 /*  
159   Print the form according to the settings: 
160   get form (POST method) or payment link (GET method) 
161   ("account PIN","[test|production]","[POST|GET]","payment data","chk_value","[true|false]")
162 
163 */
164 
165 echo GenerateChkDotpayRedirection($DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod, $ParametersArray, $next_chk, $autosubmit);
166 
167 ?>

3.1.2. Przykład 2 rozbudowany

Skrypt zawiera mechanizm walidacji oraz „czyszczenia” niektórych danych użytych w poszczególnych parametrach.

Dane zebrane przez sprzedawcę w procesie składania zamówienia przez płacącego należy przypisać do utworzonych zmiennych (np. $order_amount, $payer_firstname, $payer_lastname, $dp_description, itp.). Następnie zmienne te są później wykorzystywane w tablicy $ParametersArray po wcześniejszym odfiltrowaniu. Walidacji dotyczą dane płacącego jak firstname , lastname , oraz dane dotyczące adresu płacącego gdzie najczęściej może dochodzić do błędnego wypełniania formularzy przez płacących z niedozwolonymi znakami w poszczególnych polach. Odpowiednie funkcje (np. CheckPaymentLang(), CheckPaymentCurrency(), CheckStreet(), CheckStreetN1(), CheckStreetN2(), CheckCountry(), CheckPostcode(), CheckCity(), CheckPhone(), CheckLastname(), CheckFirstname()) usuwają z takiego stringa niedozwolone znaki. W przypadku przekazania do zmiennej wartości dla currency innej niż dozwolona (funkcja getAcceptCurrency()) – skrypt nie wygeneruje formularza tylko zwróci wyjątek. W przypadku przekazania do zmiennej wartości dla lang innej niż dozwolona (funkcja getAcceptLang()) – skrypt ustawi wartość tego parametru na en (język angielski).

Analogicznie jeśli wśród parametrów ma być użyty customer - można również użyć jak wyżej podobnego rozwiązania przypisując dane do zmiennych a następnie do tablicy $customer.

Trzeba pamiętać by zadbać o poprawność nazw użytych parametrów (używać jedynie niezbędnych oraz opisanych w niniejszej dokumentacji).

Pobierz poniższy przykład (po pobraniu zmień rozszerzenie pliku na .php): Pobierz przykład

 1 <?php
 2 
 3 ################### https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/  ######################################################################
 4 #
 5 #  Exemplary function (PHP) generating the correct payment redirection (POST / GET) to Dotpay payment api with parametr 'chk' (checksum).
 6 #  You enter the payment data in the parameter: $ParametersArray (and $customer if you need)
 7 #  Added some functions that prevent certain parameters from passing invalid characters to api dotpay
 8 #
 9 #  PayPro S.A. 
 10 #  Tech Customer Service: tech@dotpay.pl
 11 #  Date: 2020-05-19
 12 #
 13 ##############################################################################################################################################
 14 
 15 
 16 /** --------- BASE CONFIG --------- **/
 17 
 18 // Your Dotpay ID shop (6 digits)
 19 $DotpayId = "123456";
 20 
 21 // PIN for Your Dotpay ID (copy this from your dotpay panel carefully, without space)
 22 $DotpayPin = "MyDotpayPIN000000j4suuSgMPXlg100";
 23 
 24 // Dotpay Environment, available: "test" or "production"
 25 $Environment = "test";
 26 
 27 //Redirection method: POST or GET ; recommended method is "POST"
 28 $RedirectionMethod = "POST";
 29 
 30 // Auto submit form: available: true or false (only if $RedirectionMethod = "POST")
 31 // If true - you do not need to do a click to the form. Forwarding to the API will be automatically
 32 $autosubmit = false;
 33 
 34 ## ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 35 
 36 /** --------- ORDER CONFIG --------- **/
 37 
 38 /* ## sample order details for payment, used in array: $ParametersArray ## */
 39 
 40 $order_amount  = "4100.20";
 41 $order_currency = "PLN";
 42 $dp_description = "Order no. 003376483/33";
 43 $dp_url     = "https://www.example.com/thanks_page.php";
 44 $dp_type     = "0";
 45 $dp_urlc     = "https://www.example.com/urlc_receiver.php";
 46 $dp_control   = "KI87dLQWR3UIYT";
 47 $payer_firstname = "Daniel";
 48 $payer_lastname = "Nowak";
 49 $payer_email   = "daniel.nowak@example.com";
 50 $payer_street  = "Zielona";
 51 $payer_street_n1 = "9a"; // Building number
 52 $payer_street_n2 = "11"; // Flat number
 53 $payer_city   = "Pcim";
 54 $payer_postcode = "00-345";
 55 $payer_phone   = "123456789";
 56 $payer_country  = "POL";
 57 $payer_lang   = "pl";
 58 $dp_last_channel = "1";
 59 
 60   /* 
 61     ... and other possible parameters if you need according to the documentation:
 62     https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/pl/index.html#tabela-2-dodatkowe-parametry-przesylane-do-serwisu-dotpay
 63 
 64   */
 65 
 66 
 67 
 68 /* 
 69   ### SAMPLE CUSTOMER DATA IN with delivery address (optional), used in array: $customer ### You can remove it if You don't need it 
 70   manual: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/pl/index.html#obsluga-danych-dostawy-oraz-placacego
 71 */
 72 
 73 $payer_first_name = "Adam";
 74 $payer_last_name = "Kowal";
 75 $payer_email   = "mymail@example.com";
 76 $customer_city   = "Warszawa";
 77 $customer_street  = "Niebieska";
 78 $customer_building = "52";
 79 $customer_postcode = "00-953";
 80 
 81 
 82 
 83 /** --------- end config --------- **/
 84 
 85 
 86 ### Below are some functions that prevent certain parameters from passing invalid characters to api dotpay ###
 87 
 88 /**
 89 * checks and crops the size of a string
 90 * the $special parameter means an estimate of how many urlencode characters can be used in a given field
 91 * e.q. 'ż' (1 char) -> '%C5%BC' (6 chars)
 92 * replacing removing double or more special characters that appear side by side by space from: firstname, lastname, city, street, p_info...
 93 */
 94 function encoded_substrParams($string, $from, $to, $special = 0)
 95 {
 96   $string2 = preg_replace('/(\s{2,}|\.{2,}|@{2,}|\-{2,}|\/{3,} | \'{2,}|\"{2,}|_{2,})/', ' ', $string);
 97   $s    = html_entity_decode($string2, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
 98   $sub   = mb_substr($s, $from, $to, 'UTF-8');
 99   $sum   = strlen(urlencode($sub));
100   if ($sum > $to) {
101     $newsize = $to - $special;
102     $sub   = mb_substr($s, $from, $newsize, 'UTF-8');
103   }
104   return trim($sub);
105 }
106 
107 /**
108 * check, remove unnecessary characters and return customer firstname
109 * @return string
110 */
111 function CheckFirstname($firstName)
112 {
113   //allowed only: letters, digits, spaces, symbols _-.,'
114   $firstName = preg_replace('/[^\w _-]/u', '', $firstName);
115   $firstName1 = html_entity_decode($firstName, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
116   
117   
118   $NewPersonName1 = preg_replace('/[^\p{L}0-9\s\-_]/u', ' ', $firstName1);
119   return encoded_substrParams($NewPersonName1, 0, 49, 24);
120 }
121 
122 /**
123 * check, remove unnecessary characters and return customer lastname
124 * @return string
125 */
126 function CheckLastname($lastName)
127 {
128   
129   //allowed only: letters, digits, spaces, symbols _-.,'
130   $lastName = preg_replace('/[^\w _-]/u', '', $lastName);
131   $lastName1 = html_entity_decode($lastName, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
132   
133   $NewPersonName2 = preg_replace('/[^\p{L}0-9\s\-_]/u', ' ', $lastName1);
134   return encoded_substrParams($NewPersonName2, 0, 49, 24);
135 }
136 
137 /**
138 * check, remove unnecessary characters and return customer phone
139 * @return string
140 */
141 function CheckPhone($phone)
142 {
143   $phone = str_replace(' ', '', $phone);
144   $phone = str_replace('+', '', $phone);
145   
146   $NewPhone1 = preg_replace('/[^\+\s0-9\-_]/', '', $phone);
147   return encoded_substrParams($NewPhone1, 0, 19, 6);
148 }
149 
150 /**
151 * check, remove unnecessary characters and return customer city
152 * @return string
153 */
154 function CheckCity($city)
155 {
156   //allowed only: letters, digits, spaces, symbols _-.,'
157   $city = preg_replace('/[^.\w \'_-]/u', '', $city);
158   $city1 = html_entity_decode($city, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
159   
160   return encoded_substrParams($city1, 0, 49, 24);
161   
162 }
163 
164 /**
165 * check, remove unnecessary characters and return customer postcode
166 * @return string
167 */
168 function CheckPostcode($postcode, $country = null)
169 {
170   
171   if (empty($postcode)) {
172     return $postcode;
173   }
174   if (preg_match('/^\d{2}\-\d{3}$/', $postcode) == 0 && strtolower($country == 'pl')) {
175     $postcode = str_replace('-', '', $postcode);
176     $postcode = substr($postcode, 0, 2) . '-' . substr($postcode, 2, 3);
177   }
178   
179   $NewPostcode1 = preg_replace('/[^\d\w\s\-]/', '', $postcode);
180   return encoded_substrParams($NewPostcode1, 0, 19, 6);
181   
182 }
183 
184 
185 /**
186 * check, remove unnecessary characters and return customer country
187 * @return string
188 */
189 function CheckCountry($country)
190 {
191   
192   if (preg_match('/^[a-zA-Z]{2,3}$/', trim($country)) == 0) {
193     $country_check = null;
194   } else {
195     $country_check = trim($country);
196   }
197   
198   return strtoupper($country_check);
199 }
200 
201 
202 /**
203 * check, remove unnecessary characters and return customer street
204 * @return string
205 */
206 function CheckStreet($street)
207 {
208   
209   //allowed only: letters, digits, spaces, symbols _-.,'
210   $street = preg_replace('/[^.\w \'_-]/u', '', $street);
211   $street1 = html_entity_decode($street, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
212   
213   return encoded_substrParams($street1, 0, 99, 50);
214 }
215 
216 
217 /**
218 * check, remove unnecessary characters and return customer street_n1 - building number
219 * @return string
220 */
221 function CheckStreetN1($street_n1)
222 {
223   
224   //allowed only: letters, digits, spaces, symbols _-.,'
225   $street_n1 = preg_replace('/[^\p{L}0-9\s\-_\/]/u', '', $street_n1);
226   $street1_n1 = html_entity_decode($street_n1, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
227   
228   return encoded_substrParams($street1_n1, 0, 29, 24);
229 }
230 
231 
232 /**
233 * check, remove unnecessary characters and return customer street_n2 - flat number.
234 * @return string
235 */
236 function CheckStreetN2($street_n2)
237 {
238   
239   //allowed only: letters, digits, spaces, symbols _-.,'
240   $street_n2 = preg_replace('/[^\p{L}0-9\s\-_]/u', '', $street_n2);
241   $street1_n2 = html_entity_decode($street_n2, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
242   
243   return encoded_substrParams($street1_n2, 0, 29, 24);
244 }
245 
246 /**
247 * Return array of languages that are accepted by Dotpay
248 * @return array
249 */
250 function getAcceptLang()
251 {
252   return array(
253     'pl',
254     'en',
255     'de',
256     'it',
257     'fr',
258     'es',
259     'cz',
260     'cs',
261     'ru',
262     'hu',
263     'ro',
264     'uk',
265     'lt',
266     'lv',
267     'sk'
268   );
269 }
270 
271 
272 /**
273 * Return array of Curriences that are accepted by Dotpay
274 * @return array
275 */
276 function getAcceptCurrency()
277 {
278   return array(
279     'EUR',
280     'USD',
281     'GBP',
282     'JPY',
283     'CZK',
284     'SEK',
285     'UAH',
286     'RON',
287     'PLN',
288     'NOK',
289     'BGN',
290     'CHF',
291     'HRK',
292     'HUF',
293     'RUB'
294   );
295 }
296 
297 
298 
299 /**
300 * Return payment language name
301 * @return string
302 */
303 function CheckPaymentLang($language)
304 {
305   $f_dotpay_lang = '';
306   
307   if (is_string($language)) {
308     $languageArray = explode('-', $language);
309     if (isset($languageArray[0])) {
310       $languageLower = strtolower($languageArray[0]);
311       $f_dotpay_lang = $languageLower;
312     }
313   }
314   
315   if ($f_dotpay_lang == 'pl') {
316     $dotpay_lang = 'pl';
317   } elseif (!in_array($languageLower, getAcceptLang())) {
318     $dotpay_lang = 'en';
319   } else {
320     $dotpay_lang = $languageLower;
321   }
322   
323   return $dotpay_lang;
324 }
325 
326 
327 /**
328 * Check a currency code by comparing allowed ( getAcceptCurrency() function)
329 * @param string $currency Currency code
330 * return false when the given currency code is incorrect
331 */
332 function CheckPaymentCurrency($currency)
333 {
334   $currency = strtoupper($currency);
335   
336   if (!in_array($currency, getAcceptCurrency())) {
337     $dotpay_currency = false;
338   } else {
339     $dotpay_currency = (string) $currency;
340   }
341   
342   return $dotpay_currency;
343 }
344 
345 
346 
347 /**
348 * Convert original amount using a dot as a decimal place regardless of the locale.
349 * @param float $amount
350 * @return string
351 * 
352 */
353 
354 function normalizeDecimalAmount($val)
355 {
356   
357   $input = str_replace(' ', '', $val);
358   $number = str_replace(',', '.', $input);
359   if (strpos($number, '.')) {
360     $groups  = explode('.', str_replace(',', '.', $number));
361     $lastGroup = array_pop($groups);
362     $number  = implode('', $groups) . '.' . $lastGroup;
363   }
364   return bcadd($number, 0, 2);
365 }
366 
367 
368 // ** -----------------------  SAMPLE DATA ------------------------- **/
369 
370 /* ## SAMPLE PAYMENT DATA IN ## 
371 
372 Note! You can use more parameters if You need. Case sensitive in parameter names is important !
373 You must give at least: 'amount', 'currency', 'description' (and of course ID and PIN in the configuration of this script)
374 see more: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/en/index.html#tabela-1-podstawowe-parametry-przesylane-do-serwisu-dotpay
375 and: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/en/index.html#tabela-2-dodatkowe-parametry-przesylane-do-serwisu-dotpay
376 
377 Filters were used to remove forbidden characters entered e.g. in the address by the payer from specific parameters.
378 
379 */
380 
381 
382 /* Important!
383 
384   All values should be string.
385   If you use a variable here, put a declaration (string) before the value.
386   Other values should be enclosed in quotation marks, especially numerical ones.
387 */
388 
389 $ParametersArray = array(
390   
391   "id" => (string) $DotpayId,
392   "api_version" => "next", // !important
393   "amount" => (string) normalizeDecimalAmount($order_amount),
394   "currency" => (string) CheckPaymentCurrency($order_currency),
395   "description" => (string) $dp_description,
396   "url" => (string) $dp_url,
397   "type" => (string) $dp_type,
398   "urlc" => (string) $dp_urlc,
399   "control" => (string) $dp_control,
400   "firstname" => (string) CheckFirstname($payer_firstname),
401   "lastname" => (string) CheckLastname($payer_lastname),
402   "email" => (string) $payer_email,
403   "street" => (string) CheckStreet($payer_street),
404   "street_n1" => (string) CheckStreetN1($payer_street_n1),
405   "street_n2" => (string) CheckStreetN2($payer_street_n2),
406   "city" => (string) CheckCity($payer_city),
407   "postcode" => (string) CheckPostcode($payer_postcode, strtolower($payer_lang)),
408   "phone" => (string) CheckPhone($payer_phone),
409   "country" => (string) CheckCountry($payer_country),
410   "lang" => (string) CheckPaymentLang($payer_lang),
411   "ignore_last_payment_channel" => (string) $dp_last_channel
412 );
413 
414 
415 
416 /*  ### SAMPLE CUSTOMER DATA IN with delivery address (optional) ###
417 You can remove it if You don't need it
418 */
419 
420 // ------
421 $customer = array(
422   
423   "payer" => array(
424     "first_name" => CheckFirstname($payer_first_name),
425     "last_name" => CheckLastname($payer_last_name),
426     "email" => $payer_email
427   ),
428   "order" => array(
429     "delivery_address" => array(
430       "city" => CheckCity($customer_city),
431       "street" => (string) CheckStreet($customer_street),
432       "building_number" => (string) CheckStreetN1($customer_building),
433       "postcode" => (string) CheckPostcode($customer_postcode)
434     )
435   )
436 );
437 
438 
439 
440 if (empty($customer) || !isset($customer['payer']['first_name']) || !isset($customer['payer']['last_name']) || !isset($customer['payer']['email']) || !isset($customer['order']['delivery_address']['city']) || !isset($customer['order']['delivery_address']['street']) || !isset($customer['order']['delivery_address']['building_number']) || !isset($customer['order']['delivery_address']['postcode'])) {
441   $customer_base64 = null;
442 } else {
443   $customer_base64 = base64_encode(json_encode($customer, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES));
444 }
445 
446 
447 if ($customer_base64 != null) {
448   $ParametersArray["customer"] = $customer_base64;
449 }
450 
451 
452 
453 // ** -----------------------  SAMPLE DATA end ------------------------- **/
454 
455 
456 // if you do not know what configuration is on your account, add this parameter safely
457 
458 if(!(isset($ParametersArray['api_version']) && $ParametersArray['api_version'] == "next")){
459 	$ParametersArray['api_version'] = "next";
460 }
461 
462 
463 
464 ## function: counts the checksum from the defined array of all parameters
465 
466 function GenerateChk($DotpayPin, $ParametersArray)
467 {
468   //sorting the parameter list
469   ksort($ParametersArray);
470   
471   // Display the semicolon separated list
472   $paramList = implode(';', array_keys($ParametersArray));
473   
474   //adding the parameter 'paramList' with sorted list of parameters to the array
475   $ParametersArray['paramsList'] = $paramList;
476   
477   //re-sorting the parameter list
478   ksort($ParametersArray);
479   
480   //json encoding 
481   $json = json_encode($ParametersArray, JSON_UNESCAPED_SLASHES);
482   
483   return hash_hmac('sha256', $json, $DotpayPin, false);
484   
485 }
486 
487 
488 
489 
490 ## Function: Generate simple FORM to DOTPAY
491 
492 function GenerateChkDotpayRedirection($DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod, $ParametersArray, $next_chk, $autosubmit)
493 {
494   
495   //$ParametersArray = array_change_key_case($ParametersArray, CASE_LOWER);
496   
497   
498   if ($Environment == 'production') {
499     $EnvironmentAddress = 'https://ssl.dotpay.pl/t2/';
500   } elseif ($Environment == 'test') {
501     $EnvironmentAddress = 'https://ssl.dotpay.pl/test_payment/';
502   }
503   
504   
505   
506   if ($RedirectionMethod == 'POST') {
507     $RedirectionCode = '<form action="' . $EnvironmentAddress . '" method="POST" id="dotpay_redirection_form" accept-charset="UTF-8">' . PHP_EOL;
508     
509     foreach ($ParametersArray as $key => $value) {
510       $RedirectionCode .= "\t" . '<input name="' . $key . '" value="' . $value . '" type="hidden"/>' . PHP_EOL;
511     }
512     $RedirectionCode .= "\t" . '<input name="chk" value="' . $next_chk . '" type="hidden"/>' . PHP_EOL;
513     $RedirectionCode .= '</form>' . PHP_EOL . '<button id="dotpay_redirection_button" type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">Confirm and Pay</button>' . PHP_EOL;
514     
515     //auto submit form
516     if ($autosubmit == true) {
517       $RedirectionCode .= "<script type=\"text/javascript\">setTimeout(function(){document.getElementById('dotpay_redirection_form').submit();}, 10);</script>";
518     }
519     
520     return $RedirectionCode;
521     
522   } elseif ($RedirectionMethod == 'GET') {
523     $RedirectionCode = $EnvironmentAddress . '?';
524     
525     foreach ($ParametersArray as $key => $value) {
526       $RedirectionCode .= $key . '=' . rawurlencode($value) . '&';
527     }
528     
529     $RedirectionCode .= 'chk=' . $next_chk;
530     
531     return '<a href="' . $RedirectionCode . '">Link to Pay</a>';
532   } else {
533     return 'configuration error';
534     
535   }
536   
537   
538 }
539 
540 #### 
541 
542 // Calculate checksum for 'chk' parameter:
543 
544 $next_chk = GenerateChk($DotpayPin, $ParametersArray);
545 
546 
547 
548 /*  
549   Print the form according to the settings: 
550   get form (POST method) or payment link (GET method)
551   ("account PIN","[test|production]","[POST|GET]","payment data","chk_value","[true|false]")
552 */
553 if (CheckPaymentCurrency($order_currency) != false) {
554 
555   echo GenerateChkDotpayRedirection($DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod, $ParametersArray, $next_chk, $autosubmit);
556 
557 } else {
558   echo "The currency of the payment you want to use (" . $order_currency . ") is not allowed in the Dotpay system!";
559 }
560 
561 
562 ?>

3.2. One-click i płatności cykliczne

Informacja

Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla sklepów ( id ), które zostały odpowiednio skonfigurowane po stronie systemu Dotpay, co zależne jest od warunków wynikających z podpisanych przez akceptantów umów.

Funkcjonalność dostępna jest dla kanału kart płatniczych (numer 248) i pozwala klientowi na realizację wpłat bez konieczności podawania pełnych danych karty podczas kolejnych płatności dokonywanych przez system Dotpay.

W celu skorzystania z funkcjonalności system sprzedawcy powinien przekazać w zleceniu płatności dodatkowe parametry (opisane poniżej), natomiast klient podczas pierwszego użycia danych konkretnej karty powinien wyrazić zgodę na ich zapisanie przez system Dotpay (dane przechowywane są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, m.in. Certyfikat PCI DSS Level 1).

W przypadku korzystania z niniejszej funkcjonalności zalecane jest podpisanie żądania realizowanego do systemu Dotpay, jak i wymuszenie jego weryfikacji na danym sklepie ( id ). Opis realizacji podpisu zawarty został w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK) .

W celu zarejestrowania danych karty klienta w systemie Dotpay należy w zleceniu płatności przesłać dodatkowe parametry:

3.2.1. Tabela 4. (Parametry związane z rejestracją karty płatniczej)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_store

Parametr deklarujący opcję zapamiętania danych karty klienta po stronie Dotpay podczas dokonywania płatności.

Dostępne wartości:

1 – wyrażenie zgody na zapisanie danych karty

Przykład:

credit_card_store = 1

credit_card_customer_id

Unikalny identyfikator płacącego nadany i przechowywany przez system sprzedawcy, wymagany podczas kolejnych płatności

Ważne

Dotpay NIE zwraca tej wartości w żadnym miejscu (np. notyfikacje URLC czy API).

typ: string

minimalna długość: 4

maksymalna długość: 1024

Przykład:

credit_card_customer_id = f9c6a4-25473

credit_card_registration

Parametr opcjonalny.

Przesłanie spowoduje powstanie operacji typu credit_card_registration zamiast payment, co pozwala na zarejestrowanie karty w systemie bez dokonywania płatności.

Zamiast obciążenia karty nastąpi chwilowa blokada środków na czas rejestracji w systemie, która zostanie automatyczne zwolniona po jej zakończeniu.

Wskazówka

Dla operacji credit_card_registration wymagane jest użycie kwoty o wartości 1.00 ( amount = 1.00).

Dostępne wartości:

true – rejestracja karty bez dokonywania płatności

Przykład:

credit_card_registration = true

W celu realizacji płatności zarejestrowaną kartą należy w zleceniu płatności przesłać dodatkowe parametry opisane poniżej:

3.2.2. Tabela 5. (Parametry wykorzystywane w procesie kolejnej płatności zarejestrowaną wcześniej kartą)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_customer_id

Unikalny identyfikator płacącego nadany przez system sprzedawcy opisany w powyższej tabeli.

credit_card_id

Identyfikator karty klienta zarejestrowanej po stronie systemu Dotpay

Identyfikator może być przesłany w notyfikacji URLC (wymagana wcześniejsza konfiguracja konta, opis w rozdz. Odbieranie informacji po płatności (powiadomienia urlc), alternatywnie może być pobrany ze szczegółów wykonanej operacji płatności za pośrednictwem API panelu administracyjnego sprzedawcy

Parametry wspólne dla realizacji zarówno pierwszej, jak i kolejnej płatności zostały przedstawione w tabeli poniżej, wszystkie są opcjonalne. Standardowo konfiguracja konta nie pozwala na ich wykorzystanie (stosowane są wtedy wartości domyślne, konfigurowalne po stronie Dotpay), możliwość ich przesłania może być zależna od specyficznych warunków umowy.

3.2.3. Tabela 6. (Parametry wspólne dla pierwszej oraz kolejnej płatności)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_operation_type

Parametr opcjonalny. Typ operacji.

Dostępne wartości:

e_commerce – pierwsza oraz kolejna płatność w modelu one-click (wartość domyślna),

recurring_init – pierwsza transakcja, umożliwiająca późniejsze skorzystanie z płatności cyklicznych,

recurring – płatność cykliczna (klient nie musi być obecny podczas obciążenia zapisanej wcześniej karty),

Konto ( id ) może zostać skonfigurowane przez Dotpay, aby płatności cykliczne były domyślnym ustawieniem. W takim przypadku odpowiednie typy recurring_init oraz recurring będą nadawane automatycznie.

Parametr jest wymagany w sytuacji, gdy jedno konto ( id ) obsługuje zarówno transakcje w modelu e-commerce jak i recurring.

Wskazówka

Karta zarejestrowana poprzez e_commerce nie może zostać wykorzystana bezpośrednio do wykonania operacji typu recurring. Aby to było możliwe, wcześniej należy wykonać inicjalizację recurring czyli operację typu recurring_init.

Jeśli karta została już zarejestrowana w procesie e_commerce, do wykonania recurring_init nie jest konieczne podawania pełnych danych kartowych, wystarczy podać Identyfikator karty nadany przez system Dotpay ( credit_card_id )

Karta rejestrowana poprzez recurring_init może zostać wykorzystana zarówno do płatności typu recurring jak i e_commerce.

credit_card_security_code_required

Parametr opcjonalny. Pozwala na sterowanie wymagalnością kodu zabezpieczającego CVV/CVV2 podczas płatności. Dotyczy jedynie kolejnej operacji e_commerce (one click).

Dostępne wartości:

yes – wymagaj (wartość domyślna),

no – nie wymagaj,

option – pole na kod pojawi się na formatce płatności, ale jego uzupełnienie jest nieobowiązkowe.

credit_card_threeds

Parametr opcjonalny. Pozwala na sterowanie wymagalnością kodu autoryzacyjnego 3-D Secure. Dotyczy jedynie operacji e_commerce dla kart uczestniczących w programie.

Dostępne wartości:

yes – wymagaj (wartość domyślna, rekomendowana ze względów bezpieczeństwa transakcji),

no – nie wymagaj,

Wskazówka

Operacja typu recurring_init wymaga, natomiast recurring nie wymaga podania kodu autoryzacyjnego 3-D Secure, niezależnie od konfiguracji konta czy przesłanych parametrów.

credit_card_avs

Parametr opcjonalny. Pozwala na sterowanie wymagalnością dodatkowych danych osobowych, o które zostanie poproszony płacący na formatce płatności (dane adresowe oraz numer telefonu).

Dostępne wartości:

yes – wymagaj,

no – nie wymagaj (wartość domyślna).

3.2.4. Przykładowe modele integracji oraz związane z nimi podstawowe wymagania)

3.2.4.1. Model integracji: 1 click

Tabela 7: Wymagania dla integracji typu 1 Click

Rejestracja karty

Kolejna płatność

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS – wymagane*

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - opcjonalne

- 3DS - wymagane*

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

3.2.4.2. Model integracji: recurring

Tabela 8: Wymagania dla integracji typu recurring

Rejestracja karty

Kolejna płatność

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - nie dotyczy

- 3DS - nie dotyczy

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

3.2.4.3. Model integracji mieszany: 1 click + recurring

Tabela 9: Wymagania dla integracji typu 1 click + recurring dla domyślnych ustawień konta: e-commerce

Model integracji

Rejestracja karty

Kolejna płatność

1 click

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane*

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - opcjonalne

- 3DS - wymagane*

recurring

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

- credit_card_operation_type = recurring_init

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

- credit_card_operation_type = recurring

Proces płatności:

- CVV - nie dotyczy

- 3DS - nie dotyczy

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

Tabela 10: Wymagania dla integracji typu 1 click + recurring dla domyślnych ustawień konta: recurring

Model integracji

Rejestracja karty

Kolejna płatność

1 click

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

- credit_card_operation_type = e_commerce

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane*

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

- credit_card_operation_type = e_commerce

Proces płatności:

- CVV - opcjonalne

- 3DS - wymagane*

recurring

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - nie dotyczy

- 3DS - nie dotyczy

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

Poniżej zostały zamieszczone przykładowe formularze przekierowania dla realizacji płatności one-click.

Przykładowe żądanie płatności z możliwością rejestracji danych karty klienta:

 1 <div>
 2 
 3  <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" id="dotpay_redirection_form">
 4   <input name="api_version" value="next" type="hidden" />
 5   <input name="id" value="123456" type="hidden" />
 6   <input name="amount" value="320.00" type="hidden" />
 7   <input name="currency" value="PLN" type="hidden" />
 8   <input name="description" value="Płatność za 12345/2014" type="hidden" />
 9   <input name="control" value="202cb962ac590" type="hidden" />
10   <input name="channel" value="248" type="hidden" />
11   <input name="ch_lock" value="1" type="hidden" />
12   <input name="firstname" value="John" type="hidden" />
13   <input name="lastname" value="Smith" type="hidden" />
14   <input name="email" value="john.smith@example.com" type="hidden" />
15   <input name="type" value="0" type="hidden" />
16   <input name="url" value="https://www.example.com/thanks_page.php" type="hidden" />
17   <input name="urlc" value="https://www.example.com/urlc_receiver.php" type="hidden" />
18   <input name="credit_card_store" value="1" type="hidden" />
19   <input name="credit_card_customer_id" value="f9c6a4-25473" type="hidden" />
20   <input name="chk" value="11ac1938ac47ddd53815b4aeb6230ab9fe4554d82ee11e39c41b9055f38f5c08" type="hidden" />
21  </form>
22  <p>
23   <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">
24    Potwierdź zamówienie i zapłać</button>
25  </p>
26 
27 </div>

Przykładowe żądanie płatności z wykorzystaniem zarejestrowanych danych karty klienta (one-click):

 1 <div>
 2  <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" id="dotpay_redirection_form">
 3 
 4   <input name="api_version" value="next" type="hidden" />
 5   <input name="id" value="123456" type="hidden" />
 6   <input name="amount" value="410.00" type="hidden" />
 7   <input name="currency" value="PLN" type="hidden" />
 8   <input name="description" value="Płatność za 12346/2014" type="hidden" />
 9   <input name="control" value="31ee79b30dc39a9cbaa" type="hidden" />
10   <input name="channel" value="248" type="hidden" />
11   <input name="ch_lock" value="1" type="hidden" />
12   <input name="firstname" value="John" type="hidden" />
13   <input name="lastname" value="Smith" type="hidden" />
14   <input name="email" value="john.smith@example.com" type="hidden" />
15   <input name="type" value="4" type="hidden" />
16   <input name="url" value="https://www.example.com/thanks_page.php" type="hidden" />
17   <input name="urlc" value="https://www.example.com/urlc_receiver.php" type="hidden" />
18   <input name="credit_card_customer_id" value="f9c6a4-25473" type="hidden" />
19   <input name="credit_card_id" value="59f92e2bf8bedc36bec2219862448dd54d...1829a239eb7432d0easuxp2w158eb13d6333ce71369184eb7ab02ae" type="hidden" />
20   <input name="chk" value="ed0ef4e488ec2de3135b0a1ca226c31867f78bbcd8fe06506ae666210a78d68c" type="hidden" />
21 
22  </form>
23 
24  <p>
25   <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">Potwierdź zamówienie i zapłać (płatność one-click)</button>
26  </p>
27 </div>

Informacja

W przypadku płatności cyklicznych zalecane jest stosowanie bezpośredniej komunikacji z Dotpay za pośrednictwem api restowego ( register order ).

Jeżeli dane karty płatniczej mają być podawane przez klienta po stronie sklepu sprzedawcy (np. w koszyku / podsumowaniu zamówienia zamiast na stronie płatności Dotpay), to w celu przekazania ich do systemu Dotpay należy wykorzystać parametry wymienione w poniższej tabeli.

Informacja

Przetwarzanie danych kart płatniczych po stronie systemu sprzedawcy wymaga, zgodnie z wytycznymi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dodatkowych certyfikacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. wymaganych formalności należy skontaktować się z Działem Handlowym (handlowy@dotpay.pl).

Ostrzeżenie

Przekazanie danych karty płatniczej za pomocą poniższych parametrów może być zrealizowane wyłącznie za pomocą metody POST.

3.2.5. Tabela 11. (Parametry dla danych karty płatniczej)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_number

Numer karty płatniczej klienta.

typ: credit_card_number

maksymalna długość: 26

wyrażenie regularne:

^[\d\s]{12,26}$

Przykład:

credit_card_number = 5500005555555559

credit_card_expiration_date_year

Rok daty ważności karty płatniczej klienta.

długość: 4

wyrażenie regularne:

^(20)((19)|([2-9][0-9]))$

Przykład:

credit_card_expiration_date_year = 2019

credit_card_expiration_date_month

Miesiąc daty ważności karty płatniczej klienta.

długość: 2

wyrażenie regularne:

^(0[1-9])|(1[0-2])$

Przykład:

credit_card_expiration_date_month = 02

credit_card_security_code

Kod zabezpieczający karty płatniczej klienta (CVV2/CVC2).

typ: number

maksymalna długość: 4

wyrażenie regularne:

^\d{3,4}$

Przykład:

credit_card_security_code = 559

Wyrejestrowanie karty może nastąpić w następujące sposoby:

 1. Klient może skorzystać z opcji wyrejestrowania, jaką Dotpay udostępnia w kierowanych do niego powiadomieniach mailowych o dokonaniu płatności.

 2. Żądanie wyrejestrowania może zostać skierowane do Dotpay z systemu sprzedawcy.

W tym celu należy wykorzystać interfejs API udostępniony przez system Dotpay. Żądanie powinno zostać przesłane z wykorzystaniem metody DELETE na adres https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/v1/cards/{credit_card_id}/, gdzie {credit_card_id} to identyfikator karty, która ma zostać wyrejestrowana.

Poniżej został przedstawiony przykład żądania (w języku PHP) i odpowiedzi wyrejestrowania karty. Dane użytkownika (user, password) autoryzujące żądanie są danymi wykorzystywanymi do logowania do panelu administracyjnego sprzedawcy.

Żądanie:

 1 <?php
 2 
 3 $ch = curl_init();
 4  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/v1/cards/59f92e2bf8bedc36bec221...718c58eb13d6333ce71369184eb7ab02ae/");
 5  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
 6  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
 7  curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, "ca-bundle.crt"); //http://curl.haxx.se/docs/caextract.html
 8  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
 9  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
10  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 100);
11  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, 'user:password');
12  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
13 
14  $response = curl_exec($ch); // API response
15  $curl_info = curl_getinfo($ch); //curl info
16  curl_close($ch);
17 
18  echo '<pre>';
19  echo 'HTTP status code: '.$curl_info[http_code];
20  echo PHP_EOL.'-------------------------'.PHP_EOL.PHP_EOL;
21   print_r(json_decode($response));
22   echo '</pre>';

Przykładowe żądanie wyrejestrowania karty:

DELETE /cards/(string: credit_card_id)/

Odpowiedź:

HTTP/1.1 204 No Content

Znaczenie zwracanych kodów odpowiedzi HTTP:

KOD

ZNACZENIE / OPIS

204 No Content

Usunięto

404 Not Found

Nie znaleziono karty

400 Bad Request

Błąd podczas obsługi żądania

3.3. Płatność dzielona (Multimerchant / Pasaż)

Informacja

Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla sklepów ( id ), które zostały odpowiednio skonfigurowane po stronie systemu Dotpay, co zależne jest od warunków wynikających z podpisanych przez akceptantów umów.

Funkcjonalność pozwala na podział wpłacanej przez klienta kwoty na dowolną ilość sklepów ( id ) w systemie Dotpay. Zlecenie podziału kwoty odbywa się poprzez przekazanie dodatkowych parametrów (obowiązkowe id(n) , amount(n) , oraz opcjonalne currency(n) , description(n) , control(n) , gdzie (n) jest liczbą całkowitą większą od zera, oznaczającą kolejne ID, kwoty itd.) przesłanych wraz ze standardowymi parametrami opisanymi w rozdziale wersja zaawansowana.

Ostrzeżenie

Nie ma możliwości zrealizowania płatności Multimerchant dla wielu różnych walut jednocześnie, wartość wszystkich parametrów currency(n) musi być zgodna z currency .

W przypadku korzystania z niniejszej funkcjonalności podstawowy parametr id identyfikuje sklep, (tzw. multimerchant parent), na którym utworzona zostanie operacja typu payment_multimerchant_parent, informująca wyłącznie o pełnej kwocie płatności (przesłanej w parametrze amount ). Natomiast w sklepach id(n) (tzw. multimerchant child) zostaną zaksięgowane kwoty amount1 - amount(n) , widoczne jako operacje typu payment_multimerchant_child .

Dla każdego sklepu ( id ) dane przesyłane w notyfikacjach są stosowne do utworzonych na nich operacji payment_multimerchant_parent lub payment_multimerchant_child.

Ostrzeżenie

W przypadku kont multimerchant child adres URLC musi być wprowadzony w konfiguracji sklepu (Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja), tzn. nie ma możliwości zdefiniowania parametru typu urlc(n) .

Ostrzeżenie

Realizacja zwrotu środków możliwa jest wyłącznie dla pojedynczych transakcji payment_multimerchant_child zaksięgowanych na poszczególnych sklepach id(n) . NIE ma możliwości wykonania całościowego zwrotu poprzez operację payment_multimerchant_parent.

Poniżej został zamieszczony przykładowy formularz zlecenia płatności z podziałem kwoty.

 1 <div>
 2 
 3  <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" id="dotpay_redirection_form" method="POST" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
 4   <input type="hidden" name="api_version" value="next">
 5   
 6   <input type="hidden" name="id" value="123456">
 7   <input type="hidden" name="amount" value="320.00">
 8   <input type="hidden" name="currency" value="PLN">
 9   <input type="hidden" name="description" value="Płatność za zamówienie 01/2017 parent">
10   <input type="hidden" name="control" value="control_parent">
11 
12   <input type="hidden" name="id1" value="456123">
13   <input type="hidden" name="amount1" value="120.00">
14   <input type="hidden" name="currency1" value="PLN">
15   <input type="hidden" name="description1" value="Płatność za zamówienie 01/2017 child1">
16   <input type="hidden" name="control1" value="control_child1">
17 
18   <input type="hidden" name="id2" value="561423">
19   <input type="hidden" name="amount2" value="90.00">
20   <input type="hidden" name="currency2" value="PLN">
21   <input type="hidden" name="description2" value="Płatność za zamówienie 01/2017 child2">
22   <input type="hidden" name="control2" value="control_child2">
23 
24   <input type="hidden" name="id3" value="642513">
25   <input type="hidden" name="amount3" value="110.00">
26   <input type="hidden" name="currency3" value="PLN">
27   <input type="hidden" name="description3" value="Płatność za zamówienie 01/2017 child3">
28   <input type="hidden" name="control3" value="control_child3">
29  </form>
30 
31  <p>
32   <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">
33    Potwierdź zamówienie i zapłać
34   </button>
35  </p>
36 
37 </div>

Ważne

Suma kwot przesłanych w parametrach amount1, amount2, …, amount(n) musi być równa całkowitej kwocie wpłacanej przez klienta, tj. kwocie przesłanej w parametrze amount .

3.4. Masscollect

Informacja

Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla sklepów ( id ), które zostały odpowiednio skonfigurowane po stronie systemu Dotpay, co zależne jest od warunków wynikających z podpisanych przez akceptantów umów.

Funkcjonalność pozwala na przekazanie w zleceniu płatności numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zrealizowana wypłata., tzn. domyślny numer wprowadzony w konfiguracji danego sklepu ( id ) zostanie nadpisany.

W zależności od konfiguracji konta, wypłaty zlecane przez włączony na koncie automat zostaną zagregowane według przekazanych rachunków bankowych, bądź przekazane w schemacie 1:1, gdzie każda transakcja utworzy osobna operację wypłaty. Dla wypłat dowolnej kwoty wypłata zawsze zostanie zagregowana.

Ostrzeżenie

W przypadku korzystania z niniejszej funkcjonalności wymagane jest podpisanie żądania realizowanego do systemu Dotpay, jak i wymuszenie jego weryfikacji na danym sklepie ( id ). Opis realizacji podpisu zawarty został w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK).

W celu realizacji płatności typu Masscollect należy w zleceniu przesłać dodatkowe parametry opisane w tabeli poniżej. Wymagany jest jedynie recipient_account_number , przy czym zaleca się podanie również nazwy odbiorcy za pomocą recipient_company lub recipient_first_name i recipient_last_name .

3.4.1. Tabela 12. (Parametry dodatkow wykorzystywane w usłudze Masscollect)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

recipient_account_number

Numer rachunku odbiorcy w formacie BBAN .

typ: string

maksymalna długość: 26

Przykład:

recipient_account_number = 32249000896640389235035459

recipient_company

Nazwa firmy odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

recipient_company = Moja Firma S.A.

recipient_first_name

Imię odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 30

Przykład:

recipient_first_name = Jan

recipient_last_name

Nazwisko odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 30

Przykład:

recipient_last_name = Kowalski

recipient_address_street

Ulica – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 40

Przykład:

recipient_address_street = Wielicka

recipient_address_building

Numer budynku – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 10

Przykład:

recipient_address_building = 72

recipient_address_apartment

Numer lokalu – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 10

Przykład:

recipient_address_apartment = 1

recipient_address_postcode

Kod pocztowy – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 6

Przykład:

recipient_address_postcode = 30-552

recipient_address_city

Miasto – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

recipient_address_city = Kraków

Poniżej został zamieszczony przykładowy formularz zlecenia płatności w modelu Masscollect.

 1 <div>
 2 
 3  <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" id="dotpay_redirection_form" method="POST" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
 4 
 5   <input type="hidden" name="id" value="123456">
 6   <input type="hidden" name="amount" value="123.45">
 7   <input type="hidden" name="currency" value="PLN">
 8   <input type="hidden" name="api_version" value="next">
 9   <input type="hidden" name="description" value="Płatność za zamówienie 07/2017">
10   <input type="hidden" name="recipient_account_number" value="32249000896640389235035459">
11   <input type="hidden" name="recipient_company" value="Moja Firma S.A.">
12   <input type="hidden" name="recipient_first_name" value="Jan">
13   <input type="hidden" name="recipient_last_name" value="Kowalski">
14   <input type="hidden" name="recipient_address_street" value="Wielicka">
15   <input type="hidden" name="recipient_address_building" value="72">
16   <input type="hidden" name="recipient_address_apartment" value="1">
17   <input type="hidden" name="recipient_address_postcode" value="30-552">
18   <input type="hidden" name="recipient_address_city" value="Kraków">
19   <input type="hidden" name="chk" value="3135b6debcd8fe4e488ec2easux506c31867f78bed0ef0a1ca2266210a78d68c" />
20  </form>
21 
22  <p>
23   <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">
24    Potwierdź zamówienie i zapłać
25   </button>
26  </p>
27 
28 </div>

3.5. Obsługa danych dostawy oraz płacącego

W celu poprawnej oceny zdolności kredytowej płacącego przez dostawcę danej metody płatności, do systemu Dotpay dodano dodatkowe parametry, które powinny zostać wysłane z systemu sprzedawcy przy inicjacji takiej płatności.

Poniżej prezentowany jest zestaw obsługiwanych parametrów wraz z opisem oraz ich wymagalnością.

Przesłanie większej liczby danych niż tylko „wymagane” dla danego kanału, może mieć duże znaczenie przy ostatecznej decyzji udzielenia kredytu. Dlatego, o ile to możliwe, zalecamy wysłanie kompletu danych.

W celu realizacji transakcji daną metodą płatności do integracji z Dotpay dodano nowy parametr customer . Parametr ten powinien zawierać konkretne informacje zgodnie z poniższą Tabelą 13. Niektóre kanały płatności mogą wymagać mniejszej ilości danych, jak np. PayPo lub Raty Alior.

3.5.1. Tabela 13. (Dane obsługiwane przez parametr customer )

NAZWA POLA

TYP

OPIS

payer.first_name

string

Imię płacącego

payer.last_name

string

Nazwisko płacącego

payer.email

string

Adres email płacącego

payer.phone

string

Numer telefonu płacącego

payer.address

-

Adres płacącego / rozliczeniowy

payer.address.city

string

Adres płacącego: miasto

payer.address.street

string

Adres płacącego: ulica

payer.address.building_number

string

Adres płacącego: numer budynku

payer.address.flat_number

string

Adres płacącego: numer mieszkania

payer.address.postcode

string

Adres płacącego: kod pocztowy

payer.address.country

string

Adres płacącego: dwuliterowy (ISO 3166-1 alpha2) lub trzyliterowy (ISO 3166-1 alpha3) kod kraju

is_logged_in

boolean

Informacja czy płacący przed dokonaniem płatności był zarejestrowany w systemie sprzedawcy

registered_since

string

Data rejestracji płacącego w serwisie sprzedawcy, format YYYY-MM-DD lub YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Pole opcjonalne, jeżeli jest wysyłane to należy również wysłać parametr: order_count

registered_since_indicator

string (indykator)

Data rejestracji płacącego w serwisie sprzedawcy, indykator dla pola registered_since

Pole opcjonalne, jeżeli jest wysyłane to należy również wysłać parametr: order_count

account_update

string

Data ostatniej zmiany konta płacącego w serwisie sprzedawcy, format YYYY-MM-DD

account_update_indicator

string (indykator)

Data ostatniej zmiany konta płacącego w serwisie sprzedawcy, indykator dla pola account_update

password_change

string

Data ostatniej zmiany hasła dla konta płacącego w serwisie sprzedawcy, format YYYY-MM-DD

password_change_indicator

string (indykator)

Data ostatniej zmiany hasła dla konta płacącego w serwisie sprzedawcy, indykator dla pola password_change

shipping_address_since

string

Data od kiedy podany adres dostawy płacącego w serwisie sprzedawcy jest używany, format YYYY-MM-DD

shipping_address_since_indicator

string (indykator)

Data od kiedy podany adres dostawy płacącego w serwisie sprzedawcy jest używany, indykator dla pola shipping_address_since

order_count

int

Ilość złożonych zamówień przez płacącego w serwisie sprzedawcy od daty rejestracji

Pole opcjonalne, jeżeli jest wysyłane to należy również wysłać parametr registered_since

order_count_day

int

Ilość złożonych zamówień przez płacącego w serwisie sprzedawcy w tym samym dniu

order_count_year

int

Ilość złożonych zamówień przez płacącego w serwisie sprzedawcy w tym samym roku

fraud_activity

boolean

Czy sklep kiedykolwiek zanotował podejrzaną aktywność na koncie tego kupującego

order_history

-

Dotychczasowa historia zakupowa płacącego w sklepie

order_history.date

string

Data zakupu n-tego produktu, format YYYY-MM-DD

order_history.amount

decimal (10,2)

Cena brutto n-tego produktu w sklepie internetowym

order

-

Zamówienie

order.total_amount

string

Wartość całego zamówienia

order.id

string

Identyfikator zamówienia w systemie sprzedawcy. Odpowiada numerowi ID całego zamówienia w bazie sklepu

order.items

-

Zawartość koszyka zakupowego Zalecamy nie przekraczać liczby 100 artykułów w przesłanej liście

order.items.id

string

Identyfikator pojedynczego produktu w systemie sprzedawcy. Odpowiada numerowi ID produktu w bazie sklepu

order.items.name

string

Nazwa pojedynczego produktu w systemie sprzedawcy. Odpowiada nazwie produktu w bazie danych sklepu.

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 150

wyrażenie regularne:

[\w\s\-_. ,'?@\\\/ąćęłńóśźżĄĆĘŁÓŃŚŹŻ]+$

order.items.quantity

int

Ilość pozycji w zamówieniu klienta, czyli: n * Towar = łączna ilość pozycji

minimalna ilość: 1

maksymalna ilość: 1000

order.items.unit_type

string

Jednostka miary ilości sztuk n-tego produktu w systemie sprzedawcy. np. sztuki, kg, cm, litry, itp…

order.items.gross_price

decimal(10,2)

Cena brutto n-tego produktu w systemie sprzedawcy. Odpowiada cenie produktu w bazie danych sklepu.

order.items.type

string

Typ zamówienia (np. towar, płatność, dostawa, rabat)

order.items.is_virtual

boolean

Produkt wirtualny (nie wymaga dostawy)

order.items.category

string

Kategoria pojedynczego produktu w systemie sprzedawcy. kategoria powinna być zgodna z jednym z wymienionych w słowniku elementem. Spis dostępnych kategorii: Słownik dostępnych kategorii sprzedażowych

order.delivery_type

string

Metoda dostawy

Dostępne wartości:

 • COURIER - kurier

 • POCZTA_POLSKA - Poczta Polska

 • PICKUP_POINT - dostawa do punktu (np. UPS Access point, DHL Parcel Shop)

 • PACZKOMAT - paczkomat

 • PACZKA_W_RUCHU - paczka w ruchu

 • PICKUP_SHOP - odbiór w sklepie (click&collect)

order.delivery_address

-

Adres dostawy Jeśli paczka jest dostarczana do punktu/paczkomatu/itd, to taki adres i nazwa powinna być podana a nie dane faktycznego odbiorcy.

order.delivery_address.city

string

Adres dostawy: miasto

order.delivery_address.street

string

Adres dostawy: ulica

order.delivery_address.building_number

string

Adres dostawy: numer budynku

order.delivery_address.flat_number

string

Adres dostawy: numer mieszkania

order.delivery_address.postcode

string

Adres dostawy: kod pocztowy

order.delivery_address.country

string

Adres dostawy: dwuliterowy (ISO 3166-1 alpha2) lub trzyliterowy (ISO 3166-1 alpha3) kod kraju

order.delivery_address.name

string

Nazwa odbiorcy/punktu odbiorczego.

Przykłady:

order.delivery_address.name = D0B019A order.delivery_address.name = PPP:6252652

order.delivery_address.phone

string

Numer telefonu odbiorcy

order.delivery_address.is_verified

bool

Adres dostawy: czy adres dostawy jest zweryfikowany

Informacja

W przypadku gdy sklep nie chce przekazywać właściwej daty, dla wybranych parametrów możliwe jest skorzystanie z pola zastępczego typu indykator.

3.5.2. Wartości używane dla pola zastępczego typu indykator dla wybranych pól:

WARTOŚĆ

OPIS

01

Konto płacącego w serwisie sprzedawcy nie istnieje

02

Data zlecanej właśnie transakcji

03

Data nie starsza niż 30 dni temu

04

Data w przedziale 30 - 60 dni temu

05

Data starsza niż 60 dni temu

Poniżej przykładowe dane z użyciem powyższych parametrów:

Przykład użycia parametrów (format json)
 1 {
 2   "payer": {
 3     "first_name": "Jan",
 4     "last_name": "Kowal",
 5     "email": "jankowal@example.com",
 6     "phone": "123456789",
 7     "address": {
 8       "city": "Warszawa",
 9       "street": "Krucza",
10       "building_number": "1a",
11       "flat_number": "4",
12       "postcode": "00-950",
13       "country": "POL"
14     }
15   },
16   "is_logged_in": true,
17   "registered_since": "2017-02-11",
18   "order_count": 2,
19   "order_history": [
20     {
21       "date": "2017-02-11",
22       "amount": "456.21",
23       "delivery_type": "COURIER"
24     },
25     {
26       "date": "2018-05-21",
27       "amount": "879.67",
28       "delivery_type": "POCZTA_POLSKA"
29     }
30   ],
31   "order": {
32     "id": "MHH67HF8DS",
33     "items": [
34       {
35         "id": "3245623",
36         "name": "Super Phone 1",
37         "quantity": 1,
38         "unit_type": "szt.",
39         "gross_price": "856.52",
40         "type": "towar",
41         "is_virtual": false
42       },
43       {
44         "id": "3245625",
45         "name": "Dostawa",
46         "quantity": 1,
47         "unit_type": "szt.",
48         "gross_price": "15.00",
49         "type": "dostawa",
50         "is_virtual": false
51       }
52     ],
53     "delivery_type": "POCZTA_POLSKA",
54     "delivery_address": {
55       "city": "Kraków",
56       "street": "Wielicka",
57       "building_number": "28b",
58       "flat_number": "5",
59       "postcode": "30-552",
60       "country": "POL"
61     }
62   }
63 }

3.5.3. Słownik kategorii artykułów dla parametru order.items.category

WARTOŚĆ

OPIS

ART_ANTIQUES

Dzieła sztuki, antyki

BOOKS_EDUCATIONAL

Książki, materiały edukacyjne

BUILDING_MATERIALS

Materiały budowlane

CARS_MOTORBIKES_SCOOTERS

Samochody, motory, motorowery, skutery

CLOTHING_SHOES

Odzież, buty

COMP_COMPONENTS

Podzespoły komputerowe i akcesoria w tym monitory, drukarki i skanery

COMPUTERS

Komputery

CONSOLES_GAMES

Konsole i gry

DEVOTIONAL

Dewocjonalia

DOORS_WINDOWS

Okna i drzwi

ECO_SYSTEMS

Systemy ekologiczne

FOR_CHILDREN

Wózki dziecięce, foteliki samochodowe i inne

FUEL_COAL

Opał i węgiel

FURNITURE

Meble

GARDENING

Nasiona, nawozy, sadzonki

GIFT_VOUCHERS

Bony upominkowe, pakiety (inne niż medyczne)

HEATING

Kotły CO, JUNKERSY

HOME_FURNISHINGS

Wyposażenie domu

HOME_TEXTILES

Tekstylia domowe, pościel i koce

HOUSEHOLD_GOODS_BIG

AGD duże

HOUSEHOLD_GOODS_SMALL

AGD małe

INSURANCE

Usługi ubezpieczeniowe

JEWELRY_WATCHES

Biżuteria, zegarki

LAPTOPS_TABLETS

Laptopy i tablety

MUSICAL_INSTRUMENTS

Instrumenty muzyczne

OTHER_MOTORIZATION

Pozostała motoryzacja

PHONES_GPS

Telefony i GPS

PHOTO_CAMERA

Foto i kamery

RTV

RTV

SERVICES

Usługi

SOFTWARE

Oprogramowanie i inne komponenty komputerowe

SPORTS_REHABILITATION

Artykuły sportowe/rehabilitacyjne/turystyczne

TOOLS_DEVICES

Narzędzia i urządzenia

VEHICLE_ACCESSORIES_EQUIPMENT

Akcesoria i wyposażenie pojazdu

3.5.4. Wymagane dane przesyłane w parametrze customer dla kanału PayPo

W celu realizacji płatności z wykorzystaniem kanału PayPo, neleży wysłać komplet danych wymaganych przez ten kanał płatności. Wybrane dane z Tabeli 13 niezbędne do realizacji płatności tym kanałem:

Przykład użycia minimalnej ilości wymaganych danych dla kanału PayPo (format json):
 1   {
 2    "payer": {
 3     "first_name": "Jan",
 4     "last_name": "Kowal",
 5     "email": "jankowal@example.com"
 6    },
 7    "order": {
 8     "delivery_address": {
 9      "city": "Kraków",
10      "street": "Wielicka",
11      "building_number": "28B",
12      "postcode": "30-552"
13     }
14    }
15   }
Przykład użycia kompletnych danych dla kanału PayPo (format json)
 1   {
 2    "payer": {
 3     "first_name": "Jan",
 4     "last_name": "Kowal",
 5     "email": "jankowal@example.com",
 6     "phone": "+48126882600"
 7    },
 8    "registered_since": "2017-02-11",
 9    "order_count": 2,
10    "order": {
11     "id": "MHH67HF8DS",
12     "delivery_type": "POCZTA_POLSKA",
13     "delivery_address": {
14      "city": "Kraków",
15      "street": "Wielicka",
16      "building_number": "28b",
17      "flat_number": "5",
18      "postcode": "30-552",
19      "country": "POL"
20     }
21    }
22   }

Kolorem oznaczono parametry opcjonalne dla kanału PayPo. Nie są one wymagane, ale ich brak może negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej kupujacego.

Aby takie dane mogły być przesłane do Dotpay w parametrze customer , należy je odpowiednio wcześniej sformatować. Dane te powinny zostać zakodowane do formatu JSON a następnie zakodowane przy użyciu Base64.

Przykład przygotowania parametru customer dla kanału PayPo (wersja minimum) w języku PHP:
 1   <?php
 2 
 3       $customer = array (
 4 
 5         "registered_since" => "2017-12-31",
 6         "order_count" => 12,
 7 
 8 
 9         "payer" => array(
10             "first_name" => "Jan",
11             "last_name" => "Kowal",
12             "email" => "jan@example.com"
13              ),
14         "order" => array(
15             "delivery_type" => "COURIER",
16             "delivery_address" => array(
17 
18                      "city" => "Krakow",
19                      "street" => "Wielicka",
20                      "building_number" => "11",
21                      "flat_number" => "7",
22                      "postcode" => "30-553",
23                      "country" => "POL"
24                                   )
25               )
26 
27         );
28 
29 
30 
31       $customer_base64 = base64_encode(json_encode($customer));
32 
33   ?>

3.5.5. Wymagane dane przesyłane w parametrze customer dla kanału Raty Alior

W celu realizacji płatności z wykorzystaniem kanału Raty Alior, neleży wysłać komplet danych wymaganych przez ten kanał płatności. Wybrane dane z Tabeli 13 niezbędne do realizacji płatności tym kanałem:

Przykład użycia minimalnej ilości wymaganych danych dla kanału Raty Alior (format json):
 1       {
 2           "payer":{
 3               "first_name":"Jan",
 4               "last_name":"Kowal",
 5               "email":"jankowal@example.com"
 6           },
 7           "order":{
 8               "items":[
 9                   {
10                       "name":"Super Phone 1",
11                       "quantity":1,
12                       "gross_price":"1200.00",
13                       "category":"PHONES_GPS"
14                   },
15                   {
16                       "name":"Pendrive 64GB",
17                       "quantity":4,
18                       "gross_price":"50.00",
19                       "category":"COMP_COMPONENTS"
20                   }
21               ]
22           }
23       }

Wartość parametru order.items.category powinna być wypełniona zgodnie ze słownikiem kategorii .

Ilość produktów w parametrze order.items jest ograniczona i nie powinna być większa niż 500 elementów.

Aby takie dane mogły być przesłane do Dotpay w parametrze customer , należy je odpowiednio wcześniej sformatować. Dane te powinny zostać zakodowane do formatu JSON a następnie zakodowane przy użyciu Base64.

Przykład przygotowania parametru customer dla kanału Raty Alior (wersja minimum) w języku PHP:
 1   <?php
 2 
 3   $customer = array(
 4         "payer" => array(
 5           "first_name" => "Jan",
 6           "last_name" => "Kowal",
 7           "email" => "jankowal@example.com",
 8         ),
 9 
10         "order" => array(
11             "items" => [
12                       array(
13                           "name" => "Super Phone 1",
14                           "quantity" => 1,
15                           "gross_price" => "1200.00",
16                           "category" => "PHONES_GPS"
17                       ),
18 
19                       array(
20                           "name" => "Pendrive 64GB",
21                           "quantity" => 4,
22                           "gross_price" => "50.00",
23                           "category" => "COMP_COMPONENTS"
24                       )
25 
26                   ],
27         )
28 
29 
30       );
31 
32 
33       $customer_base64 = base64_encode(json_encode($customer));
34 
35   ?>

3.5.6. Wymagane dane przesyłane w parametrze customer dla kanału PayPal (tylko z programem SPP w PayPal)

Wymagania techniczne niezbędne do uzyskania „Rozszerzonej polityki ochrony sprzedających (SPP – Seller Protection Policy)” od PayPal dla Kup online – odbiór w sklepie lub punkcie.

Jeśli korzystasz z programu ochrony sprzedających na swoim koncie PayPal i posiadasz stosowną umowę w tym zakresie z PayPal, w integracji z Dotpay konieczne jest przesłanie dodatkowych informacji.

W celu realizacji płatności z wykorzystaniem kanału PayPal w programie SPP neleży wysłać komplet danych wymaganych przez ten kanał płatności. Wybrane dane z Tabeli 13 niezbędne do realizacji płatności tym kanałem:

Przykład użycia minimalnej ilości wymaganych danych dla kanału PayPal w programie SPP (format json):
 1       {
 2         "payer":{
 3          "first_name":"Jan",
 4          "last_name":"Kowal",
 5          "email":"jankowal@example.com"
 6         },
 7         "order":{
 8          "delivery_address":{
 9                   "name":"PPP:6252652",
10                   "city":"Kraków",
11                   "street":"Wielicka",
12                   "building_number":"28B",
13                   "postcode":"30-552",
14                   "phone":"+48126880000",
15                   "country":"PL"
16          }
17         }
18       }

Aby takie dane mogły być przesłane do Dotpay w parametrze customer , należy je odpowiednio wcześniej sformatować. Dane te powinny zostać zakodowane do formatu JSON a następnie zakodowane przy użyciu Base64.

Przykład przygotowania parametru customer dla kanału PayPal (SPP) w języku PHP:
 1   <?php
 2 
 3   $customer = array(
 4       "payer" => array(
 5           "first_name" => "Jan",
 6           "last_name" => "Kowal",
 7           "email" => "jan@example.com"
 8       ) ,
 9       "order" => array(
10           "delivery_address" => array(
11 
12               "name" => "PPP:6252652",
13               "city" => "Krakow",
14               "street" => "Wielicka",
15               "building_number" => "28B",
16               "postcode" => "30-552",
17               "phone" => "+48126880000",
18               "country" => "PL"
19           )
20       )
21 
22   );
23 
24   $customer_base64 = base64_encode(json_encode($customer));
25 
26   ?>

Informacja

Aby przesłane dane były prawidłowo interpretowane i wysłane z Dotpay do PayPal, należy wcześniej zgłosić taki fakt do Dotpay (tech@dotpay.pl) w celu prawidłowej konfiguracji konta.

3.6. Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

Po stronie systemu Dotpay istnieje możliwość konfiguracji sklepu ( id ) w taki sposób, aby w przypadku zaistnienia błędu przejścia do Dotpay (spowodowanego np. nieprawidłowym przekazaniem parametrów przez system sprzedawcy) nastąpiło automatyczne przekierowanie na adres z parametru url (przesłany przez system sprzedawcy) wraz z przekazaniem kodu błędu.

W sytuacji zaistnienia błędu nastąpi przekierowanie na adres z parametru url , do którego zostanie dołączony parametr error_code z odpowiednią wartością.

Informacja

W celu aktywacji funkcjonalności należy zaznaczyć opcję Handling error codes in URL, dostępną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja .

Przykładowo, w przypadku przekierowania z systemu sprzedawcy na nieznany numer kanału płatności w Dotpay, dla przekazanego również w przekierowaniu parametru url : url = https://example.com/

nastąpi przekierowanie na adres: https://example.com/?error_code=UNKNOWN_CHANNEL

Znaczenie wartości parametru error_code zostało opisane poniżej:

PAYMENT_EXPIRED - przekroczona data ważności linku płatniczego lub przekazana w parametrze expiration_date

UNKNOWN_CHANNEL – nieprawidłowa wartość parametru channel

DISABLED_CHANNEL – wskazany kanał płatności jest niedostępny

UNKNOWN_CURRENCY – kod waluty jest nieprawidłowy

BLOCKED_ACCOUNT – konto ( id ) jest zablokowane

INACTIVE_SELLER – konto ( id ) nie jest aktywne

AMOUNT_TOO_LOW - kwota jest mniejsza niż minimum określone dla sklepu

AMOUNT_TOO_HIGH - kwota jest większa niż maksimum określone dla sklepu

BAD_DATA_FORMAT - przesłane dane posiadają nieprawidłowy format np. błędny format parametru expiration_date

URLC_INVALID - ustawienia konta ( id ) w Dotpay wymagają by adres URLC zawierał protokół SSL (adres rozpoczyna się od: «https://»)

REQUIRED_PARAMETERS_NOT_PRESENT – brak jednego z wymaganych parametrów

MULTIMERCHANT_INVALID_ACCOUNT_CONFIGURATION – jedno z kont nie jest odpowiednio skonfigurowane po płatności typu Multimerchant

MULTIMERCHANT_INSUFFICIENT_AMOUNT – suma wartości parametrów amount(n) jest niezgodna z wartością amount

MULTIMERCHANT_WRONG_CURRENCY – wartości parametrów currency oraz currency(n) są niezgodne

CREDIT_CARD_NOT_ACCEPTED – przesłano dane kartowe, ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na ich przetwarzanie

CREDIT_CARD_OPERATION_TYPE_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_operation_type , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

CREDIT_CARD_SECURITY_CODE_REQUIRED_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_security_code_required , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

CREDIT_CARD_3DS_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_threeds , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

CREDIT_CARD_AVS_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_avs , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

UNKNOWN_ERROR - wartość zwracana w innym przypadku niż powyższe

4. ŚRODOWISKO TESTOWE

W serwisie Dotpay istnieje możliwość utworzenia środowiska testowego (w pełni niezależnego od środowiska produkcyjnego), które pozwala na wykonywanie symulacji operacji (transakcji) celem przeprowadzenia testów sklepu integrowanego z systemem płatności.

Informacja

W celu uzyskania dostępu do środowiska testowego należy wypełnić formularz rejestracji znajdujący się pod adresem

Adresy środowiska testowego zostały wymienione poniżej, natomiast wszelkie działania, jakie należy wykonać w celu dokonania integracji z systemem Dotpay są analogiczne do opisanych w powyższych rozdziałach.

https://ssl.dotpay.pl/test_payment/ - adres formularza płatności

https://ssl.dotpay.pl/test_seller/ - adres logowania do panelu administracyjnego

https://ssl.dotpay.pl/test_payment/payment_api/channels/ - adres API płatności (lista kanałów)

Podczas symulacji płatności kartą (kanał 248) wymagane będzie wprowadzenie odpowiednich danych.

Poniżej znajduje się lista przykładowych kart, które można wykorzystać do tego celu. Data ważności musi być przyszła, ale nie późniejsza niż grudzień 2030.

4.1. Tabela 14. (Lista przykładowych numerów kart, które można wykorzystać w procesie testowania płatności kartowych)

TYP

NUMER

CVV2 / CVC2

3DS

Visa*

4916 9715 6289 1025

025

Nie

Visa*

4929 5320 2788 7670

670

Tak

MasterCard*

5498 5400 7907 4343

343

Nie

MasterCard*

5344 6642 8071 1026

026

Tak

Visa

4111 1111 1111 1111

111

Nie

Visa

4444 4444 4444 4448

448

Tak

MasterCard

5500 0055 5555 5559

559

Nie

* przeznaczone do testów usług one-click oraz recurring

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Weryfikacja adresu IP

Adresy IP serwisu Dotpay:

195.150.9.37 oraz 91.216.191.181 – 91.216.191.185 i 5.252.202.254 - 5.252.202.255

Z powyżej wymienionych adresów system Dotpay przesyła powiadomienia do serwisów sprzedawców. Aby komunikacja była możliwa, system sprzedawcy powinien akceptować połączenia z niniejszych adresów.

Ostrzeżenie

W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa system sprzedawcy powinien zawsze weryfikować adres IP serwisu Dotpay, z jakiego zostało przesłane powiadomienie.

Ze względu na wymogi PCI DSS jedyną obsługiwaną przez serwery Dotpay wersją SSL jest TLSv1.2 oraz TLSv1.3, w przypadku pozostałych protokołów szyfrowane połączenie z hostem ssl.dotpay.pl nie będzie możliwe.

5.2. Bezpieczeństwo integracji płatności

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa transakcji wykonywanych za pośrednictwem Dotpay zalecamy stosowanie wszystkich dostępnych mechanizmów zabezpieczających proces płatności.

Informacja

O bezpieczeństwie transakcji należy pamiętać na dwóch etapach:

5.2.1. Przekierowanie kupującego do Dotpay

Przekierowanie kupującego do serwisu Dotpay wiąże się z przesłaniem odpowiednich parametrów określających szczegóły transakcji. Aby wyeliminować nieuprawnioną manipulację danymi przed przekazaniem ich do Dotpay, zalecamy ochronę integralności parametrów przekierowania realizowanego z serwisu Sprzedawcy. System Dotpay umożliwia podpisywanie wartości przesyłanych parametrów. Podpis powinien zostać przekazany, jako dodatkowy parametr chk , (wraz z resztą parametrów żądania kierowanego do strony płatności systemu Dotpay).

Opis tej funkcjonalności znajduje się w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK).

W przypadku gotowości ze strony Sprzedawcy na przesyłanie dla wszystkich transakcji parametru chk , prosimy o przekazanie do Dotpay takiej informacji w celu weryfikacji poprawności integracji płatności.

Ostrzeżenie

Należy pamiętać, że minimalna ilość parametrów przesłana do Dotpay inicjujących płatność to: id , amount , currency , description .

Prosimy o weryfikację czy integracja płatności pozwala na poprawne przesłanie tych parametrów do Dotpay w formacie zgodnym z niniejszą dokumentacją.

5.2.2. Odbiór potwierdzenia o zaksięgowanej wpłacie w serwisie Dotpay

W celu przekazywania do serwisu sprzedawcy informacji o dokonanej operacji (transakcji) istnieje mechanizm powiadomień URLC (HTTP request, połączenie asynchroniczne, callback), które wysyłane są za pomocą metody POST oraz w pełni niezależnie od działań kupującego.

Jeśli integracja płatności wykorzystuje automatyczne notyfikacje URLC, zwracamy uwagę by dla każdego zamówienia weryfikować przesłane do sprzedawcy w notyfikacji dane, a w szczególności typ operacji ( operation_type ), jej status ( operation_status ) oraz: - operation_original_amount - kwota transakcji pobrana z parametru amount , jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay - operation_original_currency - waluta operacji (transakcji) pobrana z parametru currency jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay - signature - suma kontrolna będąca wynikiem działania funkcji skrótu SHA‑256 z przesłanych w notyfikacji URLC do Sprzedawcy parametrów

Zalecamy również by każda notyfikacja URLC odbierana z Dotpay była weryfikowana pod kątem poprawności źródła, zatem warto zweryfikować czy została przysłana z właściwego dla Dotpay adresu IP oraz czy została ona dostarczona metodą POST. Adres IP, z którego Dotpay wysyła notyfikacje jest wymieniony w rozdziale Weryfikacja adresu IP.

Ostrzeżenie

Po odebraniu potwierdzenia zaksięgowania wpłaty w serwisie Dotpay, sklep bezwzględnie powinien porównać wartość zaksięgowanej kwoty i waluty z oczekiwaną kwotą zarejestrowaną przy składaniu zamówienia przez kupującego w bazie danych sklepu.

Zamówienie powinno być realizowane przez sklep jedynie po potwierdzeniu zgodności wartości należnej za zamówienie zapisane w bazie sklepu z wartością zaksięgowaną w Dotpay przypisaną do danego zamówienia!

6. ZAŁĄCZNIK I (KANAŁY PŁATNOŚCI)

W poniższej tabeli znajduje się aktualna lista kanałów udostępnianych w systemie Dotpay. Dostępność danej metody płatności na danym koncie ( id ) zależna jest od podpisanej umowy.

W tabeli zostały przedstawione numery i nazwy kanałów, ich dostawcy, logotypy oraz uwagi. Numery kanałów są wartościami, jakie przyjmuje parametr channel , opisany we wcześniejszych rozdziałach.

6.1. Tabela 15. (Kanały płatności dostępne w serwisie Dotpay)

6.1.1. KARTY PŁATNICZE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

71

MasterPass

-

_images/channel_71.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

246

Karty płatnicze

-

_images/channel_246.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

248

Karty płatnicze

-

_images/channel_248.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Dostępny dla walut: PLN, EUR, USD, GBP

249

Visa SRC

-

_images/channel_249.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

260

Google Pay

Google LLC

_images/channel_260.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych. Wymagana oddzielna umowa.

262

Apple Pay

Apple Inc.

_images/channel_262.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

6.1.2. SZYBKIE TRANSFERY

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

1

mTransfer

mBank S.A.

_images/channel_1.png

24/7

2

Płacę z Inteligo

Bank PKO BP

_images/channel_2.png

24/7

4

Płacę z iPKO

Bank PKO BP

_images/channel_4.png

24/7

6

Przelew24

Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA)

_images/channel_6.png

24/7

36

Pekao24Przelew

Bank Pekao S.A.

_images/channel_36.png

24/7

38

Płać z ING

ING Bank Śląski S.A.

_images/channel_38.png

24/7

44

Millennium - Płatności Internetowe

Millennium Bank S.A.

_images/channel_44.png

24/7

45

Płacę z Alior Bankiem

Alior Bank S.A.

_images/channel_45.png

24/7

46

Płacę z Citi Handlowy

Citi Bank Handlowy S.A.

_images/channel_46.png

24/7

50

Pay Way Toyota Bank

Toyota Bank Polska

_images/channel_50.png

24/7

51

Płać z BOŚ

BOŚ Bank S.A.

_images/channel_51.png

24/7

66

Bank Nowy S.A.

Bank Nowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

_images/channel_66.png

24/7

70

Pocztowy24

Bank Pocztowy S.A.

_images/channel_70.png

24/7

73

BLIK

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

_images/channel_73.png

24/7

74

Banki Spółdzielcze

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_74.png

24/7

75

Płacę z Plus Bank

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_75.png

24/7

76

VeloBank PBL

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_76.png

24/7

86

TrustPay

Trust Pay

_images/channel_86.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Dostępny dla walut: CZK, EUR

87

Credit Agricole PBL

Credit Agricole Bank Polska S.A.

_images/channel_87.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

90

BNP Paribas – płacę z Pl@net

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_90.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

91

Nest Bank

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_91.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

92

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_92.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

93

Kasa Stefczyka

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka

_images/channel_93.png

24/7

6.1.3. PRZELEWY ONLINE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

7

ING Klienci korporacyjni

ING Bank Śląski S.A.

_images/channel_7.png

pon. - sob.

8:00 - 20:00

10

Millennium Klienci korporacyjni

Millennium Bank S.A.

_images/channel_10.png

pon. - pt.

8:00 - 20:00

15

iPKO

Bank PKO BP

_images/channel_15.png

0:00 - 23:00 / 7

16

Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska S.A.

_images/channel_16.png

4:00 - 23:00 / 7

32

BNP Paribas

BNP Paribas Bank Polska SA

_images/channel_32.png

pon. - pt.

8:00 - 21:00

89

Santander

Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA)

_images/channel_89.png

pon. - pt.

8:00 - 21:00

6.1.4. PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

11

Przelew/Przekaz

-

_images/channel_11.png

pon. - pt.

3 sesje elixir

82

Przelew SEPA

-

_images/channel_82.png

pon. - pt.

3 sesje elixir

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Dostępny dla walut: EUR.

6.1.5. PORTMONETKI I VOUCHERY

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

52

SkyCash

SkyCash Poland S.A.

_images/channel_52.png

24/7

59

CinkciarzPAY

Conotoxia Sp. z o.o.

_images/channel_59.png

24/7

218

paysafecard

Paysafecard

_images/channel_218.png

24/7

Dostępny dla walut: PLN

UWAGA: dla tego kanału brak możliwości zlecenia zwrotu

6.1.6. RATY

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

55

Raty z Alior Bankiem

Alior Bank S.A.

_images/channel_55.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych, dla płatności w przedziale od 300.00 PLN do kwoty ustalonej w Umowie.

68

mRaty

mBank S.A.

_images/channel_68.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych, dla płatności w przedziale od 300.00 PLN do kwoty ustalonej w Umowie.

6.1.7. INNE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

212

PayPal

PayPal

_images/channel_212.png

24/7

Dostępny dla walut: PLN

Model Gataway Dotpay nie przesyła środków do sprzedawcy.

6.1.8. PŁATNOŚCI ODROCZONE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

94

Kupuj teraz zapłać później

Aiqlabs Sp. z o.o.

_images/channel_94.png

24/7

Dostępny dla płatności w przedziale od 100.00 PLN do 2000.00 PLN lub do kwoty ustalonej w Umowie.

95

PayPo

PayPo Sp. z o.o.

_images/channel_95.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych

dla płatności w przedziale od 10.00 PLN do 2000.00 PLN.

Wymagana oddzielna umowa.

Niezbędna w integracji tego kanału obsługa parametru customer .

6.1.9. PŁATNOŚCI MOBILNE typu Direct Carrier Billing

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

231

Orange

Orange Polska S.A.

_images/channel_231.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

232

T-Mobile

T-Mobile Polska S.A.

_images/channel_232.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

233

PLAY

P4 Sp. z o.o.

_images/channel_233.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

234

Plus

Polkomtel Sp. z o.o.

_images/channel_234.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

6.2. Kanały płatności - do pobrania

Informacja

Lista wymienionych kanałów oraz ich logotypy, dostępne są do pobrania:

7. ZAŁĄCZNIK II (OPISY STATUSÓW OPERACJI)

W poniższej tabeli zostały przedstawione opisy statusów operacji tworzonych w systemie.

7.1. Tabela 16. (Statusy operacji tworzone w systemie Dotpay)

STATUS

ZNACZENIE / OPIS

new

(nowa)

Nowa operacja. Oznacza tylko i wyłącznie fakt wystąpienia operacji danego typu. W tym stanie nie zawiera żadnych księgowań.

processing

(oczekuje na wpłatę)

Operacja przetwarzana, np. dla typu payment oznacza, że płacący wrócił na stronę Dotpay od dostawcy kanału płatności, bądź dostawca kanału płatności poinformował Dotpay o tym fakcie.

Operacje typu paymentpayment_multimerchant_child nie posiadają księgowań w tym stanie. Operacja typu complaint w tym stanie oznacza rozpoczęcie procedury reklamacji.

completed

(wykonana)

Dla typów payment, payment_multimerchant_child oznacza, że Dotpay już posiada (bądź ma pewność, że będzie posiadał) środki na swoich kontach z tytułu dokonanej przez klienta płatności.

Dla typu release_rollback oznacza, że zablokowane środki z tytułu rollback wróciły na konto ( id ) sklepu.

Dla typów payout, refund i complaint oznacza, że środki zostały przekazane na konto akceptanta, do płacącego czy dostawcy kanału płatności. Jest to stan ostateczny, operacja już nie zmieni swojego statusu.

Do operacji mogą pojawić się dodatkowe księgowania, ale tylko takie, które są skutkiem np. korekty, źle naliczonej korekty.

rejected

(odrzucona)

Dla typów payment i payment_multimerchant_child oznacza, że Dotpay NIE dostał środków z tytułu płatności i ma pewność, że ich nie dostanie. Oznacza to, że np. płacący zrezygnował z płatności, bądź nie posiada środków na koncie u dostawcy kanału płatności na realizację tej operacji.

Dla typów payout, refund i complaint oznacza, że operacja została anulowana – środki wróciły na konto ( id ) sklepu. Jest to stan ostateczny, operacja już nie zmieni statusu.

Do operacji mogą pojawić się dodatkowe księgowania, ale tylko takie, które są skutkiem np. korekty, źle naliczonej korekty.

processing_realization_waiting

(oczekuje na realizację)

Operacja w tym stanie oczekuje na realizację, np. dla operacji typu payout oznacza zlecenie wypłaty (ręcznie przez akceptanta, bądź przez mechanizm autowypłaty).

Operacja w tym stanie oczekuje na realizację przez n dni roboczych, gdzie n wynika z podpisanej przez akceptanta umowy.

processing_realization

(realizowana)

Status oznacza rozpoczęcie procedury fizycznej realizacji wypłaty, dla operacji typu payout skutkuje wykonaniem przelewu na konta akceptanta, a dla operacji typu refund na konto płacącego.

Gdy istnieje taka możliwość (np. kanały płatności kartami), zamiast wykonania przelewu, zwrot wykonywany jest na danym kanale.

8. DZIENNIK ZMIAN

WERSJA

DATA

OPIS ZMIAN

1.95.6.0

2023-06-05

zmiana logotypu dla kanału: 74 «Banki Spółdzielcze»

1.94.1.0

2022-12-02

zmiana logotypu i nazwy dla kanału: 76 «Getin Bank PBL» na «VeloBank PBL»

usunięcie kanału 80 «Noble Pay»

1.93.1.0

2022-08-22

dodanie nowych adresów IP z których Dotpay może przesyłać powiadomienia do serwisów sprzedawców

1.90.2.2

2022-05-10

zmiana logotypu dla kanału: 70 «Pocztowy24»

1.90.2.1

2022-04-27

zmiana logotypu dla kanału: 66 «Bank Nowy S.A.»

1.90.1.1

2022-04-25

zmiana logotypu dla kanału: 246 i 248 «Karty płatnicze»

zmiana logotypu dla kanału: 91 «Nest Bank.»

1.87.9.1

2022-01-05

zmiana logotypu i nazwy dla kanału: 66 «Bank Nowy S.A.»

1.86.1.1

2021-11-20

usunięcie kanału 81 «Idea Cloud»

1.84.3.1

2021-09-24

zmiana limitu dla kanału 95 «PayPo»

1.84.2.1

2021-09-17

usunięcie kanału 83 «EnveloBank»

1.81.8.1

2021-08-03

dodanie nowych adresów IP z których Dotpay może przesyłać powiadomienia do serwisów sprzedawców

1.79.20.1

2021-05-25

dodanie nowej wersji api api_version : next

Zmiana sposobu liczenia sumy kontrolnej służącej do weryfikacji poprawności przesłanych danych - Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK) : chk

zmiana treści wyświetlonych informacji przy wykorzystaniu parametrów bylaw i personal_data

1.78.22.1

2021-04-26

dodanie dodatkowych informacji w Rozdziale Odbiór potwierdzenia o zaksięgowanej wpłacie w serwisie Dotpay

aktualizacja listy dostępnych kanałów płatności

1.77.10.1

2021-02-22

zmiana logotypu dla kanału: 71 «MasterPass», 246 «Karty płatnicze», 248 «Karty płatnicze»

usunięcie kanału 35 «Kantor Polski»

1.75.7.1

2020-11-30

zmiana logotypu dla kanału: 1 «mTransfer»

dodanie nowych wartości dla parametru lang = lt (język litewski) i lang = lv (język łotewski)

usunięcie kanału 60 «Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe»

1.74.2.1

2020-11-16

dodanie dodatkowego opcjonalnego parametru do notyfikacji URLC : operation_seller_code

dodanie nowej grupy kanałów w channel_groups

1.73.13.1

2020-10-16

zmiana logotypu dla kanału: 50 «Pay Way Toyota Bank»

1.72.3.1

2020-09-15

usunięcie kanału 21 «VIA - Moje Rachunki»

dodanie nowych parametrów order.delivery_address.name, order.delivery_address.phone, order.delivery_address.is_verified w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego

dodanie wymagań dla danych przesyłane w parametrze customer dla kanału PayPal - tylko dla SPP (Seller Protection Policy)

1.71.10.1

2020-08-18

usunięcie kanału 84 «Volkswagen Bank direct»

dodanie dodatkowego opcjonalnego parametru do notyfikacji URLC : channel_reference_id

1.70.0.1

2020-07-27

zmiana logotypu dla kanału: 55 «Raty z Alior Bankiem» oraz 249 «Visa SRC»

1.69.18.2

2020-06-26

zmiana nazwy i logotypu dla kanału: 249 «Visa SRC» (wcześniej: «Visa Checkout»)

1.69.18.1

2020-06-19

zmiana logotypu dla kanału: 94 «Kupuj teraz zapłać później»

1.67.18.2

2020-04-22

usunięcie kanału 65 (Płacę z Idea Bank)

1.67.18.1

2020-04-22

dodanie nowego parametru order.items.category w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego

dodanie wymagań dla danych przesyłane w parametrze customer dla kanału Raty Alior

dodanie dodatkowych opcjonalnych parametrów do notyfikacji URLC : payer_bank_account_name , payer_bank_account , payer_transfer_title , blik_voucher_pin , blik_voucher_amount , blik_voucher_amount_used

1.65.2.1

2020-02-11

zmiana nazwy i logotypu dla kanału: 66 «Bank Nowy BFG S.A.» (wcześniej: «Płacę z PBS»)

1.62.2.1

2019-11-08

usunięcie kanałów 48 (BNP Paribas – Płacę z Żółty), 88 (BNP Paribas dawni Klienci Raiffeisen), 56 (eurobank - płatność online)

dodanie kanału 262 (Apple Pay)

zmiana logotypu dla kanałów: 90 (BNP Paribas – płacę z Pl@net)

rozszerzenie parametru customer o dodatkowe pola w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego (account_update, account_update_indicator, fraud_activity, password_change, password_change_indicator, shipping_address_since_indicator)

dodanie parametu ap_token

1.60.16.1

2019-09-19

usunięcie kanału 33 (Volkswagen Bank)

1.59.10.2

2019-08-12

dodanie nowego parametru order.id w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego , dodanie opisu parametru pid poprawki typograficzne

1.59.10.1

2019-07-12

zmiana logotypu dla kanału 51 (Płać z BOŚ) oraz kanału 95 (PayPo)

1.58.2.1

2019-06-10

zmiana nazwy i logotypu dla kanału: 55 «Raty z Alior Bankiem» (wcześniej: «erata - raty z dotpay»)

1.58.0.2

2019-06-03

zmiana nazwy i logotypu dla kanału: 93 «Kasa Stefczyka» (wcześniej: «eSKOK»)

dodanie nowego Rozdziału: Bezpieczeństwo integracji płatności poprawki typograficzne

1.58.0.1

2019-05-23

poprawki typograficzne

1.56.14.1

2019-04-24

dodanie nowej wartości dla parametru currency : BGN, CHF, HRK, HUF, RUB

1.56.11.3

2019-04-10

usunięcie kanału 72 (Płacę z Orange)

dodanie parametu gp_token

1.56.11.2

2019-04-01

zmiana nazw oraz logotypów dla kanałów: 32 (dawny: BGŻ BNP Paribas), 48 (dawny: R - Przelew), 88 (dawny: Raiffeisen), 90 (dawny: BGŻ BNP Paribas)

dodanie parametu customer oraz związanego z nim Rozdziału Obsługa danych dostawy oraz płacącego

1.56.11.1

2019-03-28

dodanie kanału 95 (PayPo)

dodanie kanału 260 (Google Pay)

dodanie aktualnej listy kanałów do pobrania w formacie xlsx

zmiana nazw oraz logotypów dla kanałów: 32 (dawny: BGŻ BNP Paribas), 48 (dawny: R - Przelew), 88 (dawny: Raiffeisen), 90 (dawny: BGŻ BNP Paribas)

1.55.8.1

2019-03-22

usunięcie kanału 31 (Zapłać w Żabce i we Freshmarket)

usunięcie kanału 24 (mPay)

1.55.7.1

2019-02-15

dodanie nowej wartości dla parametru operation_type = payout_commission

dodanie nowej wartości dla parametru lang = uk (język ukraiński)

dodanie nowej wartości dla parametru currency = NOK

wykluczenie z dokumentacji alternatywnych nazw parametrów przesyłanych do serwisu Dotpay: kwota, waluta, opis, kanal, blokuj, grupykanalow, typ, txtguzik, data_waznosci, forename, imie, nazwisko, surname, ulica, budynek, lokal, mieszkanie, addr2, miasto, kod, telefon, kraj, jezyk

1.53.5.1

2018-12-10

poprawki typograficzne

dodanie parametru credit_card_unique_identifier w notyfikacjach URLC

1.52.6.1

2018-11-13

usunięcie kanału 58 (Szybkie Płatności Internetowe z Deutsche Bank PBC)

dodanie wyrażenia regularnego dla parametru amount

1.51.0.1

2018-10-03

dodanie parametrów credit_card_expiration_year i credit_card_expiration_month w notyfikacjach URLC

1.50.11.1

2018-09-27

dodanie kanału 59 (CinkciarzPAY)

zmiana nazwy dostawcy kanału z Volkswagen Bank Polska S.A. na Volkswagen Bank GmbH

1.50.8.2

2018-09-07

zmiana logotypu dla kanału 6 (Przelew24) oraz kanału 89 (BZWBK)

1.50.8.1

2018-09-05

Włączenie wymagalności przesyłania parametru chk dla nowo powstałych kont w systemie Dotpay

zmiany w opisach dotyczące konieczności weryfikacji kwoty i waluty zamówienia

1.49.11.1

2018-06-26

dodanie wartości

O – płatności odroczone

M - płatności mobilne (DCB)

dla parametru channel_groups (grupykanalow)

dodanie kanału 231 (Orange)

dodanie kanału 232 (T-Mobile)

dodanie kanału 233 (PLAY)

dodanie kanału 234 (Plus)

dodanie kanału 94 (Kupuj teraz, zapłać później)

dodano informację o TLSv1.2

1.45.2.1

2018-03-30

zmiana nazwy podrozdziału Płatności one-click na One-click i płatności cykliczne

dodanie nowych parametrów do powyższego rozdziału, oraz uzupełnienie ich w sekcji Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

dodanie nowych wartości dla parametru error_code opisanego w rozdziale Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

1.44.12.2

2018-03-08

dodanie kanału 93 (eSKOK)

1.44.12.1

2018-02-20

zmiana logotypu dla kanału 48 (R-Przelew) oraz 246, 248 (Karty płatnicze)

1.44.10

2018-02-13

dodanie nowych wartości dla parametru currency (waluta)

dodanie nowych wartości dla parametru language (jezyk)

dodanie przykładowych kart do rozdziału ŚRODOWISKO TESTOWE

1.39.2.1

2017-09-03

dodanie kanału 83 (EnveloBank)

dodanie kanału 249 (Visa Checkout)

zmiana logotypu dla kanału 246 (Karty płatnicze via Payeezy) oraz 248 (Karty płatnicze)

1.38.1.1

2017-08-21

dodanie kanału 15 (iPKO)

1.37.3.3

2017-07-10

dodanie parametru is_completed w notyfikacjach URLC

1.37.3.2

2017-06-28

dodanie podrozdziału Masscollect

1.37.3.1

2017-06-27

dodanie podrozdziału Płatność dzielona (Multimerchant / Pasaż)

dodanie parametrów z funkcjonalności Multimerchant oraz Surcharge do podrozdziału Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

aktualizacja podrozdziału Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

dodanie parametru ignore_last_payment_channel

1.36.10.1

2017-06-12

zmiana logotypu dla kanału 36 (Pekao24Przelew)

1.36.7.1

2017-06-01

dodanie kanału 90 (BGŻ BNP Paribas)

dodanie kanału 91 (Nest Bank)

dodanie kanału 92 (Bank Spółdzielczy w Brodnicy)

dodanie informacji o możliwościach pobrania listy dostępnych kanałów (channel) dla konkretnego sklepu

1.35.4.2

2017-04-05

dodanie wartości UAH dla parametru currency (waluta)

dodanie kanału 88 (Raiffeisen)

dodanie kanału 89 (BZWBK)

1.35.4.1

2017-03-28

usunięcie kanału 18 (Przelew z BPH)

1.34.9.3

2017-01-26

dodanie parametu credit_card_registration w notyfikacjach URLC

1.34.9.2

2017-01-11

dodanie wyrażeń regularnych

zmiana logotypów dla kanałów: 71 (MasterPass), 246 (Karty płatnicze via Payeezy), 248 (Karty płatnicze)

1.34.9.1

2017-01-02

usunięcie kanału 77 (FerBuy)

usunięcie wartości O – płatności odroczone dla parametru channel_groups (grupykanalow)

1.33.4.2

2016-12-06

dodanie kanału 218 (paysafecard)

1.33.4.1

2016-11-14

usunięcie kanału 27 (BGŻ)

1.32.6.2

2016-11-07

dodanie parametru credit_card_registration

usunięcie kanału 63 (Płacę z IKO)

1.32.6.1

2016-09-23

dodanie kanału 84 (Volkswagen Bank direct)

dodanie kanału 86 (TrustPay)

dodanie kanału 87 (Credit Agricole PBL)

1.30.6.3

2016-06-22

dodanie parametru deladdr

1.30.6.2

2016-06-17

poprawki typograficzne

dodanie parametrów bylaw, personal_data

dodanie parametrów credit_card_number, credit_card_expiration_date_year, credit_card_expiration_date_month, credit_card_security_code

zmiana sposobu pozyskiwania dostępu do środowiska testowego (dodanie odnośnika do rejestracji)

1.30.6.1

2016-06-01

poprawki typograficzne

dodanie podrozdziału Płatność one-click

dodanie parametru expiration_date

dodanie wartości HASH_NOT_EQUAL_CHK dla parametru error_code opisanego w rozdziale Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

1.29.11.1

2016-03-21

dodanie rozdziału DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

dodanie podrozdziału Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

przeniesienie podrozdziału Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy do rozdziału DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

1.29.8.1

2016-02-26

dodanie parametru channel_groups

dodatnie informacji o HTTPS verify oraz SSL certificate verify w rozdziale II. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC)

dodanie kanału 82 (Przelew SEPA)

dodanie kanału 248 (Karty płatnicze)

usunięcie kanału 64 (PeoPay)

1.28.5.2

2016-01-07

dodanie parametru blik_code

dodanie rozdziału ZAŁĄCZNIK II (OPISY STATUSÓW OPERACJI)

1.28.5.1

2015-12-31

usunięcie kanału 79 (Open Pay)

1.27.0.1

2015-11-10

usunięcie kanału 25 (Plus Bank)

1.25.7.1

2015-10-30

usunięcie kanału 49 (MeritumBank)

1.25.3.1

2015-10-22

usunięcie kanału 22 (Ukash)

usunięcie kanału 43 (Bank Spółdzielczy we Wschowie)

usunięcie kanału 62 (DNB Nord)

1.25.1.1

2015-10-19

zmiana adresu produkcyjnej strony płatności (z https://ssl.dotpay.pl na https://ssl.dotpay.pl/t2/)

usunięcie kanału 3 (MultiTransfer)

1.24.9.1

2015-10-12

dodanie kanału 81 (Idea Cloud)

1.23.13.3

2015-09-24

poprawki typograficzne

1.23.13.2

2015-08-20

usunięcie kanału 69 (V.me)

1.23.13.1

2015-08-12

dodanie kanału 79 (Open Pay)

dodanie kanału 80 (Noble Pay)

usunięcie kanału 15 (iPKO)

1.23.9.2

2015-07-30

usunięcie wartości UNKNOWN_ACCOUNT dla parametru error_code opisanego w rozdziale Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

1.23.9.1

2015-07-20

dodanie kanału 77 (FerBuy)

1.22.9.1

2015-06-01

dodanie kanału 74 (Banki Spółdzielcze)

dodanie kanału 75 (Płacę z Plus Bank)

dodanie kanału 76 (Getin Bank PBL)

usunięcie kanału 17 (Płacę z iPKONET)

usunięcie kanału 57 (Getin Bank)

dodanie parametrów operation_withdrawal_amount, operation_commission_amount, channel_country, geoip_country w notyfikacjach URLC

1.20.9.2

2015-02-09

dodanie kanału 73 (BLIK)

1.20.9.1

2015-01-14

usunięcie kanału 245 (MasterCard Mobile)

dodanie rozdziału DZIENNIK ZMIAN.

1.19.15.2

2014-12-12

dodanie kanału 72 (Płacę z Orange)

1.19.15.1

2014-12-08

dodanie kanału 71 (MasterPass)

1.18.5.4

2014-11-04

dodanie kanału 69 (V.me)

1.18.5.3

2014-11-19

usunięcie kanałów 14 (KB24) oraz 61 (Bank Pocztowy)

1.18.5.2

2014-10-28

dodanie kanałów 66 (Płacę z PBS ) oraz 70 (Pocztowy24)

zmiana nazwy kanału 17 (z Płać z Nordea na Płacę z IPKOnet)

dodanie adresu https://ssl.dotpay.pl/test_seller/ do rozdziału ŚRODOWISKO TESTOWE