1. PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI OD KLIENTÓW

W systemie płatności elektronicznych Dotpay można wydzielić dwie metody przyjmowania płatności od klientów. Pierwsza (wersja podstawowa) przeznaczona jest głównie dla sprzedawców, którzy nie posiadają sklepów lub serwisów zintegrowanych z systemem Dotpay.

Druga metoda (wersja zaawansowana) przeznaczona jest dla sklepów oraz serwisów, na których rozpoczyna się proces płatności (np.klient składa zamówienie na towar).

Adresy, pod którymi dostępna jest bramka płatności Dotpay:

 • środowisko produkcyjne : https://ssl.dotpay.pl/t2/

 • środowisko testowe : https://ssl.dotpay.pl/test_payment/

Ostrzeżenie

Ze względu na politykę bezpieczeństwa, bramka płatności Dotpay NIE może być osadzana w ramce / iframe (X-Frame-Options:SAMEORIGIN).

1.1. Wersja podstawowa

Aby przekierować klienta do płatności, wszystkie dane można zapisać w adresie URL - linku. W poniższym przykładzie do formularza płatności przekazywane jest id sklepu, amount , currency i description :

https://ssl.dotpay.pl/t2/?id=123456&amount=123.00&currency=PLN&description=Test

Powyższy adres przekierowuje za pomocą metody GET.

Opis pozostałych parametrów, które można w ten sposób przekazać do formularza płatności Dotpay, znajduje się w dalszej części instrukcji, w tabeli 1 oraz tabeli 2.

Po zalogowaniu w serwisie Dotpay można skorzystać z menu Narzędzia –> Generator linków płatniczych. Menu generowania linków pozwala na określenie danych takich jak: id , amount , currency , description oraz lang . Wygenerowanie linku do płatności oznacza utworzenie specjalnego tokenu, którego wywołanie pozwoli na odgórne zdefiniowanie wymienionych parametrów, a tym samym uniemożliwi modyfikację danych płatności.

Wygenerowane w ten sposób tokeny można przeglądać oraz modyfikować (np. amount ) w powyżej wymienionym menu.

Przykład tokenu: rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

Dla tak określonego tokenu stronę płatności można wywołać korzystając z następującego linku:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

W przypadku, gdy NIE zostanie zdefiniowany język płatności, lub gdy wskazany uprzednio język zostanie usunięty, przesłanie dodatkowego parametru lang pozwoli określić język, w jakim wyświetlona ma zostać strona płatności.

Poniżej podany jest przykład wywołania strony płatności z dodatkowym parametrem lang = en w celu zaprezentowania formularza w języku angielskim:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17&lang=en

Do linku płatniczego dodatkowo można dołączyć parametr ignore_last_payment_channel = 1 w celu zignorowanie ostatnio wybranej przez klienta metody płatności (zapamiętanej w pamięci jego przeglądarki), dzięki czemu będzie on widział zawsze pełną listę dostępnych dla niego metod płatności.

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17&ignore_last_payment_channel=1&lang=pl

Przygotowany link z tokenem można przykładowo przesłać w wiadomości e-mail do kupującego.

Utworzony link płatniczy może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do momentu usunięcia go przez sprzedawcę w panelu Dotpay (Narzędzia –> Generator linków płatniczych –> Usuń).

Ostrzeżenie

Domyślnie dla sklepu wymagane jest przesłanie również parametru chk . W przypadku generowania linków płatniczych z poziomu panelu administracyjnego, parametr chk dodawany jest automatycznie do linku.

Natomiast, gdy link płatniczy generowany jest ręcznie z parametrów lub za pomocą API panelu administracyjnego, konieczne jest wygenerowanie poprawnej wartości chk oraz dołączenie jej do linku płatniczego.

Konstrukcja przykładowego linku może wyglądać tak:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?chk=c7dc9bb5d0c726a44cf478d3b78390011641f0f52c3db3c0ba6b9a658c6fb400&pid=poup7bulug5996r7fjc2jl056vfqbgp2

Opis sposobu wyliczenia parametru chk znajduje się w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK) .

Informacja

W przypadku, kiedy sklep nie korzysta z automatycznych notyfikacji URLC i potwierdzenie każdej transakcji odbywa się po manualnej weryfikacji poprawności zaksięgowanej kwoty oraz waluty dla konkretnego zamówienia, wymagalność parametru chk może zostać wyłączona. W tym celu prosimy o kontakt drogą mailową na adres administracja@dotpay.pl

1.1.1. Przykładowe formularze płatności / dotacji

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania, poniższe formularze wymagają wcześniejszej modyfikacji parametrów określonych w sekcji KONFIGURACJA, przykładowo wstawienia odpowiedniego id konta, na rzecz którego ma zostać wykonana płatność (Numer id można znaleźć po zalogowaniu do panelu administracyjnego w zakładce Ustawienia, jest to 6-cyfrowa liczba umieszczona po znaku # w kolumnie Sklep). W innym przypadku nastąpi przekierowanie na stronę z komunikatem błędu.

Po kliknięciu w przycisk, klient zostanie przekierowany do formularza płatności Dotpay (https://ssl.dotpay.pl/t2/) w celu wybrania metody płatności. Równocześnie metodą POST przesyłane są poniższe parametry:

 1. id sklepu sprzedawcy (np. id = 123456)

 2. kwota transakcji (np. amount = 12.42)

 3. waluta transakcji (np. currency = PLN)

 4. opis transakcji (np. description = Zapłata za fakturę VAT 12345/2014)

 5. typ przekierowania (np. type = 0)

 6. adres powrotny po płatności (np. url = https://www.example.com)

 7. tekst przycisku powrotnego (np. buttontext = Powrót)

Ostrzeżenie

Poniższe formularze nie zawierają funkcji wyliczającej obowiązkowy parametr chk . Funkcjonalność tą należy uzupełnić we własnym zakresie, bądź skontaktować się z działem administracji Dotpay (administracja@dotpay.pl) w celu wyłączenia weryfikacji chk . Wcześniej zapoznaj się z rozdziałem Bezpieczeństwo integracji płatności.

Formularz może również przesłać inne, opcjonalne parametry, których opis znajduje się w tabelach umieszczonych w dalszych częściach dokumentacji.

 1. Formularz z predefiniowanymi oraz dowolną kwotą

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
<html>
<!-----------------------------

	Górna część strony

------------------------------------->

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>

<script>
 $(document).ready(function () {
     $("#buttomDarowizna").click(function () {
       if($('#kwota').val().trim() === '') {
         $("#kwota_alert").text("Proszę wybrać lub wprowadzić kwotę darowizny.").show();
         $('#kwota_alert').css( "display", "inline" ).fadeOut( 5000 );
         return false;
       }
     });
   });
</script>

<div align="center">
 <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" target="_parent">
  <p style="font-size: 18px">Wybierz kwotę darowizny</p>
  <p>
   <input type="button" onClick="$('#kwota').val('10'); $('#kwota').prop('disabled', true);" value="10.00 zł" />
   <input type="button" onClick="$('#kwota').val('20'); $('#kwota').prop('disabled', true);" value="20.00 zł" />
   <input type="button" onClick="$('#kwota').val('50'); $('#kwota').prop('disabled', true);" value="50.00 zł" />
   <input type="hidden" name="type" value="0" />
   <input type="hidden" name="currency" value="PLN" />

   <table>
    <tr>
     <td><input type="button" onClick="$('#kwota').prop('disabled', false);" value="Inna kwota" /></td>
     <td>Kwota:<br /><input type="text" name="amount" id="kwota" size="5" disabled="disabled" pattern="^([1-9])((\.\d{1,2})?)$|^((?!0)(\d){1,5})((\.\d{1,2})?)$|^(1(\d{5})(.\d{1,2})?)$|^(200000(.[0]{1,2})?)$" placeholder="np. 100" maxlength="9"
       size="9" title="Kwota powinna zawierać się w przedziale 1 - 200000 PLN. Dozwolony format to np: 100 lub 152.43" /></td>
    </tr>
   </table>

   <!--------------------------------- KONFIGURACJA --------------------------------------->

   <!---- zamiast 000000 nalezy podstawic numer ID w Dotpay -->
   <input type="hidden" name="id" value="000000" />
   <!--- Tytuł transakcji --->
   <input type="hidden" name="description" value="Testowa płatność" />
   <!--- Ardes URL powrotu --->
   <input type="hidden" name="url" value="http://www.example.com" />
   <!-- Tekst przycisku powrotu do sklepu --->
   <input type="hidden" name="buttontext" id="buttontext" value="Powrót do sprzedawcy" />
  </p>

  <!--------------------------------- KONIEC KONFIGURACJI --------------------------------------->

  <p><br><button class="buttomDarowizna" id="buttomDarowizna">Wpłać darowiznę</button></p>
 </form>
 <div id="kwota_alert" style="color:red;"></div>
</div>

<!-----------------------------

	Dolna część strony

------------------------------------->

</html>
 1. Formularz wyłącznie z predefiniowanymi kwotami

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<html>
<!-----------------------------

	Górna część strony

------------------------------------->


<div align="center">
 <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" target="_parent">
  <p style="font-size: 18px">Wybierz kwotę darowizny</p>
  <input type="radio" name="amount" value="10.00" />10.00 zł&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <input type="radio" name="amount" value="20.00" />20.00 zł&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <input type="radio" name="amount" value="50.00" checked />50.00 zł<br />
  <input type="hidden" name="type" value="0" />
  <input type="hidden" name="currency" value="PLN" />

  <!--------------------------------- KONFIGURACJA --------------------------------------->

  <!---- zamiast 000000 nalezy podstawic numer ID w Dotpay -->
  <input type="hidden" name="id" value="000000" />
  <!--- Tytuł transakcji --->
  <input type="hidden" name="description" value="Testowa płatność" />
  <!--- Ardes URL powrotu do sklepu--->
  <input type="hidden" name="url" value="http://www.example.com" />
  <!-- Tekst przycisku powrotu do sklepu --->
  <input type="hidden" name="buttontext" value="Powrót do sprzedawcy" />

  <!--------------------------------- KONIEC KONFIGURACJI --------------------------------------->

  <p><br><button class="buttomDarowizna">Wpłać darowiznę</button></p>
 </form>
</div>

<!-----------------------------

	Dolna część strony

------------------------------------->

</html>
 1. Formularz z dowolnym opisem i kwotą

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<html>
<meta charset="utf-8">
<!-----------------------------

	Górna część strony

------------------------------------->

<div align="center">
 <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" target="_parent">
  <p style="font-size: 18px">Wybierz kwotę darowizny</p>
  <input name="description" value="Darowizna na cele statutowe" type="hidden">
  <input name="ignore_last_payment_channel" value="1" type="hidden">
  <input name="amount" id="kwota" size="6" value="" type="text" required
   pattern="^([1-9])((\.\d{1,2})?)$|^((?!0)(\d){1,5})((\.\d{1,2})?)$|^(1(\d{5})(.\d{1,2})?)$|^(200000(.[0]{1,2})?)$"
   placeholder="np. 10" maxlength="9" size="9"
   title="Kwota powinna mieścić się w przedziale 1 - 200 000 PLN. Dozwolony format to np: 10 lub 10.00">PLN

  <!--------------------------------- KONFIGURACJA --------------------------------------->

  <!---- zamiast 000000 nalezy podstawic numer ID w Dotpay -->
  <input name="id" value="000000" type="hidden">

  <!--------------------------------- KONIEC KONFIGURACJI ---------------------------------->

  <p><br><button class="buttomDarowizna">Wpłać darowiznę</button></p>
 </form>
 <br>
</div>

<!-----------------------------

	Dolna część strony

------------------------------------->

</html>

1.2. Wersja zaawansowana

Wersja zaawansowana polega na integracji serwisu sprzedawcy z systemem płatności Dotpay. W tej wersji klient po złożeniu zamówienia i kliknięciu w przycisk potwierdzający chęć zapłaty (np. Zapłać przez Dotpay) zostaje przekierowany z serwisu sprzedawcy do formularza płatności Dotpay, który znajdujący się pod adresem https://ssl.dotpay.pl/t2/.

W następnym kroku klient dokonuje wpłaty wybranym kanałem płatności. Jeśli został zdefiniowany adres powrotu, oraz odpowiednia wartość parametru type , na stronie z potwierdzeniem płatności wyświetlony zostanie przycisk umożliwiający powrót do serwisu sprzedawcy.

Sprzedawca może również zdefiniować adres URLC, na który metodą POST będą przesyłane informacje o statusie transakcji. Adres taki można zdefiniować po zalogowaniu do serwisu Dotpay (Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja) lub przesyłać podczas inicjowania płatności jako parametr o nazwie urlc .

W drugim przypadku należy dla danego sklepu odblokować przyjmowanie parametru urlc ze źródeł zewnętrznych tj. odznaczyć opcję: Blokuj zewnętrzne urlc (Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja). Dzięki takiej konfiguracji dla każdej płatności można przesyłać inny adres URLC.

Zasada działania notyfikacji URLC została opisana w sekcji POWIADOMIENIA URLC

1.2.1. Diagram 1. Przykładowy przebieg procesu płatności przedstawia poniższy schemat oraz opis:

 skinparam monochrome false
 skinparam style strictuml
 autonumber

 skinparam note {
   BackgroundColor #F1FFFF
   BorderColor #2980B9
 }

 skinparam sequence {
   ArrowColor #f442a1
   LifeLineBorderColor blue
   LifeLineBackgroundColor #A9DCDF

 }


skinparam actorBackgroundColor #FEFECE
skinparam actorBorderColor  Maroon
skinparam ActorFontColor DarkRed
skinparam ActorFontSize 17
skinparam ActorFontName Aapex


 actor "Klient" as Payer
 participant "Sklep" as Shop
 participant Dotpay
 participant Bank

 Payer -> Shop: złożenie zamówienia
 Shop -> Dotpay: wybór płatności\n i przekierowanie
 Dotpay -> Payer: lista dostępnych kanałów
 Payer -> Dotpay: wybór metody płatności
 Dotpay -> Bank: przekierowanie
 Bank -> Payer: strona logowania
 Payer -> Bank: autoryzacja i potwierdzenie płatności
 Bank -> Dotpay: wylogowanie i powrót

 loop
  Dotpay [#4468aa]-> Payer: oczekiwanie
  Payer [#4468aa,dashed]--> Dotpay: końcowy status?
 end

 Bank [#18a02c,dashed]--> Dotpay: płatność wykonana
 Dotpay [#18a02c]-> Payer: płatność wykonana

 opt
  Payer [#438ba9]-> Dotpay: przycisk "powrót do sklepu"
  Dotpay [#438ba9]-> Shop: powrót
  loop oczekiwanie na urlc
   Shop [#4468aa]-> Payer: oczekiwanie
   Payer [#4468aa,dashed]--> Shop: końcowy status?
  end
  Dotpay [#438ba9,dashed]--> Shop: notyfikacja urlc
  Shop [#438ba9]-> Payer: zamówienie opłacone
 end

 1. Kupujący składa zamówienie w sklepie

 2. po skompletowaniu koszyka klient wybiera płatność z Dotpay i jest przekierowany na formatkę płatności

 3. gdzie zaprezentowana jest lista kanałów.

 4. Klient dokonuje wyboru

 5. i zostaje przekierowany do banku.

 6. Pokazuje się strona logowania do bankowości

 7. gdzie wprowadza dane autoryzacyjne i potwierdza przelew.

 8. Po wylogowaniu następuje powrót na stronę Dotpay.

 9. W oczekiwaniu na potwierdzenie

 10. przeglądarka cyklicznie odpytuje o status płatności.

 11. Bank informuje Dotpay o końcowym statusie płatności

 12. i informacja ta prezentowana jest płacącemu.

Informacja

Kroki 13 - 18 są opcjonalne (w zależności od modelu integracji) i nie mają wpływu na proces płatności.

 1. Kupujący klika na przycisk powrotny

 2. i zostaje przekierowany do sklepu

 3. W oczekiwaniu na potwierdzenie

 4. przeglądarka cyklicznie odpytuje o status płatności.

 5. Po odebraniu notyfikacji URLC

 6. sklep potwierdza klientowi opłacenie zamówienia.

1.2.2. Tabela 1. (Podstawowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

api_version

Parametr określający wersję API, zgodnie z którą system prześle powiadomienie URLC (opis powiadomień URLC zawarty jest w rozdz. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCIACH (POWIADOMIENIA URLC) ).

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja.

Dostępne wartości:

dev - wersja API opisana w niniejszej instrukcji.

Ważne

Jeżeli konfiguracja sklepu (Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja) wskazuje na wersję API inną niż dev, brak przesłania parametru spowoduje wysłanie przez system Dotpay nierozwijanej już wersji notyfikacji URLC, niezgodnej z opisem niniejszej instrukcji.

Przykład:

api_version = dev

id

ID sklepu sprzedawcy w systemie Dotpay, na rzecz, którego dokonywana jest płatność.

Numer ID można znaleźć po zalogowaniu do panelu administracyjnego w zakładce Ustawienia, jest to 6-cyfrowa liczba umieszczona po znaku # w kolumnie Sklep.

typ: integer

minimalna wartość: 1

maksymalna wartość: 999999

Przykład:

id = 123456

amount

Kwota transakcji podana z częścią setną (zawsze dwa miejsca po separatorze). Separatorem części setnej jest znak kropki.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 10

przykładowe wyrażenie regularne (dla kwoty w zakresie 0.01 – 200000.00):

^0\.(0)([1-9])$|^0\.(([1-9])(\d)?)$|^([1-9])((\.\d{1,2})?)$|^((?!0)(\d){1,5})((\.\d{1,2})?)$|^(1(\d{5})(.\d{1,2})?)$|^(200000(.[0]{1,2})?)$

Przykład:

amount = 42.82

currency

Waluta określająca parametr amount , format zgodny ze standardem ISO 4217 .

Dostępne wartości:

PLN, EUR, USD, GBP, JPY, CZK, SEK, UAH, RON, NOK, BGN, CHF, HRK, HUF, RUB

Przykład:

currency = EUR

description

Opis przeprowadzanej operacji (transakcji).

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 255

Przykład:

description = Zamówienie nr 120/2018

chk

Suma kontrolna służąca do weryfikacji poprawności przesłanych danych. Opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK).

Ważne

Parametr domyślnie wymagany.

1.2.3. Tabela 2. (Dodatkowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

channel

Kanał płatności, jaki ma zostać zaznaczony po przeniesieniu klienta na strony serwisu Dotpay.

Dostępne wyłącznie wartości liczbowe, które zostały przedstawione w sekcji ZAŁĄCZNIK I (KANAŁY PŁATNOŚCI)

Przykład: channel = 1

Po przesłaniu wartości 1 zostanie zaznaczony kanał mTransfer.

Lista dostępnych kanałów płatności dla wybranego sklepu (id) może być pobrana za pośrednictwem:

 • API panelu administracyjnego sprzedawcy

 • API płatności (mechanizm ten wykorzystywany jest również przez gotowy widget służący do wyświetlenia dostępnych kanałów, jego opis znajduje się w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce: Narzędzia –> Widget )

Adres zasobu: https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/channels/

Wymagane parametry: id , amount , currency Opcjonalne parametry: lang , format (json lub xml)

Przykład:

https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/channels/?id=123456&amount=301.00&currency=PLN&lang=pl&format=json

ch_lock

Wymuszenie kanału podanego w parametrze channel .

Przesłanie parametru ch_lock z wartością 1 nie pozwala kupującemu na wybranie innego kanału płatniczego, niż zdefiniowany przez serwis sprzedawcy w wykonanym przekierowaniu do serwisu Dotpay.

Dostępne wartości:

0 – Kanał nie będzie wymuszany (domyślnie).

1 – Wymuszenie kanału przesłanego w parametrze channel .

Przykład:

Przesłanie w przekierowaniu odpowiednio parametrów channel = 1 oraz ch_lock = 1 uniemożliwi klientowi wybranie innego kanału płatności niż mTransfer.

ignore_last_payment_channel

Przesłanie parametru spowoduje zignorowanie ostatnio wybranej przez klienta metody płatności (zapamiętanej w pamięci jego przeglądarki), tzn. na stronie Dotpay wyświetli się pełna lista dostępnych kanałów, jak przy pierwszej płatności.

Domyślnie podczas kolejnej płatności prezentowana jest ostatnio wybrana metoda, wraz z możliwością ewentualnej zmiany na inną.

Dostępne wartości:

1, true – Zignorowanie ostatnio wybranej metody płatności

Przykład:

ignore_last_payment_channel = 1

ignore_last_payment_channel = true

channel_groups

Grupa kanałów płatności, jaka ma zostać wyświetlona po przeniesieniu klienta na strony serwisu Dotpay (domyślnie prezentowane są wszystkie).

W przypadku korzystania z niniejszego parametru zalecane jest użycie ignore_last_payment_channel opisanego powyżej.

Dostępne wartości:

K – karty płatnicze,

T – szybkie transfery,

P – przelewy online,

G – płatności gotówkowe,

W – portmonetki i vouchery,

R – raty,

M – płatności mobilne (DCB),

O – płatności odroczone,

I – inne.

W wartości parametru może być przekazanych kilka grup, w takiej sytuacji kolejne litery należy odseparować używając przecinka.

Przykład:

channel_groups = T

channel_groups = R,I

channel_groups = R,I,P

url

Adres internetowy (HTTP lub HTTPS) na jaki ma powrócić kupujący po dokonaniu płatności. Sterowanie zachowaniem parametru url określa parametr type .

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

url = https://www.example.com/thanks_page.php

url = http://195.150.9.55/thanks_page.php

W przypadku przesłania parametrów url i type = 0 po zakończeniu procesu płatności kupującemu zostanie przedstawiony przycisk powrotu do serwisu sprzedawcy. Skorzystanie z przycisku spowoduje przeniesienie kupującego na adres podany w parametrze url wraz z parametrem status (przekazanym przez POST i GET) z wartością OK lub FAIL, który zawiera informację o ewentualnym wystąpieniu błędów na stronach płatności.

Ważne

Parametr status informuje jedynie o przebiegu procesu płatności. Informacje o aktualnym statusie transakcji new, completed, rejected, itp.) zawiera zmienna operation_status przesyłana na adres urlc .

Przykład:

url = https://www.example.com/thanks_page.php?status=OK

type

Parametr określający metodę odwołania do serwisu sprzedawcy. Wartość parametru type ma wpływ na zachowanie parametru url .

Dostępne wartości:

0 – Po dokonaniu płatności kupującemu zostanie udostępniony przycisk powrotu do serwisu sprzedawcy,

2 – Brak reakcji, bez przycisku (wartość domyślna).

4 – Nastąpi bezpośrednie przekierowanie do dostawcy kanału płatności (np. Banku), jak również po dokonaniu płatności i wylogowaniu z serwisu dostawcy kanału, kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio do serwisu sprzedawcy. Do pełnego działania funkcjonalność wymaga przesłania pełnego zestawu parametrów niezbędnych do płatności danym kanałem. W przypadku braku pełnego zestawu parametrów kupujący będzie musiał uzupełnić dane na stronie Dotpay, natomiast dalsza cześć procesu płatności zostanie zrealizowana bez zmian, tj. nastąpi automatyczny powrót od dostawcy kanału (tzw. on-site / white label )

Ważne

W przypadku korzystania z mechanizmu bezpośredniego przekierowania do dostawcy kanału (type = 4) należy pamiętać o umieszczeniu pól akceptacji zgód regulaminu płatności Dotpay (parametr bylaw ) oraz przetwarzania przez Dotpay Sp. z o.o. danych osobowych płacącego dla potrzeb realizacji procesu płatności (parametr personal_data ).

Przykład:

Po przesłaniu poniższego zestawu parametrów, kupującemu zostanie wyświetlony (po dokonaniu płatności) przycisk pozwalający przejść do strony https://www.example.com/thanks_page.php:

type = 0

url = https://www.example.com/thanks_page.php

Po przesłaniu poniższego zestawu parametrów oraz pełnego zestawu parametrów wymaganych dla płatności danym kanałem, kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio (z pominięciem interfejsu Dotpay) do dostawcy kanału (np. Banku), a następnie, po wylogowaniu z serwisu dostawcy kanału, zostanie przekierowany bezpośrednio na adres url . Wykorzystanie niniejszej wartości pozwala stworzyć przekierowanie o schemacie np. Sklep –> Bank –> Sklep:

type = 4

url = https://www.example.com/thanks_page.php

bylaw = 1

personal_data = 1

buttontext

Treść, która zostanie wyświetlona na przycisku powrotu do serwisu sprzedawcy. Domyślną wartością jest Powrót do sklepu.

typ: string

minimalna długość: 4

maksymalna długość: 100

Przykład:

buttontext = Wróć do www.example.com

bylaw

Parametr informujący o zaakceptowaniu przez klienta regulaminu płatności oraz polityki cookies Dotpay Sp. z o.o..

W przypadku korzystania z niniejszego parametru system sprzedawcy powinien wyświetlić kupującemu pole wyboru z treścią analogiczną do poniższej..

Akceptuję <a title="regulamin płatności" target="_blank" href="https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/regulamin_platnosci">Regulamin płatności</a> Dotpay sp. z o.o..

Dostępne wartości: 1 – akceptacja regulaminu płatności

Przykład:

bylaw = 1

personal_data

Parametr informujący o wyświetleniu klientowi informacji na temat przetwarzanie danych osobowych przez Dotpay Sp. z o.o..

W przypadku korzystania z niniejszego parametru system sprzedawcy powinien wyświetlić treść analogiczną do poniższej:

Przyjmuję do wiadomości, że w celu realizacji procesu płatności Administratorem moich danych osobowych jest Dotpay sp. z o.o..
(KRS 0000700791), 30-552 Kraków (Polska), Wielicka 28B, +48126882600,
<a href="mailto:bok@dotpay.pl">bok@dotpay.pl</a>, zobacz <a title="regulamin" target="_blank" href="https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/rodo">
pełną treść klauzuli informacyjnej</a>.

Dostępne wartości: 1 – informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

Przykład:

personal_data = 1

urlc

Adres internetowy (HTTP lub HTTPS) do odbioru parametrów potwierdzających realizację lub odmowę operacji (transakcji). Dokładny opis mechanizmu powiadomień URLC został zawarty w rozdz. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC).

Zalecane jest, aby podany adres kierował bezpośrednio do odbierającego pliku. Jeżeli po drodze nastąpi przekierowanie typu 301 lub 302 (które zezwalają na zmianę metody HTTP) otrzymana od Dotpay notyfikacja może być pusta.

Ewentualnie można ustawić na serwerze przekierowanie typu 307 / 308, które na takie zachowanie nie pozwalają.

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja .

Ważne

Jeżeli w panelu nie zostało odblokowane przyjmowanie parametru urlc z zewnętrznych źródeł (odznaczona opcja Blokuj zewnętrzne urlc w menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja), to przesyłany parametr urlc jest ignorowany.

Ważne

Jeżeli opcja HTTPS verify z zakładki Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja jest włączona (domyślne ustawienie), przesłany adres musi korzystać z protokołu HTTPS.

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

urlc = https://www.example.com/urlc_receiver.php

urlc = http://195.150.9.55/urlc_receiver.php

expiration_date

Data przedawnienia żądania płatności, zgodnie ze strefą czasową Europa/Warszawa. W przypadku korzystania z niniejszego parametru zalecane jest podpisanie żądania realizowanego do systemu Dotpay. Opis realizacji podpisu zawarty został w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK) .

Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Przykład:

expiration_date = 2019-06-01 12:06:37

control

Parametr pozwalający na przechowanie ciągu (np. numeru zamówienia ze sklepu sprzedawcy) o długości do 1000 znaków. Parametr w formie niezmienionej jest odsyłany do serwisu sprzedawcy w powiadomieniu URLC.

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

control = ec4bf09d3dbe0cb71e6abc3ea44a7273

firstname

Imię osoby dokonującej płatność.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 50

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_]{1,50}$

Przykład:

firstname = Jan

lastname

Nazwisko osoby dokonującej płatność.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 50

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_]{1,50}$

Przykład:

lastname = Nowak

email

Adres e-mail osoby dokonującej płatność. Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie operacji płatności.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

email = jan.nowak@example.com

street

Nazwa ulicy.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 100

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\.\s\-\/\'_,]{1,100}$

Przykład:

street = Wielicka

street_n1

Numer budynku.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 30

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_\/]{1,30}$

Przykład:

street_n1 = 4

street_n2

Numer mieszkania/lokalu.

typ: string

maksymalna długość: 30

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\s\-_]{0,30}$

Przykład:

street_n2 = 18

state

Dodatkowy parametr adresu lub stan/region.

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

state = NY

addr3

Dodatkowy parametr adresu.

typ: string

maksymalna długość: 50

city

Nazwa miejscowości.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 50

wyrażenie regularne:

^[\p{L}0-9\.\s\-\/\'_,]{1,50}$

Przykład:

city = Kraków

postcode

Kod pocztowy.

typ: string

maksymalna długość: 20

wyrażenie regularne:

^[\d\w\s\-]{0,20}$

Przykład:

postcode = 30-552

phone

Numer telefonu.

typ: string

minimalna długość: 3

maksymalna długość: 20

wyrażenie regularne:

^[\+\s0-9\-_]{3,20}$

Przykład:

phone = +48 127654321

country

Nazwa kraju, z którego pochodzi osoba dokonująca płatność. Format zgodny ze standardem ISO 3166-1 (alfa-2 lub alfa-3) lub tekstowa skrócona angielska nazwa kraju.

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

country = PL

country = POL

country = Poland

lang

Język prezentowanych stron i formularzy dokonywania płatności.

Brak przesłania parametru spowoduje wyświetlenie stron w języku przeglądarki płacącego. Jeżeli dany język nie jest dostępny, zostanie użyty angielski.

Dostępne wartości:

cs – język czeski,

de – język niemiecki,

en – język angielski,

es – język hiszpański,

fr – język francuski,

hu – język węgierski,

it – język włoski,

pl – język polski,

ro – język rumuński,

ru – język rosyjski,

uk – język ukraiński

Przykład:

lang = en

customer

Dane odbiorcy oraz dostawy. Parametr wymagany w przypadku niektórych kanałów płatności (np. dla kanału 95 - "PayPo" ). Dane te powinny zostać zakodowane do formatu JSON a następnie kodowane przy użyciu Base64.

Lista obsługiwanych danych dla tego parametru oraz sposób ich kodowania został zaprezentowany w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego.

Wartość nie jest zwracana do sprzedawcy (np. w notyfikacjach URLC lub panelu administracyjnym).

Ważne

Do obsługi tego parametru dane konto ( id ) musi posiadać wymuszoną weryfikację CHK po stronie Dotpay.

typ: string

Przykład:

customer = eyJyZWdpc3RlcmVkX3NpbmNlIjoiMjAxNy0xMi0zMSIsIm9yZGVyX2NvdW50IjoxMiwicGF5ZXIiOnsiZmlyc3RfbmFtZSI6IkphbiIsImxhc3RfbmFtZSI6Iktvd2FsIiwiZW1haWwiOiJqYW5AZXhhbXBsZS5jb20ifSwib3JkZXIiOnsiZGVsaXZlcnlfdHlwZSI6IkNPVVJJRVIiLCJkZWxpdmVyeV9hZGRyZXNzIjp7ImNpdHkiOiJLcmFrb3ciLCJzdHJlZXQiOiJXaWVsaWNrYSIsImJ1aWxkaW5nX251bWJlciI6IjExIiwiZmxhdF9udW1iZXIiOiI3IiwicG9zdGNvZGUiOiIzMC01NTMiLCJjb3VudHJ5IjoiUE9MIn19fQ==

deladdr

Adres dostawy. Parametr pełni jedynie funkcję informacyjną dla systemu Dotpay.

Wartość nie jest zwracana do sprzedawcy (np. w notyfikacjach URLC lub panelu administracyjnym).

typ: string

maksymalna długość: 500

Przykład:

deladdr = Punkt odbioru 3, Warszawa, ul. Ogonowa 14

p_info

Nazwa odbiorcy płatności, która zostanie wyświetlona klientowi na stronie płatności serwisu Dotpay. W przypadku nieprzesłania parametru wyświetlona zostanie domyślna nazwa sklepu widoczna w panelu administracyjnym Dotpay.

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja.

typ: string

maksymalna długość: 300

Przykład:

p_info = Sklep example.com

p_email

Adres e-mail, który zostanie wyświetlony kupującemu w celu kontaktu ze sprzedawcą. Przesłanie parametru nadpisuje domyślny adres sklepu podany podczas rejestracji w serwisie Dotpay.

Przesłanie parametru nadpisuje domyślną konfigurację sklepu ( id ) ustawioną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

p_email = biuro@example.com

pid

Link płatniczy dla danego sklepu ( id )generowany za pośrednictwem Panelu administracyjnego Dotpay ( w zakładce Narzędzia –> Generator linków płatniczych –> Generuj link) lub za pośrednictwem API panelu administarcyjnego.

typ: string

długość: 32

Przykład:

pid = rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

Parametr pid może występować albo samodzielnie w linku płatniczym, np:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17

albo z dodatkowymi parametrami: lang , ignore_last_payment_channel , np:

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=rfhu4jb5ym657g3xluf4bbqfmbyj6t17&ignore_last_payment_channel=1&lang=pl

Ostrzeżenie

Domyślnie dla sklepu wymagane jest przesłanie również parametru chk . W przypadku generowania linków płatniczych z poziomu panelu administracyjnego, parametr chk dodawany jest automatycznie do linku. Natomiast, gdy link płatniczy generowany jest ręcznie z parametrów lub za pomocą API panelu administracyjnego, konieczne jest wygenerowanie poprawnej wartości chk oraz dołączenie jej do linku płatniczego.

blik_code

Kod BLIK, zatwierdzający płatność niniejszym kanałem. W standardowym procesie kod jest podawany przez klienta na stronie dostawcy płatności, po wybraniu kanału w serwisie Dotpay.

Przekazanie parametru pozwala skrócić ścieżkę płatności, gdyż kod może być podawany przez klienta już na stronie sklepu sprzedawcy wraz z innymi danymi zamówienia.

typ: string

minimalna długość: 6

maksymalna długość: 6

wyrażenie regularne:

^[\d]{6}$

Przykład:

blik_code = 264230

gp_token

Zakodowany przy użyciu funkcji Base64 token otrzymany z Google Pay po wdrożeniu przez Akceptanta Google Pay API. Zawiera on zaszyfrowane dane tokenizowanej karty płacącego służące do realizacji płatności.

Przekazanie parametru pozwala skrócić ścieżkę płatności, ponieważ autentykacja danych kartowych płacącego następuje już na stronie sklepu sprzedawcy.

typ: string

Przykład:

gp_token = eyJzaWduYXR1cmUiOiJNRVFDSUZDSm5MQWI1Rk50N3gwT0J1OHhPeVdRMisyanFBaGorbFAxdmhqYUpIVk5BaUJHRFRwMk9UOTNNYzFXNTJ6VVFhWitVUjBaYjQ0Kys5QTdzZ2E0YVFBSVZRPTRkIiwiaW50ZXJtZWRpYXRlU2lnbmluZ0tleSI6eyJzaWduZWRLZXkiOiJ7XCJrZXlWYWx1ZVwiOlwiTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFLzJ1NUpxRXIwUXFLU1IvbUFUcWVLa0xjVVZKVnVOOFQ5ZVBMOW5WS1hYRFNDa3NiZzVyN2pmMGI0cjVkQTMrMmxDUFV5M2xGTW9NSUx4WlYzYUd4SGdcXHUwMDNkXFx1MDAzZFwiLFwia2V5RXhwaXJhdGlvblwiOlwiMTU1MDkzNjQ3MjQ5OFwifSIsInNpZ25hdHVyZXMiOlsiTUVZQ0lRRHVPL09XZWY3eUhxUzdnaU55dEZQRXZPRlgxMkhGWHRCRFAxelRFViswaVFJaEFOMW90YnhZd2tqQXBEQlJBSDVNWmtwelhjS1lNQ01JSGhEMk9ubk9xQ21XIl19LCJwcm90b2NvbFZlcnNpb24iOiJFQ3YyIiwic2lnbmVkTWVzc2FnZSI6IntcImVuY3J5cHRlZE1lc3NhZ2VcIjpcImZGc2pkMlFCZzExTS9oOVpIUXRYZCt5aHNhYTNYWFBlWndZS0FGK1JGMnQ4RnZtUnZKMG8xc1ZtTHJ4TTc0M1VyY1p0aWhqaXV2TUdQMHBpYTBqcFo2cGxTaWlQUWZ5NmdYKy80MW1mVVloUTRJQ3BKYTVBWFp2QU40UTBidHdMZUNycGFCMGtmRjJQRkVGMmxVUnNNbHV5bU04ZGhadEdVZmZHUm5ocFpJUGF3dUgzUUhBYUpmYi9iZGpoaTV4S2JLSDlYK2FNTFlDN0M2Wmp0SG05QW5vL3BqcUV1ZmpiM2FHU29WYVhPQk55MXhZc3QrQ0xUT0xLdkxvOE81R252WklqeHc3dzV0TU90Ry8vWlczWGU0QlhXTzdLOXhGVmphRmwrNVMwcFpFY2c5YXV6OFVRSG1uVnU4dTBQdkp2UUpBMnRZOVBYU2VScmZRMU1PZUp1Z1c5d3VYWDhjVEQ0bHpEeTN5NE1GMkNuYXJSREQ4aUZsL0NkTXphNUVWOGRhN1o3NkFzQVc3eEpqbXZKNmd0bDJKLytyc01nK3dQV0d3UTA0NEhTUTNQVGduZFdCWVY0NVRPZ1d1YzI1R1Y5T204elhydERsWldrRGlLS1NkUmVyOU9SSnh0a0o1Y0Jhd2NcXHUwMDNkXCIsXCJlcGhlbWVyYWxQdWJsaWNLZXlcIjpcIkJESE81citMSlViMStkT20xeUdmbTR3MTlFQmFNWFFKSDVzbUZRd3ZWU21hV1dMYURlQlg5eFF1VXZDT21OQkhpMXpBMUFUYzFvUk9JVlg5QTFSa3Evd1xcdTAwM2RcIixcInRhZ1wiOlwiZnNQWG40dTNMMm5sY2VHN2ZQRzJmblh0UXdBVWdSNmxDNmJ0Qk12UjFMY1xcdTAwM2RcIn0ifQ==

ap_token

Zakodowany przy użyciu funkcji Base64 token otrzymany z Apple Pay po wdrożeniu przez Akceptanta Apple Pay. Zawiera on zaszyfrowane dane tokenizowanej karty płacącego służące do realizacji płatności.

Przekazanie parametru pozwala skrócić ścieżkę płatności, ponieważ autentykacja danych kartowych płacącego następuje już na stronie sklepu sprzedawcy/urządzeniu płacącego.

typ: string

Przykład:

ap_token = eyJzacmUiOiJ … h0UXAwM2RcIn0ifQ==

2. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC)

W celu przekazywania do serwisu sprzedawcy informacji o dokonanej operacji (transakcji) został stworzony mechanizm powiadomień URLC (HTTP request, połączenie asynchroniczne, callback), które wysyłane są za pomocą metody POST niezależnie od działań kupującego.

Powiadomienia kierowane są na adres, jaki sprzedawca może określić w ustawieniach danego sklepu w panelu Dotpay po zalogowaniu (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja) lub na adres pobrany z parametru urlc przesłanego przez system sprzedawcy w przekierowaniu kupującego do płatności (o ile w powyżej wymienionym menu odblokowana została opcja przyjmowania parametru urlc ze źródeł zewnętrznych, tj. odznaczona opcja: Blokuj zewnętrzne urlc). Jeśli adres odbioru notyfikacji URLC NIE korzysta z szyfrowanej wersji protokołu HTTP (tj. HTTPS), należy pamiętać o dezaktywacji opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify w powyżej wspomnianym menu.

Unikalność transakcji w systemie kontrahenta NIE powinna być opierana tylko i wyłącznie na wartości parametru control == control . Jeżeli z jakiegoś powodu klient będzie kilkukrotnie przekierowywał się pomiędzy sklepem a Dotpay, bądź pomiędzy Dotpay a bankowością, istnieje możliwość dostarczenia np. 2 powiadomień z rozbieżnymi statusami transakcji dla tej samej wartości control. Transakcja powinna być identyfikowana biorąc również pod uwagę operation_number - identyfikator transakcji nadawany przez Dotpay.

Ostrzeżenie

Brak weryfikacji wartości parametrów: amount == operation_original_amount , currency == operation_original_currency , oraz signature po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

Treść oraz rezultat wysyłek notyfikacji URLC można znaleźć po zalogowaniu do panelu Dotpay wchodząc w szczegóły danej operacji (klikając na jej numer) w zakładce Płatności –> Lista transakcji. Z poziomu tego samego miejsca istnieje również możliwość ich manualnego ponowienia.

Ostrzeżenie

System Dotpay na poprawnie odebrane przez system sprzedawcy powiadomienie URLC oczekuje odpowiedzi

OK

(wyłącznie dwie duże litery, nic więcej – kodowanie UTF8 bez BOM, kod odpowiedzi HTTP 200 (OK)), która jest potwierdzeniem prawidłowo odebranego oraz przetworzonego powiadomienia, np.

echo "OK";

W przypadku zwrócenia przez system sprzedawcy odpowiedzi innej niż OK, system Dotpay przez pewien okres czasu będzie ponawiał (z częstotliwością ok. kilku, kilkunastu minut) wysyłanie powiadomienia. W nagłówku powiadomienia przesyłany może być parametr X-Dotpay-URLC-Number który dla każdego ponawianego powiadomienia będzie przyjmował wartość o jeden większą od poprzedniej, licząc od wartości 0 jako pierwszej wiadomości.

W poniższej tabeli przedstawione zostały parametry oraz opcjonalne wartości, jakie przesyłane są w powiadomieniach URLC kierowanych do systemu sprzedawcy.

Informacja

Parametry opcjonalne nie są domyślnie zwracane, aby je uzyskać należy wcześniej skontaktować się ze wsparciem technicznym Dotpay (tech@dotpay.pl) w celu odpowiedniej konfiguracji konta.

Informacja

Domyślna konfiguracja systemu Dotpay wysyła notyfikacje URLC dla operacji typu payment dla statusów completed oraz rejected (wymienione w poniższej tabeli). Jeśli mają być przesyłane notyfikacje dla innych operacji oraz statusów, to fakt ten należy zgłosić na adres tech@dotpay.pl .

2.1. Tabela 3. (Parametry wysyłane przez serwis Dotpay po wykonaniu operacji (transakcji))

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

id

ID sklepu sprzedawcy w systemie Dotpay, na rzecz którego wykonana została operacja (transakcja).

typ: integer

minimalna wartość: 1

maksymalna wartość: 999999

Przykład:

id = 123456

operation_number

Numer operacji (transakcji).

Format numeru opisuje wyrażenie regularne:

^M\d{4,5}\-\d{4,5}$

Przykład:

operation_number = M1234-56789

operation_type

Typ / rodzaj operacji.

Dostępne wartości:

payment – płatność,

payment_multimerchant_child – płatność multimerchant,

payment_multimerchant_parent – nadpłatność multimerchant,

refund – zwrot,

payout – wypłata,

payout_any_amount – wypłata dowolnej kwoty,

release_rollback – zwolnienie rollbacka,

unidentified_payment – płatność niezidentyfikowana

complaint – reklamacja

credit_card_registration – rejestracja karty

payout_commission – prowizja od wypłaty

Przykład:

operation_type = payment

operation_status

Status operacji (transakcji).

Dostępne wartości:

new – nowa,

processing – oczekuje na wpłatę,

completed – wykonana,

rejected – odrzucona,

processing_realization_waiting – oczekuje na realizację,

processing_realization – realizowana

Szczegółowe opisy statusów zostały przedstawione w rozdz. ZAŁĄCZNIK II (OPISY STATUSÓW OPERACJI)

Informacja

Statusy completed i rejected są statusami końcowymi. Po ich osiągnięciu operacja nie zmieni statusu na inny.

Przykład:

operation_status = completed

operation_amount

Kwota operacji zaksięgowanej w panelu Dotpay.

Separatorem części setnej jest znak kropki.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 10

Przykład:

operation_amount = 177.27

operation_currency

Waluta określająca parametr operation_amount, format zgodny ze standardem standardem ISO 4217 .

Przykład:

operation_currency = PLN

operation_withdrawal_amount

Parametr opcjonalny informujący o kwocie wypłaty środków z operacji.

Przykład:

operation_withdrawal_amount = 176.00

operation_commission_amount

Parametr opcjonalny informujący o pobranej prowizji.

Parametr jest prezentowany jako kwota ujemna, dlatego zawiera znak -.

Przykład:

operation_commission_amount = -1.27

is_completed

Parametr opcjonalny informujący o oznaczeniu transakcji w panelu sprzedawcy, jako wykonanej.

Przykład:

is_completed = false

is_completed = true

operation_original_amount

Kwota operacji (transakcji) pobrana z parametru amount jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay.

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 10

Przykład:

operation_original_amount = 42.82

Ważne

Brak weryfikacji wartości parametru operation_original_amount po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

operation_original_currency

Waluta operacji (transakcji) pobrana z parametru currency jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay, format zgodny ze standardem ISO 4217 .

Przykład:

operation_original_currency = EUR

Ważne

Brak weryfikacji wartości parametru operation_original_currency po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

operation_datetime

Data realizacji operacji (transakcji) lub zmiany statusu operacji.

Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Przykład:

operation_datetime = 2014-06-01 12:06:37

operation_related_number

Numer operacji (transakcji) powiązanej, jeśli takowa istnieje.

Format numeru:

^M\d{4,5}\-\d{4,5}$

Przykład:

operation_related_number = M1234-56789

Jeśli powiadomienie dotyczy zwrotu o numerze np. M9876-54321 wykonanego dla pierwotnej operacji M1234-56789, to parametr przyjmie wartość numeru pierwotnej operacji tj. M1234-56789.

control

Wartość odpowiada parametrowi jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu do serwisu Dotpay podczas zlecania płatności dla kupującego (parametr control w Tabela 2. Dodatkowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay ).

typ: string

maksymalna długość: 1000

Przykład:

control = ec4bf09d3dbe0cb71e6abc3ea44a7273

description

Wartość odpowiada parametrowi jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu do serwisu Dotpay podczas zlecania płatności dla kupującego (parametr description w Tabela 1. Podstawowe parametry przesyłane do serwisu Dotpay )

typ: string

minimalna długość: 1

maksymalna długość: 255

Przykład:

description = Faktura VAT 120/2014

email

Adres e mail podany przez osobę dokonującą płatność.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

email = jan.nowak@example.com

p_info

Nazwa odbiorcy płatności, która została wyświetlona klientowi na stronie płatności serwisu Dotpay podczas dokonywania płatności.

typ: string

maksymalna długość: 300

Przykład:

p_info = Sklep komputerowy

p_email

Adres e-mail, który został wyświetlony kupującemu w celu kontaktu ze sprzedawcą.

typ: string

maksymalna długość: 100

Przykład:

p_email = kontakt@sklep.pl

credit_card_issuer _identification_number

Parametr opcjonalny.

Numer identyfikacyjny emitenta karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_issuer_identification_number = 603753

credit_card_masked_number

Parametr opcjonalny.

Zamaskowany numer karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_masked_number = XXXX XXXX XXXX 6214

credit_card_expiration_year

Parametr opcjonalny.

Rok daty ważności karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_expiration_year = 2019

credit_card_expiration_month

Parametr opcjonalny.

Miesiąc daty ważności karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_expiration_month = 01

credit_card_brand_codename

Parametr opcjonalny.

Nazwa marki karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_brand_codename = visa

credit_card_brand_code

Parametr opcjonalny.

Kod marki karty płatniczej, którą wykonana została płatność.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_brand_code = Visa

credit_card_unique_identifier

Parametr opcjonalny.

Unikalny identyfikator karty zarejestrowanej w Dotpay.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja).

Przykład:

credit_card_unique_identifier = 9b73chvjxofy4d9g…d78d7l53ju34po12

credit_card_id

Parametr opcjonalny.

Identyfikator karty nadany przez system Dotpay.

Ważne

Do wysłania parametru wymagana jest aktywacja opcji HTTPS verify oraz SSL certificate verify (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja). Dodatkowo dane konto ( id ) musi posiadać wymuszoną weryfikację CHK po stronie Dotpay.

Przykład:

credit_card_id = 59f92e2bf8bedc36…1369dvpa4b7ab02ae

channel

Kanał płatności, jakim została wykonana operacja (transakcja).

Dostępne wartości zostały przedstawione w rozdz. ZAŁĄCZNIK I (KANAŁY PŁATNOŚCI) .

Przykład:

channel = 1

channel_country

Parametr opcjonalny.

Informuje o kraju procesora płatności, poprzez którego została wykonana płatność. Format zgodny ze standardem ISO 3166-1 (alfa-3).

Przykład:

channel_country = POL

geoip_country

Parametr opcjonalny.

Informuje o lokalizacji kraju wynikającej z adresu IP z jakiego została wykonana płatność. Format zgodny ze standardem ISO 3166-1 (alfa-3).

Przykład:

geoip_country = POL

signature

Suma kontrolna będąca wynikiem działania funkcji skrótu SHA-256 z konkatenacji powyższych parametrów według poniższego wzoru:

PIN + id + operation_number + operation_type + operation_status + operation_amount + operation_currency + operation_withdrawal_amount + operation_commission_amount + is_completed + operation_original_amount + operation_original_currency + operation_datetime + operation_related_number + control + description + email + p_info + p_email + credit_card_issuer_identification_number + credit_card_masked_number + credit_card_expiration_year + credit_card_expiration_month + credit_card_brand_codename + credit_card_brand_code + credit_card_unique_identifier + credit_card_id + channel + channel_country + geoip_country

Ważne

Znak + w powyższym wzorze został użyty wyłącznie dla uzyskania czytelności. NIE jest wykorzystywany podczas wyliczania sumy kontrolnej. Jeśli w przesłanej notyfikacji nie jest obecny dany parametr, należy uznać go za wartość pustą lub pominąć w wyliczeniu.

Informacja

PIN używany do wyliczania parametru signature to ciąg znaków, który sprzedawca musi wygenerować / określić dla danego sklepu ( id ) w panelu Dotpay po zalogowaniu (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc).

Służy on jedynie do wyliczenia sumy kontrolnej i NIE powinien być wysyłany w danych płatności!

Ważne

Brak weryfikacji wartości parametru signature po stronie systemu sprzedawcy jest niebezpieczne i może narazić na straty finansowe.

Poniżej został zamieszczony przykład wyliczenia wartości parametru signature w języku PHP.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?php

$PIN = "Np3n4QmXxp6MOTrLCVs905fdrGf3QIGm";

$sign =
    $PIN.
    $_POST['id'].
    $_POST['operation_number'].
    $_POST['operation_type'].
    $_POST['operation_status'].
    $_POST['operation_amount'].
    $_POST['operation_currency'].
    $_POST['operation_withdrawal_amount'].
    $_POST['operation_commission_amount'].
    $_POST['is_completed'].
    $_POST['operation_original_amount'].
    $_POST['operation_original_currency'].
    $_POST['operation_datetime'].
    $_POST['operation_related_number'].
    $_POST['control'].
    $_POST['description'].
    $_POST['email'].
    $_POST['p_info'].
    $_POST['p_email'].
    $_POST['credit_card_issuer_identification_number'].
    $_POST['credit_card_masked_number'].
    $_POST['credit_card_expiration_year'].
    $_POST['credit_card_expiration_month'].
    $_POST['credit_card_brand_codename'].
    $_POST['credit_card_brand_code'].
    $_POST['credit_card_unique_identifier'].
    $_POST['credit_card_id'].
    $_POST['channel'].
    $_POST['channel_country'].
    $_POST['geoip_country'];

$signature=hash('sha256', $sign);

?>

3. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

3.1. Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

W celu zabezpieczenia integralności parametrów przekierowania realizowanego z serwisu sprzedawcy, system Dotpay umożliwia podpisywanie wartości przesyłanych parametrów.

Podpis powinien zostać przekazany, jako dodatkowy parametr chk (wraz z resztą parametrów żądania kierowanego do strony płatności systemu Dotpay). Wartością parametru chk jest suma kontrolna będąca wynikiem działania funkcji skrótu SHA‑256 z konkatenacji poniższych parametrów z zachowaniem wymienionej kolejności.

PIN + api_version + lang + id + pid + amount + currency + description + control + channel + credit_card_brand + ch_lock + channel_groups + onlinetransfer + url + type + buttontext + urlc + firstname + lastname + email + street + street_n1 + street_n2 + state + addr3 + city + postcode + phone + country + code + p_info + p_email + n_email + expiration_date + deladdr + recipient_account_number + recipient_company + recipient_first_name + recipient_last_name + recipient_address_street + recipient_address_building + recipient_address_apartment + recipient_address_postcode + recipient_address_city + application + application_version + warranty + bylaw + personal_data + credit_card_number + credit_card_expiration_date_year + credit_card_expiration_date_month + credit_card_security_code + credit_card_store + credit_card_store_security_code + credit_card_customer_id + credit_card_id + blik_code + credit_card_registration + surcharge_amount + surcharge + ignore_last_payment_channel + vco_call_id + vco_update_order_info + vco_subtotal + vco_shipping_handling + vco_tax + vco_discount + vco_gift_wrap + vco_misc + vco_promo_code + credit_card_security_code_required + credit_card_operation_type + credit_card_avs + credit_card_threeds + customer + gp_token + blik_refusenopayid + auto_reject_date + ap_token + id1 + amount1 + currency1 + description1 + control1 + + id(n) + amount(n) + currency(n) + description(n) + control(n)

Ostrzeżenie

Znak + w powyższym wzorze został użyty wyłącznie dla uzyskania czytelności. NIE jest wykorzystywany podczas wyliczania sumy kontrolnej.

W przypadku linków wygenerowanych za pomocą panelu administracyjnego ( pid ), wyliczanie wartości chk odbywa się na zasadzie PIN + pid (zgodnie z powyższym wzorem), nie należy uwzględniać parametrów, z których powstał sam pid .

Jeśli w przekierowaniu nie są wykorzystywane dane parametry, należy pominąć je w wyliczeniu.

Informacja

PIN używany do wyliczania parametru chk to ciąg znaków, który sprzedawca musi wygenerować / określić dla danego sklepu ( id ) w panelu Dotpay po zalogowaniu (menu Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc).

Ostrzeżenie

Domyślna konfiguracja sklepu ( id ) weryfikuje parametr chk przesłany w zleceniu płatności.

W przypadku nieprzesłania parametru lub jego niepoprawnej wartości zostanie zwrócony komunikat błędu.

Weryfikacja parametru chk nie jest jedynym zabezpieczeniem płatności. W niektórych modelach integracji może się okazać, że nie jest ona niezbędna i można z niej zrezygnować. Metoda weryfikacji chk sprawdza poprawność przesłanych parametrów na pierwszym etapie płatności: przekierowanie kupującego z serwisu Sprzedawcy do Dotpay. Najważniejszym etapem weryfikacji płatności jest potwierdzenie kwoty oraz waluty zaksięgowanej wpłaty w serwisie Dotpay za dane zamówienie z wartością zapisaną w serwisie Sprzedawcy, np. Rozdział ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC).

Jeśli Twój sklep nie ma włączonej wymagalności weryfikacji parametru chk, jest ona wyłączona lub opcjonalna, to poproś Dotpay o zmianę ustawień Twojego konta.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja integracja płatności z Dotpay obsługuje poprawnie parametr chk, skontaktuj się z Twoim dostawcą usługi / programistą odpowiedzialnym za integrację lub ze wsparciem technicznym Dotpay ( email: tech@dotpay.pl ).

W przypadku gdy jednak chcesz zrezygnować z dodatkowego zabezpieczenia płatności i jesteś świadom ewentualnego ryzyka, które za tym stoi, możesz zgłosić chęć wyłączenia weryfikacji parametru chk dla swojego sklepu ( id ). Prośbę taka należy zgłosić na adres email: administracja@dotpay.pl .

Poniżej został zamieszczony przykład funkcji (w języku PHP) generującej przekierowanie POST / GET wraz z wyliczeniem wartość parametru chk .

Pobierz poniższy przykład (po pobraniu zmień rozszerzenie pliku na .php): Pobierz przykład

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
<?php

################### https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/  ######################################################################
#
#	Exemplary function (PHP) generating the correct payment redirection (POST / GET) to Dotpay payment api with parametr 'chk' (checksum).
#	You enter the payment data in the parameter: $ParametersArray.
#
#	In addition, the examplary includes the use of data for the Multimerchant service ($MultiMerchantList)
#	and some payment channels that require additional data, e.g. a delivery address ($customer).
#	You do not need to use them if you do not use these features.
#
#	Dotpay Sp. z o.o.
#	Tech Customer Service: tech@dotpay.pl
#  Date: 2019-04-15
#
##############################################################################################################################################


/** --------- BASE CONFIG --------- **/

// Your Dotpay ID shop (6 digits)
	$DotpayId = "123456";

// PIN for Your Dotpay ID (copy this from your dotpay panel carefully, without space)
	$DotpayPin = "Oi9xSl8lE4cJhygjKn2L1MW2MBqkv234";

// Dotpay Environment, available: "test" or "production"
	$Environment = "test";

//Redirection method: POST or GET ; recommended method is "POST"
	$RedirectionMethod = "POST";

/** --------- end config --------- **/


// Do not remove this!
$MultiMerchantList = array(); //optional data
$customer = null; //optional data


## CALCULATE CHECKSUM - CHK

function GenerateChk($DotpayId, $DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod, $ParametersArray, $MultiMerchantList, $customer_base64)

{
  $ParametersArray['id'] = $DotpayId;
	$ParametersArray['customer'] = $customer_base64;

  $chk =  $DotpayPin.
  (isset($ParametersArray['api_version']) ? $ParametersArray['api_version'] : null).
  (isset($ParametersArray['lang']) ? $ParametersArray['lang'] : null).
  (isset($ParametersArray['id']) ? $ParametersArray['id'] : null).
  (isset($ParametersArray['pid']) ? $ParametersArray['pid'] : null).
  (isset($ParametersArray['amount']) ? $ParametersArray['amount'] : null).
  (isset($ParametersArray['currency']) ? $ParametersArray['currency'] : null).
  (isset($ParametersArray['description']) ? $ParametersArray['description'] : null).
  (isset($ParametersArray['control']) ? $ParametersArray['control'] : null).
  (isset($ParametersArray['channel']) ? $ParametersArray['channel'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_brand']) ? $ParametersArray['credit_card_brand'] : null).
  (isset($ParametersArray['ch_lock']) ? $ParametersArray['ch_lock'] : null).
  (isset($ParametersArray['channel_groups']) ? $ParametersArray['channel_groups'] : null).
  (isset($ParametersArray['onlinetransfer']) ? $ParametersArray['onlinetransfer'] : null).
  (isset($ParametersArray['url']) ? $ParametersArray['url'] : null).
  (isset($ParametersArray['type']) ? $ParametersArray['type'] : null).
  (isset($ParametersArray['buttontext']) ? $ParametersArray['buttontext'] : null).
  (isset($ParametersArray['urlc']) ? $ParametersArray['urlc'] : null).
  (isset($ParametersArray['firstname']) ? $ParametersArray['firstname'] : null).
  (isset($ParametersArray['lastname']) ? $ParametersArray['lastname'] : null).
  (isset($ParametersArray['email']) ? $ParametersArray['email'] : null).
  (isset($ParametersArray['street']) ? $ParametersArray['street'] : null).
  (isset($ParametersArray['street_n1']) ? $ParametersArray['street_n1'] : null).
  (isset($ParametersArray['street_n2']) ? $ParametersArray['street_n2'] : null).
  (isset($ParametersArray['state']) ? $ParametersArray['state'] : null).
  (isset($ParametersArray['addr3']) ? $ParametersArray['addr3'] : null).
  (isset($ParametersArray['city']) ? $ParametersArray['city'] : null).
  (isset($ParametersArray['postcode']) ? $ParametersArray['postcode'] : null).
  (isset($ParametersArray['phone']) ? $ParametersArray['phone'] : null).
  (isset($ParametersArray['country']) ? $ParametersArray['country'] : null).
  (isset($ParametersArray['code']) ? $ParametersArray['code'] : null).
  (isset($ParametersArray['p_info']) ? $ParametersArray['p_info'] : null).
  (isset($ParametersArray['p_email']) ? $ParametersArray['p_email'] : null).
  (isset($ParametersArray['n_email']) ? $ParametersArray['n_email'] : null).
  (isset($ParametersArray['expiration_date']) ? $ParametersArray['expiration_date'] : null).
  (isset($ParametersArray['deladdr']) ? $ParametersArray['deladdr'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_account_number']) ? $ParametersArray['recipient_account_number'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_company']) ? $ParametersArray['recipient_company'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_first_name']) ? $ParametersArray['recipient_first_name'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_last_name']) ? $ParametersArray['recipient_last_name'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_address_street']) ? $ParametersArray['recipient_address_street'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_address_building']) ? $ParametersArray['recipient_address_building'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_address_apartment']) ? $ParametersArray['recipient_address_apartment'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_address_postcode']) ? $ParametersArray['recipient_address_postcode'] : null).
  (isset($ParametersArray['recipient_address_city']) ? $ParametersArray['recipient_address_city'] : null).
  (isset($ParametersArray['application']) ? $ParametersArray['application'] : null).
  (isset($ParametersArray['application_version']) ? $ParametersArray['application_version'] : null).
  (isset($ParametersArray['warranty']) ? $ParametersArray['warranty'] : null).
  (isset($ParametersArray['bylaw']) ? $ParametersArray['bylaw'] : null).
  (isset($ParametersArray['personal_data']) ? $ParametersArray['personal_data'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_number']) ? $ParametersArray['credit_card_number'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_expiration_date_year']) ? $ParametersArray['credit_card_expiration_date_year'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_expiration_date_month']) ? $ParametersArray['credit_card_expiration_date_month'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_security_code']) ? $ParametersArray['credit_card_security_code'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_store']) ? $ParametersArray['credit_card_store'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_store_security_code']) ? $ParametersArray['credit_card_store_security_code'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_customer_id']) ? $ParametersArray['credit_card_customer_id'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_id']) ? $ParametersArray['credit_card_id'] : null).
  (isset($ParametersArray['blik_code']) ? $ParametersArray['blik_code'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_registration']) ? $ParametersArray['credit_card_registration'] : null).
  (isset($ParametersArray['surcharge_amount']) ? $ParametersArray['surcharge_amount'] : null).
  (isset($ParametersArray['surcharge']) ? $ParametersArray['surcharge'] : null).
  (isset($ParametersArray['surcharge']) ? $ParametersArray['surcharge'] : null).
  (isset($ParametersArray['ignore_last_payment_channel']) ? $ParametersArray['ignore_last_payment_channel'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_call_id']) ? $ParametersArray['vco_call_id'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_update_order_info']) ? $ParametersArray['vco_update_order_info'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_subtotal']) ? $ParametersArray['vco_subtotal'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_shipping_handling']) ? $ParametersArray['vco_shipping_handling'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_tax']) ? $ParametersArray['vco_tax'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_discount']) ? $ParametersArray['vco_discount'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_gift_wrap']) ? $ParametersArray['vco_gift_wrap'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_misc']) ? $ParametersArray['vco_misc'] : null).
  (isset($ParametersArray['vco_promo_code']) ? $ParametersArray['vco_promo_code'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_security_code_required']) ? $ParametersArray['credit_card_security_code_required'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_operation_type']) ? $ParametersArray['credit_card_operation_type'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_avs']) ? $ParametersArray['credit_card_avs'] : null).
  (isset($ParametersArray['credit_card_threeds']) ? $ParametersArray['credit_card_threeds'] : null).
  (isset($ParametersArray['customer']) ? $ParametersArray['customer'] : null).
  (isset($ParametersArray['gp_token']) ? $ParametersArray['gp_token'] : null).
  (isset($ParametersArray['blik_refusenopayid']) ? $ParametersArray['blik_refusenopayid'] : null).
  (isset($ParametersArray['auto_reject_date']) ? $ParametersArray['auto_reject_date'] : null).  
  (isset($ParametersArray['ap_token']) ? $ParametersArray['ap_token'] : null);

  foreach ($MultiMerchantList as $item) {
    foreach ($item as $key => $value) {
      $chk =  $chk.
(isset($value) ? $value : null);
    }
  }
  return $chk;
}



## GENERATE FORM TO DOTPAY

function GenerateChkDotpayRedirection($DotpayId, $DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod, $ParametersArray, $MultiMerchantList, $customer_base64)
{
  $ParametersArray['id'] = $DotpayId;
  $ChkParametersChain = GenerateChk($DotpayId, $DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod, $ParametersArray, $MultiMerchantList, $customer_base64);


  $ChkValue = hash('sha256', $ChkParametersChain);

  if ($Environment == 'production') {
    $EnvironmentAddress = 'https://ssl.dotpay.pl/t2/';
  } elseif ($Environment == 'test') {
    $EnvironmentAddress = 'https://ssl.dotpay.pl/test_payment/';
  }

  if ($RedirectionMethod == 'POST') {
    $RedirectionCode = '<form action="'.$EnvironmentAddress.'" method="POST" id="dotpay_redirection_form" accept-charset="UTF-8">'.PHP_EOL;

    foreach ($ParametersArray as $key => $value) {
      $RedirectionCode .= "\t".'<input name="'.$key.'" value="'.$value.'" type="hidden"/>'.PHP_EOL;
    }

		if(isset($customer_base64)) {
			$RedirectionCode .= "\t".'<input name="customer" value="'.$customer_base64.'" type="hidden"/>'.PHP_EOL;
		}

    foreach ($MultiMerchantList as $item) {
      foreach ($item as $key => $value) {
        $RedirectionCode .= "\t".'<input name="'.$key.'" value="'.$value.'" type="hidden"/>'.PHP_EOL;
      }
    }

    $RedirectionCode .= "\t".'<input name="chk" value="'.$ChkValue.'" type="hidden"/>'.PHP_EOL;
    $RedirectionCode .= '</form>'.PHP_EOL.'<button id="dotpay_redirection_button" type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">Confirm and Pay</button>'.PHP_EOL;

    return $RedirectionCode;

  } elseif ($RedirectionMethod == 'GET') {
    $RedirectionCode = $EnvironmentAddress.'?';

    foreach ($ParametersArray as $key => $value) {
      $RedirectionCode .= $key.'='.rawurlencode($value).'&';
    }

		if(isset($customer_base64)) {
			$RedirectionCode .= 'customer='.$customer_base64.'&';
		}

    foreach ($MultiMerchantList as $item) {
      foreach ($item as $key => $value) {
        $RedirectionCode .= $key.'='.rawurlencode($value).'&';
      }
    }

    $RedirectionCode .= 'chk='.$ChkValue;

		return '<a href="'.$RedirectionCode.'">Go to Pay</a><br>link:<br>'.$RedirectionCode;
  }
}





// ** -----------------------  SAMPLE DATA ------------------------- **/



/* ## SAMPLE PAYMENT DATA IN ## */
	// Note! You can use more parameters if You need
	// You must give at least: 'amount', 'currency', 'description' (and of course ID and PIN in the configuration of this script)
	// see more: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/en/index.html#tabela-1-podstawowe-parametry-przesylane-do-serwisu-dotpay
	// and: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/en/index.html#tabela-2-dodatkowe-parametry-przesylane-do-serwisu-dotpay

// ------
$ParametersArray = array(
	"api_version" => "dev",
	"amount" => "100.00",
	"currency" => "PLN",
	"description" => "Order no. 567915976",
	"url" => "https://www.example.com/thanks_page.php",
	"type" => "4",
	"channel" => "2",
	"buttontext" => "Back to the www.example.com",
	"urlc" => "https://www.example.com/urlc_receiver.php",
	"control" => "M1231MzaUdLQWR3",
	"firstname" => "Jan",
	"lastname" => "Nowak",
	"email" => "jan.nowak@example.com",
	"street" => "Warszawska",
	"street_n1" => "1",
	"city" => "Krakow",
	"postcode" => "12-345",
	"phone" => "123456789",
	"country" => "POL",
	"ignore_last_payment_channel" => "true"
);
// ------


/*  ### SAMPLE CUSTOMER DATA IN with delivery address (optional) ###
			You can remove it if You don't need it
*/

// ------
$customer = array(
	"payer" => array(
		"first_name" => "Jan",
		"last_name" => "Kowal",
		"email" => "mymail@example.com",
	) ,
	"order" => array(
		"delivery_address" => array(
			"city" => "Kraków",
			"street" => "Wielicka",
			"building_number" => "28B",
			"postcode" => "30-552",
		)
	)
);

// ------



/* ### SAMPLE Multimerchant DATA IN (3 accounts 'child' type ) - optional ###
		 You can remove it if You don't need it
		 see more: https://www.dotpay.pl/developer/doc/api_payment/en/index.html#platnosc-dzielona-multimerchant-pasaz
*/

// ------ uncomment if you need:

/*
	$MultiMerchantList = array(
		$MultiMerchant1 = array(
			"id1" => "123456",
			"amount1" => "10.00",
			"currency1" => "PLN",
			"description1" => "description1",
			"control1" => "control1",
		) ,
		$MultiMerchant2 = array(
			"id2" => "234561",
			"amount2" => "60.00",
			"currency2" => "PLN",
			"description2" => "description2",
			"control2" => "control2",
		) ,
		$MultiMerchant3 = array(
			"id3" => "234562",
			"amount3" => "30.00",
			"currency3" => "PLN",
			"description3" => "description3",
			"control3" => "control3",
		)
	);

*/
// ------


// ** -----------------------  SAMPLE DATA end ------------------------- **/


if (empty($customer) || !isset($customer['payer']) || !isset($customer['order']['delivery_address'])) {
	$customer_base64 = null;
} else {
	$customer_base64 = base64_encode(json_encode($customer));
}



## get form (POST method) or payment link (GET method)
## ("Dotpay ID","PIN","[test|production]","[POST|GET]","payment data","Multimerchant data", "additional customer data")

echo GenerateChkDotpayRedirection($DotpayId, $DotpayPin, $Environment, $RedirectionMethod , $ParametersArray, $MultiMerchantList, $customer_base64);

?>

3.2. One-click i płatności cykliczne

Informacja

Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla sklepów ( id ), które zostały odpowiednio skonfigurowane po stronie systemu Dotpay, co zależne jest od warunków wynikających z podpisanych przez akceptantów umów.

Funkcjonalność dostępna jest dla kanału kart płatniczych (numer 248) i pozwala klientowi na realizację wpłat bez konieczności podawania pełnych danych karty podczas kolejnych płatności dokonywanych przez system Dotpay.

W celu skorzystania z funkcjonalności system sprzedawcy powinien przekazać w zleceniu płatności dodatkowe parametry (opisane poniżej), natomiast klient podczas pierwszego użycia danych konkretnej karty powinien wyrazić zgodę na ich zapisanie przez system Dotpay (dane przechowywane są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, m.in. Certyfikat PCI DSS Level 1).

W przypadku korzystania z niniejszej funkcjonalności zalecane jest podpisanie żądania realizowanego do systemu Dotpay, jak i wymuszenie jego weryfikacji na danym sklepie ( id ). Opis realizacji podpisu zawarty został w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK) .

W celu zarejestrowania danych karty klienta w systemie Dotpay należy w zleceniu płatności przesłać dodatkowe parametry:

3.2.1. Tabela 4. (Parametry związane z rejestracją karty płatniczej)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_store

Parametr deklarujący opcję zapamiętania danych karty klienta po stronie Dotpay podczas dokonywania płatności.

Dostępne wartości:

1 – wyrażenie zgody na zapisanie danych karty

Przykład:

credit_card_store = 1

credit_card_customer_id

Unikalny identyfikator płacącego nadany i przechowywany przez system sprzedawcy, wymagany podczas kolejnych płatności

Ważne

Dotpay NIE zwraca tej wartości w żadnym miejscu (np. notyfikacje URLC czy API).

typ: string

minimalna długość: 4

maksymalna długość: 1024

Przykład:

credit_card_customer_id = f9c6a4-25473

credit_card_registration

Parametr opcjonalny.

Przesłanie spowoduje powstanie operacji typu credit_card_registration zamiast payment, co pozwala na zarejestrowanie karty w systemie bez dokonywania płatności.

Zamiast obciążenia karty nastąpi chwilowa blokada środków na czas rejestracji w systemie, która zostanie automatyczne zwolniona po jej zakończeniu.

Wskazówka

Dla operacji credit_card_registration wymagane jest użycie kwoty o wartości 1.00 ( amount = 1.00).

Dostępne wartości:

true – rejestracja karty bez dokonywania płatności

Przykład:

credit_card_registration = true

W celu realizacji płatności zarejestrowaną kartą należy w zleceniu płatności przesłać dodatkowe parametry opisane poniżej:

3.2.2. Tabela 5. (Parametry wykorzystywane w procesie kolejnej płatności zarejestrowaną wcześniej kartą)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_customer_id

Unikalny identyfikator płacącego nadany przez system sprzedawcy opisany w powyższej tabeli.

credit_card_id

Identyfikator karty klienta zarejestrowanej po stronie systemu Dotpay

Identyfikator może być przesłany w notyfikacji URLC (wymagana wcześniejsza konfiguracja konta, opis w rozdz. Odbieranie informacji po płatności (powiadomienia urlc), alternatywnie może być pobrany ze szczegółów wykonanej operacji płatności za pośrednictwem API panelu administracyjnego sprzedawcy

Parametry wspólne dla realizacji zarówno pierwszej, jak i kolejnej płatności zostały przedstawione w tabeli poniżej, wszystkie są opcjonalne. Standardowo konfiguracja konta nie pozwala na ich wykorzystanie (stosowane są wtedy wartości domyślne, konfigurowalne po stronie Dotpay), możliwość ich przesłania może być zależna od specyficznych warunków umowy.

3.2.3. Tabela 6. (Parametry wspólne dla pierwszej oraz kolejnej płatności)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_operation_type

Parametr opcjonalny. Typ operacji.

Dostępne wartości:

e_commerce – pierwsza oraz kolejna płatność w modelu one-click (wartość domyślna),

recurring_init – pierwsza transakcja, umożliwiająca późniejsze skorzystanie z płatności cyklicznych,

recurring – płatność cykliczna (klient nie musi być obecny podczas obciążenia zapisanej wcześniej karty),

Konto ( id ) może zostać skonfigurowane przez Dotpay, aby płatności cykliczne były domyślnym ustawieniem. W takim przypadku odpowiednie typy recurring_init oraz recurring będą nadawane automatycznie.

Parametr jest wymagany w sytuacji, gdy jedno konto ( id ) obsługuje zarówno transakcje w modelu e-commerce jak i recurring.

Wskazówka

Karta zarejestrowana poprzez e_commerce nie może zostać wykorzystana do wykonania operacji typu recurring.

Natomiast karta rejestrowana poprzez recurring_init może zostać wykorzystana zarówno do płatności typu recurring jak i e_commerce.

credit_card_security_code_required

Parametr opcjonalny. Pozwala na sterowanie wymagalnością kodu zabezpieczającego CVV/CVV2 podczas płatności. Dotyczy jedynie kolejnej operacji e_commerce (one click).

Dostępne wartości:

yes – wymagaj (wartość domyślna),

no – nie wymagaj,

option – pole na kod pojawi się na formatce płatności, ale jego uzupełnienie jest nieobowiązkowe.

credit_card_threeds

Parametr opcjonalny. Pozwala na sterowanie wymagalnością kodu autoryzacyjnego 3-D Secure. Dotyczy jedynie operacji e_commerce dla kart uczestniczących w programie.

Dostępne wartości:

yes – wymagaj (wartość domyślna, rekomendowana ze względów bezpieczeństwa transakcji),

no – nie wymagaj,

Wskazówka

Operacja typu recurring_init wymaga, natomiast recurring nie wymaga podania kodu autoryzacyjnego 3-D Secure, niezależnie od konfiguracji konta czy przesłanych parametrów.

credit_card_avs

Parametr opcjonalny. Pozwala na sterowanie wymagalnością dodatkowych danych osobowych, o które zostanie poproszony płacący na formatce płatności (dane adresowe oraz numer telefonu).

Dostępne wartości:

yes – wymagaj,

no – nie wymagaj (wartość domyślna).

3.2.4. Przykładowe modele integracji oraz związane z nimi podstawowe wymagania)

3.2.4.1. Model integracji: 1 click

Tabela 7: Wymagania dla integracji typu 1 Click

Rejestracja karty

Kolejna płatność

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS – wymagane*

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - opcjonalne

- 3DS - wymagane*

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

3.2.4.2. Model integracji: recurring

Tabela 8: Wymagania dla integracji typu recurring

Rejestracja karty

Kolejna płatność

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - nie dotyczy

- 3DS - nie dotyczy

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

3.2.4.3. Model integracji mieszany: 1 click + recurring

Tabela 9: Wymagania dla integracji typu 1 click + recurring dla domyślnych ustawień konta: e-commerce

Model integracji

Rejestracja karty

Kolejna płatność

1 click

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane*

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - opcjonalne

- 3DS - wymagane*

recurring

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

- credit_card_operation_type = recurring_init

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

- credit_card_operation_type = recurring

Proces płatności:

- CVV - nie dotyczy

- 3DS - nie dotyczy

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

Tabela 10: Wymagania dla integracji typu 1 click + recurring dla domyślnych ustawień konta: recurring

Model integracji

Rejestracja karty

Kolejna płatność

1 click

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

- credit_card_operation_type = e_commerce

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane*

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

- credit_card_operation_type = e_commerce

Proces płatności:

- CVV - opcjonalne

- 3DS - wymagane*

recurring

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_store = 1

Proces płatności:

- CVV - wymagane

- 3DS - wymagane

Wymagane parametry:

- credit_card_customer_id

- credit_card_id

Proces płatności:

- CVV - nie dotyczy

- 3DS - nie dotyczy

* - zalecane ze względu na bezpieczeństwo transakcji

Poniżej zostały zamieszczone przykładowe formularze przekierowania dla realizacji płatności one-click.

Przykładowe żądanie płatności z możliwością rejestracji danych karty klienta:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<div>

 <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" id="dotpay_redirection_form">
  <input name="api_version" value="dev" type="hidden" />
  <input name="id" value="123456" type="hidden" />
  <input name="amount" value="320.00" type="hidden" />
  <input name="currency" value="PLN" type="hidden" />
  <input name="description" value="Płatność za 12345/2014" type="hidden" />
  <input name="control" value="202cb962ac590" type="hidden" />
  <input name="channel" value="248" type="hidden" />
  <input name="ch_lock" value="1" type="hidden" />
  <input name="firstname" value="John" type="hidden" />
  <input name="lastname" value="Smith" type="hidden" />
  <input name="email" value="john.smith@example.com" type="hidden" />
  <input name="type" value="0" type="hidden" />
  <input name="url" value="https://www.example.com/thanks_page.php" type="hidden" />
  <input name="urlc" value="https://www.example.com/urlc_receiver.php" type="hidden" />
  <input name="credit_card_store" value="1" type="hidden" />
  <input name="credit_card_customer_id" value="f9c6a4-25473" type="hidden" />
  <input name="chk" value="11ac1938ac47ddd53815b4aeb6230ab9fe4554d82ee11e39c41b9055f38f5c08" type="hidden" />
 </form>
 <p>
  <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">
   Potwierdź zamówienie i zapłać</button>
 </p>

</div>

Przykładowe żądanie płatności z wykorzystaniem zarejestrowanych danych karty klienta (one-click):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<div>
 <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" method="post" id="dotpay_redirection_form">

  <input name="api_version" value="dev" type="hidden" />
  <input name="id" value="123456" type="hidden" />
  <input name="amount" value="410.00" type="hidden" />
  <input name="currency" value="PLN" type="hidden" />
  <input name="description" value="Płatność za 12346/2014" type="hidden" />
  <input name="control" value="31ee79b30dc39a9cbaa" type="hidden" />
  <input name="channel" value="248" type="hidden" />
  <input name="ch_lock" value="1" type="hidden" />
  <input name="firstname" value="John" type="hidden" />
  <input name="lastname" value="Smith" type="hidden" />
  <input name="email" value="john.smith@example.com" type="hidden" />
  <input name="type" value="4" type="hidden" />
  <input name="url" value="https://www.example.com/thanks_page.php" type="hidden" />
  <input name="urlc" value="https://www.example.com/urlc_receiver.php" type="hidden" />
  <input name="credit_card_customer_id" value="f9c6a4-25473" type="hidden" />
  <input name="credit_card_id" value="59f92e2bf8bedc36bec2219862448dd54d...1829a239eb7432d0easuxp2w158eb13d6333ce71369184eb7ab02ae" type="hidden" />
  <input name="chk" value="ed0ef4e488ec2de3135b0a1ca226c31867f78bbcd8fe06506ae666210a78d68c" type="hidden" />

 </form>

 <p>
  <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">Potwierdź zamówienie i zapłać (płatność one-click)</button>
 </p>
</div>

Informacja

W przypadku płatności cyklicznych zalecane jest stosowanie bezpośredniej komunikacji z Dotpay za pośrednictwem api restowego (register order).

Jeżeli dane karty płatniczej mają być podawane przez klienta po stronie sklepu sprzedawcy (np. w koszyku / podsumowaniu zamówienia zamiast na stronie płatności Dotpay), to w celu przekazania ich do systemu Dotpay należy wykorzystać parametry wymienione w poniższej tabeli.

Informacja

Przetwarzanie danych kart płatniczych po stronie systemu sprzedawcy wymaga, zgodnie z wytycznymi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dodatkowych certyfikacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. wymaganych formalności należy skontaktować się z Działem Handlowym (handlowy@dotpay.pl).

Ostrzeżenie

Przekazanie danych karty płatniczej za pomocą poniższych parametrów może być zrealizowane wyłącznie za pomocą metody POST.

3.2.5. Tabela 11. (Parametry dla danych karty płatniczej)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

credit_card_number

Numer karty płatniczej klienta.

typ: credit_card_number

maksymalna długość: 26

wyrażenie regularne:

^[\d\s]{12,26}$

Przykład:

credit_card_number = 5500005555555559

credit_card_expiration_date_year

Rok daty ważności karty płatniczej klienta.

długość: 4

wyrażenie regularne:

^(20)((19)|([2-9][0-9]))$

Przykład:

credit_card_expiration_date_year = 2019

credit_card_expiration_date_month

Miesiąc daty ważności karty płatniczej klienta.

długość: 2

wyrażenie regularne:

^(0[1-9])|(1[0-2])$

Przykład:

credit_card_expiration_date_month = 02

credit_card_security_code

Kod zabezpieczający karty płatniczej klienta (CVV2/CVC2).

typ: number

maksymalna długość: 4

wyrażenie regularne:

^\d{3,4}$

Przykład:

credit_card_security_code = 559

Wyrejestrowanie karty może nastąpić w następujące sposoby:

 1. Klient może skorzystać z opcji wyrejestrowania, jaką Dotpay udostępnia w kierowanych do niego powiadomieniach mailowych o dokonaniu płatności.

 2. Żądanie wyrejestrowania może zostać skierowane do Dotpay z systemu sprzedawcy.

W tym celu należy wykorzystać interfejs API udostępniony przez system Dotpay. Żądanie powinno zostać przesłane z wykorzystaniem metody DELETE na adres https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/v1/cards/{credit_card_id}/, gdzie {credit_card_id} to identyfikator karty, która ma zostać wyrejestrowana.

Poniżej został przedstawiony przykład żądania (w języku PHP) i odpowiedzi wyrejestrowania karty. Dane użytkownika (user, password) autoryzujące żądanie są danymi wykorzystywanymi do logowania do panelu administracyjnego sprzedawcy.

Żądanie:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php

$ch = curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://ssl.dotpay.pl/t2/payment_api/v1/cards/59f92e2bf8bedc36bec221...718c58eb13d6333ce71369184eb7ab02ae/");
 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, "ca-bundle.crt"); //http://curl.haxx.se/docs/caextract.html
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 100);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, 'user:password');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");

 $response = curl_exec($ch); // API response
 $curl_info = curl_getinfo($ch); //curl info
 curl_close($ch);

 echo '<pre>';
 echo 'HTTP status code: '.$curl_info[http_code];
 echo PHP_EOL.'-------------------------'.PHP_EOL.PHP_EOL;
  print_r(json_decode($response));
  echo '</pre>';

Przykładowe żądanie wyrejestrowania karty:

DELETE /cards/(string: credit_card_id)/

Odpowiedź:

HTTP/1.1 204 No Content

Znaczenie zwracanych kodów odpowiedzi HTTP:

KOD

ZNACZENIE / OPIS

204 No Content

Usunięto

404 Not Found

Nie znaleziono karty

400 Bad Request

Błąd podczas obsługi żądania

3.3. Płatność dzielona (Multimerchant / Pasaż)

Informacja

Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla sklepów ( id ), które zostały odpowiednio skonfigurowane po stronie systemu Dotpay, co zależne jest od warunków wynikających z podpisanych przez akceptantów umów.

Funkcjonalność pozwala na podział wpłacanej przez klienta kwoty na dowolną ilość sklepów ( id ) w systemie Dotpay. Zlecenie podziału kwoty odbywa się poprzez przekazanie dodatkowych parametrów (obowiązkowe id(n) , amount(n) , oraz opcjonalne currency(n) , description(n) , control(n) , gdzie (n) jest liczbą całkowitą większą od zera, oznaczającą kolejne ID, kwoty itd.) przesłanych wraz ze standardowymi parametrami opisanymi w rozdziale wersja zaawansowana.

Ostrzeżenie

Nie ma możliwości zrealizowania płatności Multimerchant dla wielu różnych walut jednocześnie, wartość wszystkich parametrów currency(n) musi być zgodna z currency .

W przypadku korzystania z niniejszej funkcjonalności podstawowy parametr id identyfikuje sklep, (tzw. multimerchant parent), na którym utworzona zostanie operacja typu payment_multimerchant_parent, informująca wyłącznie o pełnej kwocie płatności (przesłanej w parametrze amount ). Natomiast w sklepach id(n) (tzw. multimerchant child) zostaną zaksięgowane kwoty amount1 - amount(n) , widoczne jako operacje typu payment_multimerchant_child .

Dla każdego sklepu ( id ) dane przesyłane w notyfikacjach są stosowne do utworzonych na nich operacji payment_multimerchant_parent lub payment_multimerchant_child.

Ostrzeżenie

W przypadku kont multimerchant child adres URLC musi być wprowadzony w konfiguracji sklepu (Ustawienia –> Powiadomienia –> Konfiguracja urlc –> Edycja), tzn. nie ma możliwości zdefiniowania parametru typu urlc(n) .

Ostrzeżenie

Realizacja zwrotu środków możliwa jest wyłącznie dla pojedynczych transakcji payment_multimerchant_child zaksięgowanych na poszczególnych sklepach id(n) . NIE ma możliwości wykonania całościowego zwrotu poprzez operację payment_multimerchant_parent.

Poniżej został zamieszczony przykładowy formularz zlecenia płatności z podziałem kwoty.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<div>

 <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" id="dotpay_redirection_form" method="POST" enctype="application/x-www-form-urlencoded">

  <input type="hidden" name="id" value="123456">
  <input type="hidden" name="amount" value="320.00">
  <input type="hidden" name="currency" value="PLN">
  <input type="hidden" name="description" value="Płatność za zamówienie 01/2017 parent">
  <input type="hidden" name="control" value="control_parent">

  <input type="hidden" name="id1" value="456123">
  <input type="hidden" name="amount1" value="120.00">
  <input type="hidden" name="currency1" value="PLN">
  <input type="hidden" name="description1" value="Płatność za zamówienie 01/2017 child1">
  <input type="hidden" name="control1" value="control_child1">

  <input type="hidden" name="id2" value="561423">
  <input type="hidden" name="amount2" value="90.00">
  <input type="hidden" name="currency2" value="PLN">
  <input type="hidden" name="description2" value="Płatność za zamówienie 01/2017 child2">
  <input type="hidden" name="control2" value="control_child2">

  <input type="hidden" name="id3" value="642513">
  <input type="hidden" name="amount3" value="110.00">
  <input type="hidden" name="currency3" value="PLN">
  <input type="hidden" name="description3" value="Płatność za zamówienie 01/2017 child3">
  <input type="hidden" name="control3" value="control_child3">
 </form>

 <p>
  <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">
   Potwierdź zamówienie i zapłać
  </button>
 </p>

</div>

Ważne

Suma kwot przesłanych w parametrach amount1, amount2, …, amount(n) musi być równa całkowitej kwocie wpłacanej przez klienta, tj. kwocie przesłanej w parametrze amount .

3.4. Masscollect

Informacja

Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla sklepów ( id ), które zostały odpowiednio skonfigurowane po stronie systemu Dotpay, co zależne jest od warunków wynikających z podpisanych przez akceptantów umów.

Funkcjonalność pozwala na przekazanie w zleceniu płatności numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zrealizowana wypłata., tzn. domyślny numer wprowadzony w konfiguracji danego sklepu ( id ) zostanie nadpisany.

W zależności od konfiguracji konta, wypłaty zlecane przez włączony na koncie automat zostaną zagregowane według przekazanych rachunków bankowych, bądź przekazane w schemacie 1:1, gdzie każda transakcja utworzy osobna operację wypłaty. Dla wypłat dowolnej kwoty wypłata zawsze zostanie zagregowana.

Ostrzeżenie

W przypadku korzystania z niniejszej funkcjonalności wymagane jest podpisanie żądania realizowanego do systemu Dotpay, jak i wymuszenie jego weryfikacji na danym sklepie ( id ). Opis realizacji podpisu zawarty został w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK).

W celu realizacji płatności typu Masscollect należy w zleceniu przesłać dodatkowe parametry opisane w tabeli poniżej. Wymagany jest jedynie recipient_account_number , przy czym zaleca się podanie również nazwy odbiorcy za pomocą recipient_company lub recipient_first_name i recipient_last_name .

3.4.1. Tabela 12. (Parametry dodatkow wykorzystywane w usłudze Masscollect)

PARAMETR

ZNACZENIE / OPIS

recipient_account_number

Numer rachunku odbiorcy w formacie BBAN .

typ: string

maksymalna długość: 26

Przykład:

recipient_account_number = 32249000896640389235035459

recipient_company

Nazwa firmy odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

recipient_company = Moja Firma S.A.

recipient_first_name

Imię odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 30

Przykład:

recipient_first_name = Jan

recipient_last_name

Nazwisko odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 30

Przykład:

recipient_last_name = Kowalski

recipient_address_street

Ulica – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 40

Przykład:

recipient_address_street = Wielicka

recipient_address_building

Numer budynku – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 10

Przykład:

recipient_address_building = 72

recipient_address_apartment

Numer lokalu – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 10

Przykład:

recipient_address_apartment = 1

recipient_address_postcode

Kod pocztowy – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 6

Przykład:

recipient_address_postcode = 30-552

recipient_address_city

Miasto – adres odbiorcy płatności

typ: string

maksymalna długość: 50

Przykład:

recipient_address_city = Kraków

Poniżej został zamieszczony przykładowy formularz zlecenia płatności w modelu Masscollect.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<div>

 <form action="https://ssl.dotpay.pl/t2/" id="dotpay_redirection_form" method="POST" enctype="application/x-www-form-urlencoded">

  <input type="hidden" name="id" value="123456">
  <input type="hidden" name="amount" value="123.45">
  <input type="hidden" name="description" value="Płatność za zamówienie 07/2017">
  <input type="hidden" name="recipient_account_number" value="32249000896640389235035459">
  <input type="hidden" name="recipient_company" value="Moja Firma S.A.">
  <input type="hidden" name="recipient_first_name" value="Jan">
  <input type="hidden" name="recipient_last_name" value="Kowalski">
  <input type="hidden" name="recipient_address_street" value="Wielicka">
  <input type="hidden" name="recipient_address_building" value="72">
  <input type="hidden" name="recipient_address_apartment" value="1">
  <input type="hidden" name="recipient_address_postcode" value="30-552">
  <input type="hidden" name="recipient_address_city" value="Kraków">
  <input type="hidden" name="chk" value="3135b6debcd8fe4e488ec2easux506c31867f78bed0ef0a1ca2266210a78d68c" />
 </form>

 <p>
  <button type="submit" form="dotpay_redirection_form" value="Submit">
   Potwierdź zamówienie i zapłać
  </button>
 </p>

</div>

3.5. Obsługa danych dostawy oraz płacącego

W celu poprawnej oceny zdolności kredytowej płacącego przez dostawcę danej metody płatności, do systemu Dotpay dodano dodatkowe parametry, które powinny zostać wysłane z systemu sprzedawcy przy inicjacji takiej płatności.

Poniżej prezentowany jest zestaw obsługiwanych parametrów wraz z opisem oraz ich wymagalnością.

Przesłanie większej liczby danych niż tylko „wymagane” dla danego kanału, może mieć duże znaczenie przy ostatecznej decyzji udzielenia kredytu. Dlatego, o ile to możliwe, zalecamy wysłanie kompletu danych.

W celu realizacji transakcji daną metodą płatności do integracji z Dotpay dodano nowy parametr customer . Parametr ten powinien zawierać konkretne informacje zgodnie z poniższą Tabelą 1. Niektóre kanały płatności mogą wymagać mniejszej ilosci danych, jak np. PayPo.

3.5.1. Tabela 13. (Dane obsługiwane przez parametr customer )

NAZWA POLA

TYP

OPIS

payer.first_name

string

Imię płacącego

payer.last_name

string

Nazwisko płacącego

payer.email

string

Adres email płacącego

payer.phone

string

Numer telefonu płacącego

payer.address

-

Adres płacącego / rozliczeniowy

payer.address.city

string

Adres płacącego: miasto

address.street

string

Adres płacącego: ulica

address.building_number

string

Adres płacącego: numer budynku

address.flat_number

string

Adres płacącego: numer mieszkania

address.postcode

string

Adres płacącego: kod pocztowy

address.country

string

Adres płacącego: dwuliterowy (ISO 3166-1 alpha2) lub trzyliterowy (ISO 3166-1 alpha3) kod kraju

is_logged_in

boolean

Informacja czy płacący przed dokonaniem płatności był zarejestrowany w systemie sprzedawcy

registered_since

string

Data rejestracji płacącego w serwisie sprzedawcy, format YYYY-MM-DD lub YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Pole opcjonalne, jeżeli jest wysyłane to należy również wysłać parametr: order_count

registered_since_indicator

string (indykator)

Data rejestracji płacącego w serwisie sprzedawcy, indykator dla pola registered_since

Pole opcjonalne, jeżeli jest wysyłane to należy również wysłać parametr: order_count

account_update

string

Data ostatniej zmiany konta płacącego w serwisie sprzedawcy, format YYYY-MM-DD

account_update_indicator

string (indykator)

Data ostatniej zmiany konta płacącego w serwisie sprzedawcy, indykator dla pola account_update

password_change

string

Data ostatniej zmiany hasła dla konta płacącego w serwisie sprzedawcy, format YYYY-MM-DD

password_change_indicator

string (indykator)

Data ostatniej zmiany hasła dla konta płacącego w serwisie sprzedawcy, indykator dla pola password_change

shipping_address_since

string

Data od kiedy podany adres dostawy płacącego w serwisie sprzedawcy jest używany, format YYYY-MM-DD

shipping_address_since_indicator

string (indykator)

Data od kiedy podany adres dostawy płacącego w serwisie sprzedawcy jest używany, indykator dla pola shipping_address_since

order_count

int

Ilość złożonych zamówień przez płacącego w serwisie sprzedawcy od daty rejestracji

Pole opcjonalne, jeżeli jest wysyłane to należy również wysłać parametr registered_since

order_count_day

int

Ilość złożonych zamówień przez płacącego w serwisie sprzedawcy w tym samym dniu

order_count_year

int

Ilość złożonych zamówień przez płacącego w serwisie sprzedawcy w tym samym roku

fraud_activity

boolean

Czy sklep kiedykolwiek zanotował podejrzaną aktywność na koncie tego kupującego

order_history

-

Dotychczasowa historia zakupowa płacącego w sklepie

order_history.date

string

Data zakupu n-tego produktu, format YYYY-MM-DD

order_history.amount

decimal (10,2)

Cena brutto n-tego produktu w sklepie internetowym

order

-

Zamówienie

order.total_amount

string

Wartość całego zamówienia

order.id

string

Identyfikator zamówienia w systemie sprzedawcy. Odpowiada numerowi ID całego zamówienia w bazie sklepu

order.items

-

Zawartość koszyka zakupowego

order.items.id

string

Identyfikator pojedynczego produktu w systemie sprzedawcy. Odpowiada numerowi ID produktu w bazie sklepu

order.items.name

string

Nazwa pojedynczego produktu w systemie sprzedawcy. Odpowiada nazwie produktu w bazie danych sklepu.

order.items.quantity

int

Ilość pozycji w zamówieniu klienta, czyli: n * Towar = łączna ilość pozycji (minimalnie 1)

order.items.unit_type

string

Jednostka miary ilości sztuk n-tego produktu w systemie sprzedawcy. np. sztuki, kg, cm, litry, itp…

order.items.gross_price

decimal(10,2)

Cena brutto n-tego produktu w systemie sprzedawcy. Odpowiada cenie produktu w bazie danych sklepu.

order.items.type

string

Typ zamówienia (np. towar, płatność, dostawa, rabat)

order.items.is_virtual

boolean

Produkt wirtualny (nie wymaga dostawy)

order.delivery_type

string

Metoda dostawy

Dostępne wartości:

 • COURIER - kurier

 • POCZTA_POLSKA - Poczta Polska

 • PICKUP_POINT - dostawa do punktu (np. UPS Access point, DHL Parcel Shop)

 • PACZKOMAT - paczkomat

 • PACZKA_W_RUCHU - paczka w ruchu

 • PICKUP_SHOP - odbiór w sklepie (click&collect)

order.delivery_address

-

Adres dostawy

order.delivery_address.city

string

Adres dostawy: miasto

order.delivery_address.street

string

Adres dostawy: ulica

order.delivery_address.building_number

string

Adres dostawy: numer budynku

order.delivery_address.flat_number

string

Adres dostawy: numer mieszkania

order.delivery_address.postcode

string

Adres dostawy: kod pocztowy

order.delivery_address.country

string

Adres dostawy: dwuliterowy (ISO 3166-1 alpha2) lub trzyliterowy (ISO 3166-1 alpha3) kod kraju

Informacja

W przypadku gdy sklep nie chce przekazywać właściwej daty, dla wybranych parametrów możliwe jest skorzystanie z pola zastępczego typu indykator.

3.5.2. Wartości używane dla pola zastępczego typu indykator dla wybranych pól:

WARTOŚĆ

OPIS

01

Konto płacącego w serwisie sprzedawcy nie istnieje

02

Data zlecanej właśnie transakcji

03

Data nie starsza niż 30 dni temu

04

Data w przedziale 30 - 60 dni temu

05

Data starsza niż 60 dni temu

Poniżej przykładowe dane z użyciem powyższych parametrów:

Przykład użycia parametrów (format json)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
{
  "payer": {
    "first_name": "Jan",
    "last_name": "Kowal",
    "email": "jankowal@example.com",
    "phone": "123456789",
    "address": {
      "city": "Warszawa",
      "street": "Krucza",
      "building_number": "1a",
      "flat_number": "4",
      "postcode": "00-950",
      "country": "POL"
    }
  },
  "is_logged_in": true,
  "registered_since": "2017-02-11",
  "order_count": 2,
  "order_history": [
    {
      "date": "2017-02-11",
      "amount": "456.21",
      "delivery_type": "COURIER"
    },
    {
      "date": "2018-05-21",
      "amount": "879.67",
      "delivery_type": "POCZTA_POLSKA"
    }
  ],
  "order": {
    "id": "MHH67HF8DS",
    "items": [
      {
        "id": "3245623",
        "name": "Super Phone 1",
        "quantity": 1,
        "unit_type": "szt.",
        "gross_price": "856.52",
        "type": "towar",
        "is_virtual": false
      },
      {
        "id": "3245625",
        "name": "Dostawa",
        "quantity": 1,
        "unit_type": "szt.",
        "gross_price": "15.00",
        "type": "dostawa",
        "is_virtual": false
      }
    ],
    "delivery_type": "POCZTA_POLSKA",
    "delivery_address": {
      "city": "Kraków",
      "street": "Wielicka",
      "building_number": "28b",
      "flat_number": "5",
      "postcode": "30-552",
      "country": "POL"
    }
  }
}

3.5.3. Wymagane dane przesyłane w parametrze customer dla kanału PayPo

W celu realizacji płatności z wykorzystaniem kanału PayPo, neleży wysłać komplet danych wymaganych przez ten kanał płatności. Wybrane dane z Tabeli 1 niezbędne do realizacji płatności tym kanałem:

Przykład użycia minimalnej ilości wymaganych danych dla kanału PayPo (format json):
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
   {
    "payer": {
     "first_name": "Jan",
     "last_name": "Kowal",
     "email": "jankowal@example.com"
    },
    "order": {
     "delivery_address": {
      "city": "Kraków",
      "street": "Wielicka",
      "building_number": "28B",
      "postcode": "30-552"
     }
    }
   }
Przykład użycia kompletnych danych dla kanału PayPo (format json)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
   {
    "payer": {
     "first_name": "Jan",
     "last_name": "Kowal",
     "email": "jankowal@example.com",
     "phone": "+48126882600"
    },
    "registered_since": "2017-02-11",
    "order_count": 2,
    "order": {
     "id": "MHH67HF8DS",
     "delivery_type": "POCZTA_POLSKA",
     "delivery_address": {
      "city": "Kraków",
      "street": "Wielicka",
      "building_number": "28b",
      "flat_number": "5",
      "postcode": "30-552",
      "country": "POL"
     }
    }
   }

Kolorem oznaczono parametry opcjonalne dla kanału PayPo. Nie są one wymagane, ale ich brak może negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej kupujacego.

Aby takie dane mogły być przesłane do Dotpay w parametrze customer , należy je odpowiednio wcześniej sformatować. Dane te powinny zostać zakodowane do formatu JSON a następnie zakodowane przy użyciu Base64.

Przykład przygotowania parametru customer dla kanału PayPo (wersja minimum) w języku PHP:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
   <?php

       $customer = array (

         "registered_since" => "2017-12-31",
         "order_count" => 12,


         "payer" => array(
             "first_name" => "Jan",
             "last_name" => "Kowal",
             "email" => "jan@example.com"
             ),
         "order" => array(
             "delivery_type" => "COURIER",
             "delivery_address" => array(

                     "city" => "Krakow",
                     "street" => "Wielicka",
                     "building_number" => "11",
                     "flat_number" => "7",
                     "postcode" => "30-553",
                     "country" => "POL"
                                   )
              )

         );



       $customer_base64 = base64_encode(json_encode($customer));

   ?>

3.6. Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

Po stronie systemu Dotpay istnieje możliwość konfiguracji sklepu ( id ) w taki sposób, aby w przypadku zaistnienia błędu przejścia do Dotpay (spowodowanego np. nieprawidłowym przekazaniem parametrów przez system sprzedawcy) nastąpiło automatyczne przekierowanie na adres z parametru url (przesłany przez system sprzedawcy) wraz z przekazaniem kodu błędu.

W sytuacji zaistnienia błędu nastąpi przekierowanie na adres z parametru url , do którego zostanie dołączony parametr error_code z odpowiednią wartością.

Informacja

W celu aktywacji funkcjonalności należy zaznaczyć opcję Handling error codes in URL, dostępną w panelu administracyjnym sprzedawcy, w zakładce Ustawienia –> Konfiguracja sklepu –> Edycja .

Przykładowo, w przypadku przekierowania z systemu sprzedawcy na nieznany numer kanału płatności w Dotpay, dla przekazanego również w przekierowaniu parametru url : url = https://example.com/

nastąpi przekierowanie na adres: https://example.com/?error_code=UNKNOWN_CHANNEL

Znaczenie wartości parametru error_code zostało opisane poniżej:

PAYMENT_EXPIRED - przekroczona data ważności linku płatniczego lub przekazana w parametrze expiration_date

UNKNOWN_CHANNEL – nieprawidłowa wartość parametru channel

DISABLED_CHANNEL – wskazany kanał płatności jest niedostępny

UNKNOWN_CURRENCY – kod waluty jest nieprawidłowy

BLOCKED_ACCOUNT – konto ( id ) jest zablokowane

INACTIVE_SELLER – konto ( id ) nie jest aktywne

AMOUNT_TOO_LOW - kwota jest mniejsza niż minimum określone dla sklepu

AMOUNT_TOO_HIGH - kwota jest większa niż maksimum określone dla sklepu

BAD_DATA_FORMAT - przesłane dane posiadają nieprawidłowy format np. błędny format parametru expiration_date

URLC_INVALID - ustawienia konta ( id ) w Dotpay wymagają by adres URLC zawierał protokół SSL (adres rozpoczyna się od: «https://»)

REQUIRED_PARAMETERS_NOT_PRESENT – brak jednego z wymaganych parametrów

MULTIMERCHANT_INVALID_ACCOUNT_CONFIGURATION – jedno z kont nie jest odpowiednio skonfigurowane po płatności typu Multimerchant

MULTIMERCHANT_INSUFFICIENT_AMOUNT – suma wartości parametrów amount(n) jest niezgodna z wartością amount

MULTIMERCHANT_WRONG_CURRENCY – wartości parametrów currency oraz currency(n) są niezgodne

CREDIT_CARD_NOT_ACCEPTED – przesłano dane kartowe, ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na ich przetwarzanie

CREDIT_CARD_OPERATION_TYPE_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_operation_type , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

CREDIT_CARD_SECURITY_CODE_REQUIRED_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_security_code_required , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

CREDIT_CARD_3DS_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_threeds , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

CREDIT_CARD_AVS_NOT_ACCEPTED_CODE – przesłano parametr credit_card_avs , ale konfiguracja konta ( id ) nie pozwala na jego przetwarzanie

UNKNOWN_ERROR - wartość zwracana w innym przypadku niż powyższe

4. ŚRODOWISKO TESTOWE

W serwisie Dotpay istnieje możliwość utworzenia środowiska testowego (w pełni niezależnego od środowiska produkcyjnego), które pozwala na wykonywanie symulacji operacji (transakcji) celem przeprowadzenia testów sklepu integrowanego z systemem płatności.

Informacja

W celu uzyskania dostępu do środowiska testowego należy wypełnić formularz rejestracji znajdujący się pod adresem

Adresy środowiska testowego zostały wymienione poniżej, natomiast wszelkie działania, jakie należy wykonać w celu dokonania integracji z systemem Dotpay są analogiczne do opisanych w powyższych rozdziałach.

https://ssl.dotpay.pl/test_payment/ - adres formularza płatności

https://ssl.dotpay.pl/test_seller/ - adres logowania do panelu administracyjnego

https://ssl.dotpay.pl/test_payment/payment_api/channels/ - adres API płatności (lista kanałów)

Podczas symulacji płatności kartą (kanał 248) wymagane będzie wprowadzenie odpowiednich danych.

Poniżej znajduje się lista przykładowych kart, które można wykorzystać do tego celu. Data ważności musi być przyszła, ale nie późniejsza niż grudzień 2020.

4.1. Tabela 14. (Lista przykładowych numerów kart, które można wykorzystać w procesie testowania płatności kartowych)

TYP

NUMER

CVV2 / CVC2

3DS

Visa*

4916 9715 6289 1025

025

Nie

Visa*

4929 5320 2788 7670

670

Tak

MasterCard*

5498 5400 7907 4343

343

Nie

MasterCard*

5344 6642 8071 1026

026

Tak

Visa

4111 1111 1111 1111

111

Nie

Visa

4444 4444 4444 4448

448

Tak

MasterCard

5500 0055 5555 5559

559

Nie

MasterCard

5500 0000 0000 0004

004

Tak

* przeznaczone do testów usług one-click oraz recurring

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Weryfikacja adresu IP

Adres IP serwisu Dotpay:

195.150.9.37

Z powyżej wymienionego adresu system Dotpay przesyła powiadomienia do serwisów sprzedawców. Aby komunikacja była możliwa, system sprzedawcy powinien akceptować połączenia z niniejszego adresu.

Ostrzeżenie

W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa system sprzedawcy powinien zawsze weryfikować adres IP serwisu Dotpay, z jakiego zostało przesłane powiadomienie.

Ze względu na wymogi PCI DSS jedyną obsługiwaną przez serwery Dotpay wersją SSL jest TLSv1.2 oraz TLSv1.3, w przypadku pozostałych protokołów szyfrowane połączenie z hostem ssl.dotpay.pl nie będzie możliwe.

5.2. Bezpieczeństwo integracji płatności

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa transakcji wykonywanych za pośrednictwem Dotpay zalecamy stosowanie wszystkich dostępnych mechanizmów zabezpieczających proces płatności.

Informacja

O bezpieczeństwie transakcji należy pamiętać na dwóch etapach:

5.2.1. Przekierowanie kupującego do Dotpay

Przekierowanie kupującego do serwisu Dotpay wiąże się z przesłaniem odpowiednich parametrów określających szczegóły transakcji. Aby wyeliminować nieuprawnioną manipulację danymi przed przekazaniem ich do Dotpay, zalecamy ochronę integralności parametrów przekierowania realizowanego z serwisu Sprzedawcy. System Dotpay umożliwia podpisywanie wartości przesyłanych parametrów. Podpis powinien zostać przekazany, jako dodatkowy parametr chk , (wraz z resztą parametrów żądania kierowanego do strony płatności systemu Dotpay).

Opis tej funkcjonalności znajduje się w rozdziale Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK).

W przypadku gotowości ze strony Sprzedawcy na przesyłanie dla wszystkich transakcji parametru chk , prosimy o przekazanie do Dotpay takiej informacji w celu weryfikacji poprawności integracji płatności.

Ostrzeżenie

Należy pamiętać, że minimalna ilość parametrów przesłana do Dotpay inicjujących płatność to: id , amount , currency , description .

Prosimy o weryfikację czy integracja płatności pozwala na poprawne przesłanie tych parametrów do Dotpay w formacie zgodnym z niniejszą dokumentacją.

5.2.2. Odbiór potwierdzenia o zaksięgowanej wpłacie w serwisie Dotpay

W celu przekazywania do serwisu sprzedawcy informacji o dokonanej operacji (transakcji) istnieje mechanizm powiadomień URLC (HTTP request, połączenie asynchroniczne, callback), które wysyłane są za pomocą metody POST oraz w pełni niezależnie od działań kupującego.

Jeśli integracja płatności wykorzystuje automatyczne notyfikacje URLC, zwracamy uwagę by dla każdego zamówienia weryfikować przesłane do sprzedawcy w notyfikacji dane, a w szczególności typ operacji ( operation_type ), jej status ( operation_status ) oraz: - operation_original_amount - kwota transakcji pobrana z parametru amount , jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay - operation_original_currency - waluta operacji (transakcji) pobrana z parametru currency jaki został przesłany przez serwis sprzedawcy w przekierowaniu Kupującego do serwisu Dotpay - signature - suma kontrolna będąca wynikiem działania funkcji skrótu SHA‑256 z przesłanych w notyfikacji URLC do Sprzedawcy parametrów

Zalecamy również by każda notyfikacja URLC odbierana z Dotpay była weryfikowana pod kątem poprawności źródła, zatem warto zweryfikować czy została przysłana z właściwego dla Dotpay adresu IP oraz czy została ona dostarczona metodą POST. Adres IP, z którego Dotpay wysyła notyfikacje jest wymieniony w rozdziale Weryfikacja adresu IP.

6. ZAŁĄCZNIK I (KANAŁY PŁATNOŚCI)

W poniższej tabeli znajduje się aktualna lista kanałów udostępnianych w systemie Dotpay. Dostępność danej metody płatności na danym koncie ( id ) zależna jest od podpisanej umowy.

W tabeli zostały przedstawione numery i nazwy kanałów, ich dostawcy, logotypy oraz uwagi. Numery kanałów są wartościami, jakie przyjmuje parametr channel , opisany we wcześniejszych rozdziałach.

6.1. Tabela 15. (Kanały płatności dostępne w serwisie Dotpay)

6.1.1. KARTY PŁATNICZE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

71

MasterPass

-

_images/channel_71.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

246

Karty płatnicze

-

_images/channel_246.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

248

Karty płatnicze

-

_images/channel_248.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Dostępny dla walut: PLN, EUR, USD, GBP

249

Visa Checkout

-

_images/channel_249.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

260

Google Pay

Google LLC

_images/channel_260.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych. Wymagana oddzielna umowa.

262

Apple Pay

Apple Inc.

_images/channel_262.png

24/8

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

6.1.2. SZYBKIE TRANSFERY

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

1

mTransfer

mBank S.A.

_images/channel_1.png

24/7

2

Płacę z Inteligo

Bank PKO BP

_images/channel_2.png

24/7

4

Płacę z iPKO

Bank PKO BP

_images/channel_4.png

24/7

6

Przelew24

Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA)

_images/channel_6.png

24/7

36

Pekao24Przelew

Bank Pekao S.A.

_images/channel_36.png

24/7

38

Płać z ING

ING Bank Śląski S.A.

_images/channel_38.png

24/7

44

Millennium - Płatności Internetowe

Millennium Bank S.A.

_images/channel_44.png

24/7

45

Płacę z Alior Bankiem

Alior Bank S.A.

_images/channel_45.png

24/7

46

Płacę z Citi Handlowy

Citi Bank Handlowy S.A.

_images/channel_46.png

24/7

50

Pay Way Toyota Bank

Toyota Bank Polska

_images/channel_50.png

24/7

51

Płać z BOŚ

BOŚ Bank S.A.

_images/channel_51.png

24/7

60

Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe

Alior Bank S.A.Oddział T-Mobile Usługi Bankowe

_images/channel_60.png

24/7

65

Płacę z Idea Bank

Idea Bank S.A.

_images/channel_65.png

3:00 - 22:00 / 7

66

Płacę z PBS

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

_images/channel_66.png

24/7

70

Pocztowy24

Bank Pocztowy S.A.

_images/channel_70.png

24/7

73

BLIK

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

_images/channel_73.png

24/7

74

Banki Spółdzielcze

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_74.png

24/7

75

Płacę z Plus Bank

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_75.png

24/7

76

Getin Bank PBL

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_76.png

24/7

80

Noble Pay

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_80.png

24/7

81

Idea Cloud

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_81.png

24/7

83

EnveloBank

Bank Pocztowy S.A.

_images/channel_83.png

24/7

84

Volkswagen Bank direct

Volkswagen Bank Polska

_images/channel_84.png

24/7

86

TrustPay

Trust Pay

_images/channel_86.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Dostępny dla walut: CZK, EUR

87

Credit Agricole PBL

Credit Agricole Bank Polska S.A.

_images/channel_87.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

90

BNP Paribas – płacę z Pl@net

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_90.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

91

Nest Bank

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_91.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

92

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

_images/channel_92.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

93

Kasa Stefczyka

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka

_images/channel_93.png

24/7

6.1.3. PRZELEWY ONLINE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

7

ING Klienci korporacyjni

ING Bank Śląski S.A.

_images/channel_7.png

pon. - sob.

8:00 - 20:00

10

Millennium Klienci korporacyjni

Millennium Bank S.A.

_images/channel_10.png

pon. - pt.

8:00 - 20:00

15

iPKO

Bank PKO BP

_images/channel_15.png

0:00 - 23:00 / 7

16

Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska S.A.

_images/channel_16.png

4:00 - 23:00 / 7

32

BNP Paribas

BNP Paribas Bank Polska SA

_images/channel_32.png

pon. - pt.

8:00 - 21:00

89

Santander

Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA)

_images/channel_89.png

pon. - pt.

8:00 - 21:00

6.1.4. PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

11

Przelew/Przekaz

-

_images/channel_11.png

pon. - pt.

3 sesje elixir

21

VIA - Moje Rachunki

BillBird S.A.

_images/channel_21.png

pon. - pt.

ok 8:00 księgowane transakcje z poprzedniego dnia

35

Kantor Polski

Kantor Polski S.A.

_images/channel_35.png

24/7

82

Przelew SEPA

-

_images/channel_82.png

pon. - pt.

3 sesje elixir

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Dostępny dla walut: EUR.

6.1.5. PORTMONETKI I VOUCHERY

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

52

SkyCash

SkyCash Poland S.A.

_images/channel_52.png

24/7

59

CinkciarzPAY

Conotoxia Sp. z o.o.

_images/channel_59.png

24/7

218

paysafecard

Paysafecard

_images/channel_218.png

24/7

Dostępny dla walut: PLN

UWAGA: dla tego kanału brak możliwości zlecenia zwrotu

6.1.6. RATY

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

55

Raty z Alior Bankiem

Alior Bank S.A.

_images/channel_55.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych, dla płatności w przedziale od 300.00 PLN do kwoty ustalonej w Umowie.

68

mRaty

mBank S.A.

_images/channel_68.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych, dla płatności w przedziale od 300.00 PLN do kwoty ustalonej w Umowie.

6.1.7. INNE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

212

PayPal

PayPal

_images/channel_212.png

24/7

Dostępny dla walut: PLN

Model Gataway Dotpay nie przesyła środków do sprzedawcy.

6.1.8. PŁATNOŚCI ODROCZONE

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

94

Kupuj teraz zapłać później

Aiqlabs Sp. z o.o.

_images/channel_94.png

24/7

Wymagana oddzielna umowa.

95

PayPo

PayPo Sp. z o.o.

_images/channel_95.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych

dla płatności w przedziale od 40.00 PLN do 1000.00 PLN.

Wymagana oddzielna umowa.

Niezbędna w integracji tego kanału obsługa parametru customer .

6.1.9. PŁATNOŚCI MOBILNE typu Direct Carrier Billing

NUMER

NAZWA

DOSTAWCA KANAŁU

LOGOTYP

KSIĘGOWANIE

UWAGI

231

Orange

Orange Polska S.A.

_images/channel_231.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

232

T-Mobile

T-Mobile Polska S.A.

_images/channel_232.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

233

PLAY

P4 Sp. z o.o.

_images/channel_233.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

234

Plus

Polkomtel Sp. z o.o.

_images/channel_234.png

24/7

Dostępny wyłącznie dla kont firmowych.

Wymagana oddzielna umowa z partnerem Dotpay.

6.2. Kanały płatności - do pobrania

Informacja

Lista wymienionych kanałów oraz ich logotypy, dostępne są do pobrania:

 • Logotypy kanałów płatności: ( format zip )

 • Lista dostępnych kanałów płatności (polska wersja): ( format xlsx )

 • List of available payment channels (english version): ( format xlsx )

7. ZAŁĄCZNIK II (OPISY STATUSÓW OPERACJI)

W poniższej tabeli zostały przedstawione opisy statusów operacji tworzonych w systemie.

7.1. Tabela 16. (Statusy operacji tworzone w systemie Dotpay)

STATUS

ZNACZENIE / OPIS

new

(nowa)

Nowa operacja. Oznacza tylko i wyłącznie fakt wystąpienia operacji danego typu. W tym stanie nie zawiera żadnych księgowań.

processing

(oczekuje na wpłatę)

Operacja przetwarzana, np. dla typu payment oznacza, że płacący wrócił na stronę Dotpay od dostawcy kanału płatności, bądź dostawca kanału płatności poinformował Dotpay o tym fakcie.

Operacje typu paymentpayment_multimerchant_child nie posiadają księgowań w tym stanie. Operacja typu complaint w tym stanie oznacza rozpoczęcie procedury reklamacji.

completed

(wykonana)

Dla typów payment, payment_multimerchant_child oznacza, że Dotpay już posiada (bądź ma pewność, że będzie posiadał) środki na swoich kontach z tytułu dokonanej przez klienta płatności.

Dla typu release_rollback oznacza, że zablokowane środki z tytułu rollback wróciły na konto ( id ) sklepu.

Dla typów payout, refund i complaint oznacza, że środki zostały przekazane na konto akceptanta, do płacącego czy dostawcy kanału płatności. Jest to stan ostateczny, operacja już nie zmieni swojego statusu.

Do operacji mogą pojawić się dodatkowe księgowania, ale tylko takie, które są skutkiem np. korekty, źle naliczonej korekty.

rejected

(odrzucona)

Dla typów payment i payment_multimerchant_child oznacza, że Dotpay NIE dostał środków z tytułu płatności i ma pewność, że ich nie dostanie. Oznacza to, że np. płacący zrezygnował z płatności, bądź nie posiada środków na koncie u dostawcy kanału płatności na realizację tej operacji.

Dla typów payout, refund i complaint oznacza, że operacja została anulowana – środki wróciły na konto ( id ) sklepu. Jest to stan ostateczny, operacja już nie zmieni statusu.

Do operacji mogą pojawić się dodatkowe księgowania, ale tylko takie, które są skutkiem np. korekty, źle naliczonej korekty.

processing_realization_waiting

(oczekuje na realizację)

Operacja w tym stanie oczekuje na realizację, np. dla operacji typu payout oznacza zlecenie wypłaty (ręcznie przez akceptanta, bądź przez mechanizm autowypłaty).

Operacja w tym stanie oczekuje na realizację przez n dni roboczych, gdzie n wynika z podpisanej przez akceptanta umowy.

processing_realization

(realizowana)

Status oznacza rozpoczęcie procedury fizycznej realizacji wypłaty, dla operacji typu payout skutkuje wykonaniem przelewu na konta akceptanta, a dla operacji typu refund na konto płacącego.

Gdy istnieje taka możliwość (np. kanały płatności kartami), zamiast wykonania przelewu, zwrot wykonywany jest na danym kanale.

8. DZIENNIK ZMIAN

WERSJA

DATA

OPIS ZMIAN

1.62.2.1

2019-11-08

usunięcie kanałów 48 (BNP Paribas – Płacę z Żółty), 88 (BNP Paribas dawni Klienci Raiffeisen), 56 (eurobank - płatność online)

dodanie kanału 262 (Apple Pay)

zmiana logotypu dla kanałów: 90 (BNP Paribas – płacę z Pl@net)

rozszerzenie parametru customer o dodatkowe pola w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego (account_update, account_update_indicator, fraud_activity, password_change, password_change_indicator, shipping_address_since_indicator)

dodanie parametu ap_token

1.60.16.1

2019-09-19

usunięcie kanału 33 (Volkswagen Bank)

1.59.10.2

2019-08-12

dodanie nowego parametru order.id w Rozdziale Obsługa danych dostawy oraz płacącego , dodanie opisu parametru pid poprawki typograficzne

1.59.10.1

2019-07-12

zmiana logotypu dla kanału 51 (Płać z BOŚ) oraz kanału 95 (PayPo)

1.58.2.1

2019-06-10

zmiana nazwy i logotypu dla kanału: 55 «Raty z Alior Bankiem» (wcześniej: «erata - raty z dotpay»)

1.58.0.2

2019-06-03

zmiana nazwy i logotypu dla kanału: 93 «Kasa Stefczyka» (wcześniej: «eSKOK»)

dodanie nowego Rozdziału: Bezpieczeństwo integracji płatności poprawki typograficzne

1.58.0.1

2019-05-23

poprawki typograficzne

1.56.14.1

2019-04-24

dodanie nowej wartości dla parametru currency : BGN, CHF, HRK, HUF, RUB

1.56.11.3

2019-04-10

usunięcie kanału 72 (Płacę z Orange)

dodanie parametu gp_token

1.56.11.2

2019-04-01

zmiana nazw oraz logotypów dla kanałów: 32 (dawny: BGŻ BNP Paribas), 48 (dawny: R - Przelew), 88 (dawny: Raiffeisen), 90 (dawny: BGŻ BNP Paribas)

dodanie parametu customer oraz związanego z nim Rozdziału Obsługa danych dostawy oraz płacącego

1.56.11.1

2019-03-28

dodanie kanału 95 (PayPo)

dodanie kanału 260 (Google Pay)

dodanie aktualnej listy kanałów do pobrania w formacie xlsx

zmiana nazw oraz logotypów dla kanałów: 32 (dawny: BGŻ BNP Paribas), 48 (dawny: R - Przelew), 88 (dawny: Raiffeisen), 90 (dawny: BGŻ BNP Paribas)

1.55.8.1

2019-03-22

usunięcie kanału 31 (Zapłać w Żabce i we Freshmarket)

usunięcie kanału 24 (mPay)

1.55.7.1

2019-02-15

dodanie nowej wartości dla parametru operation_type = payout_commission

dodanie nowej wartości dla parametru lang = uk (język ukraiński)

dodanie nowej wartości dla parametru currency = NOK

wykluczenie z dokumentacji alternatywnych nazw parametrów przesyłanych do serwisu Dotpay: kwota, waluta, opis, kanal, blokuj, grupykanalow, typ, txtguzik, data_waznosci, forename, imie, nazwisko, surname, ulica, budynek, lokal, mieszkanie, addr2, miasto, kod, telefon, kraj, jezyk

1.53.5.1

2018-12-10

poprawki typograficzne

dodanie parametru credit_card_unique_identifier w notyfikacjach URLC

1.52.6.1

2018-11-13

usunięcie kanału 58 (Szybkie Płatności Internetowe z Deutsche Bank PBC)

dodanie wyrażenia regularnego dla parametru amount

1.51.0.1

2018-10-03

dodanie parametrów credit_card_expiration_year i credit_card_expiration_month w notyfikacjach URLC

1.50.11.1

2018-09-27

dodanie kanału 59 (CinkciarzPAY)

zmiana nazwy dostawcy kanału z Volkswagen Bank Polska S.A. na Volkswagen Bank GmbH

1.50.8.2

2018-09-07

zmiana logotypu dla kanału 6 (Przelew24) oraz kanału 89 (BZWBK)

1.50.8.1

2018-09-05

Włączenie wymagalności przesyłania parametru chk dla nowo powstałych kont w systemie Dotpay

zmiany w opisach dotyczące konieczności weryfikacji kwoty i waluty zamówienia

1.49.11.1

2018-06-26

dodanie wartości

O – płatności odroczone

M - płatności mobilne (DCB)

dla parametru channel_groups (grupykanalow)

dodanie kanału 231 (Orange)

dodanie kanału 232 (T-Mobile)

dodanie kanału 233 (PLAY)

dodanie kanału 234 (Plus)

dodanie kanału 94 (Kupuj teraz, zapłać później)

dodano informację o TLSv1.2

1.45.2.1

2018-03-30

zmiana nazwy podrozdziału Płatności one-click na One-click i płatności cykliczne

dodanie nowych parametrów do powyższego rozdziału, oraz uzupełnienie ich w sekcji Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

dodanie nowych wartości dla parametru error_code opisanego w rozdziale Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

1.44.12.2

2018-03-08

dodanie kanału 93 (eSKOK)

1.44.12.1

2018-02-20

zmiana logotypu dla kanału 48 (R-Przelew) oraz 246, 248 (Karty płatnicze)

1.44.10

2018-02-13

dodanie nowych wartości dla parametru currency (waluta)

dodanie nowych wartości dla parametru language (jezyk)

dodanie przykładowych kart do rozdziału ŚRODOWISKO TESTOWE

1.39.2.1

2017-09-03

dodanie kanału 83 (EnveloBank)

dodanie kanału 249 (Visa Checkout)

zmiana logotypu dla kanału 246 (Karty płatnicze via Payeezy) oraz 248 (Karty płatnicze)

1.38.1.1

2017-08-21

dodanie kanału 15 (iPKO)

1.37.3.3

2017-07-10

dodanie parametru is_completed w notyfikacjach URLC

1.37.3.2

2017-06-28

dodanie podrozdziału Masscollect

1.37.3.1

2017-06-27

dodanie podrozdziału Płatność dzielona (Multimerchant / Pasaż)

dodanie parametrów z funkcjonalności Multimerchant oraz Surcharge do podrozdziału Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

aktualizacja podrozdziału Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

dodanie parametru ignore_last_payment_channel

1.36.10.1

2017-06-12

zmiana logotypu dla kanału 36 (Pekao24Przelew)

1.36.7.1

2017-06-01

dodanie kanału 90 (BGŻ BNP Paribas)

dodanie kanału 91 (Nest Bank)

dodanie kanału 92 (Bank Spółdzielczy w Brodnicy)

dodanie informacji o możliwościach pobrania listy dostępnych kanałów (channel) dla konkretnego sklepu

1.35.4.2

2017-04-05

dodanie wartości UAH dla parametru currency (waluta)

dodanie kanału 88 (Raiffeisen)

dodanie kanału 89 (BZWBK)

1.35.4.1

2017-03-28

usunięcie kanału 18 (Przelew z BPH)

1.34.9.3

2017-01-26

dodanie parametu credit_card_registration w notyfikacjach URLC

1.34.9.2

2017-01-11

dodanie wyrażeń regularnych

zmiana logotypów dla kanałów: 71 (MasterPass), 246 (Karty płatnicze via Payeezy), 248 (Karty płatnicze)

1.34.9.1

2017-01-02

usunięcie kanału 77 (FerBuy)

usunięcie wartości O – płatności odroczone dla parametru channel_groups (grupykanalow)

1.33.4.2

2016-12-06

dodanie kanału 218 (paysafecard)

1.33.4.1

2016-11-14

usunięcie kanału 27 (BGŻ)

1.32.6.2

2016-11-07

dodanie parametru credit_card_registration

usunięcie kanału 63 (Płacę z IKO)

1.32.6.1

2016-09-23

dodanie kanału 84 (Volkswagen Bank direct)

dodanie kanału 86 (TrustPay)

dodanie kanału 87 (Credit Agricole PBL)

1.30.6.3

2016-06-22

dodanie parametru deladdr

1.30.6.2

2016-06-17

poprawki typograficzne

dodanie parametrów bylaw, personal_data

dodanie parametrów credit_card_number, credit_card_expiration_date_year, credit_card_expiration_date_month, credit_card_security_code

zmiana sposobu pozyskiwania dostępu do środowiska testowego (dodanie odnośnika do rejestracji)

1.30.6.1

2016-06-01

poprawki typograficzne

dodanie podrozdziału Płatność one-click

dodanie parametru expiration_date

dodanie wartości HASH_NOT_EQUAL_CHK dla parametru error_code opisanego w rozdziale Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

1.29.11.1

2016-03-21

dodanie rozdziału DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

dodanie podrozdziału Ochrona integralności parametrów przekierowania (CHK)

przeniesienie podrozdziału Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy do rozdziału DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

1.29.8.1

2016-02-26

dodanie parametru channel_groups

dodatnie informacji o HTTPS verify oraz SSL certificate verify w rozdziale II. ODBIERANIE INFORMACJI PO PŁATNOŚCI (POWIADOMIENIA URLC)

dodanie kanału 82 (Przelew SEPA)

dodanie kanału 248 (Karty płatnicze)

usunięcie kanału 64 (PeoPay)

1.28.5.2

2016-01-07

dodanie parametru blik_code

dodanie rozdziału ZAŁĄCZNIK II (OPISY STATUSÓW OPERACJI)

1.28.5.1

2015-12-31

usunięcie kanału 79 (Open Pay)

1.27.0.1

2015-11-10

usunięcie kanału 25 (Plus Bank)

1.25.7.1

2015-10-30

usunięcie kanału 49 (MeritumBank)

1.25.3.1

2015-10-22

usunięcie kanału 22 (Ukash)

usunięcie kanału 43 (Bank Spółdzielczy we Wschowie)

usunięcie kanału 62 (DNB Nord)

1.25.1.1

2015-10-19

zmiana adresu produkcyjnej strony płatności (z https://ssl.dotpay.pl na https://ssl.dotpay.pl/t2/)

usunięcie kanału 3 (MultiTransfer)

1.24.9.1

2015-10-12

dodanie kanału 81 (Idea Cloud)

1.23.13.3

2015-09-24

poprawki typograficzne

1.23.13.2

2015-08-20

usunięcie kanału 69 (V.me)

1.23.13.1

2015-08-12

dodanie kanału 79 (Open Pay)

dodanie kanału 80 (Noble Pay)

usunięcie kanału 15 (iPKO)

1.23.9.2

2015-07-30

usunięcie wartości UNKNOWN_ACCOUNT dla parametru error_code opisanego w rozdziale Obsługa błędnych przekierowań przesyłanych z systemu sprzedawcy

1.23.9.1

2015-07-20

dodanie kanału 77 (FerBuy)

1.22.9.1

2015-06-01

dodanie kanału 74 (Banki Spółdzielcze)

dodanie kanału 75 (Płacę z Plus Bank)

dodanie kanału 76 (Getin Bank PBL)

usunięcie kanału 17 (Płacę z iPKONET)

usunięcie kanału 57 (Getin Bank)

dodanie parametrów operation_withdrawal_amount, operation_commission_amount, channel_country, geoip_country w notyfikacjach URLC

1.20.9.2

2015-02-09

dodanie kanału 73 (BLIK)

1.20.9.1

2015-01-14

usunięcie kanału 245 (MasterCard Mobile)

dodanie rozdziału DZIENNIK ZMIAN.

1.19.15.2

2014-12-12

dodanie kanału 72 (Płacę z Orange)

1.19.15.1

2014-12-08

dodanie kanału 71 (MasterPass)

1.18.5.4

2014-11-04

dodanie kanału 69 (V.me)

1.18.5.3

2014-11-19

usunięcie kanałów 14 (KB24) oraz 61 (Bank Pocztowy)

1.18.5.2

2014-10-28

dodanie kanałów 66 (Płacę z PBS ) oraz 70 (Pocztowy24)

zmiana nazwy kanału 17 (z Płać z Nordea na Płacę z IPKOnet)

dodanie adresu https://ssl.dotpay.pl/test_seller/ do rozdziału ŚRODOWISKO TESTOWE