wróć do listy
22_Cover-foto-870x358

5 najważniejszych zasad formułowania regulaminu sklepu internetowego


W tym artykule opisujemy:

  1. Czytelność i zrozumiałość
  2. Zgodność z RODO
  3. Klauzule niedozwolone (abuzywne)
  4. Wyczerpujące informacje na temat zawieranej umowy
  5. Formy i terminy płatności oraz dostawy
  6. Podsumowanie

Pojawianie się coraz większej ilości e-sklepów, ale również wzrost przypadków oszustw internetowych sprawiają, że konsumenci większą wagę przywiązują do regulaminu i warunków zakupu u danego sprzedawcy. Warto więc mieć świadomość, jak dobrze napisać regulamin sklepu internetowego, przestrzegając przy tym określonych podstaw prawnych i znając najważniejsze zasady jego formułowania.

Czytelność i zrozumiałość

Regulamin sklepu internetowego to swego rodzaju „mapa” praw i obowiązków kupującego oraz sprzedawcy. W związku z tym, aby jeden i drugi mogli sprawnie dotrzeć do celu, powinna być ona czytelna i zrozumiała. Dlatego opisy sklepu, oferowanych usług, czy przedmiotów zawarte w regulaminie powinny być krótkie, zwięzłe i wyczerpujące. Nim jednak zacznie się formułować regulamin, na początku należy zapoznać się z poszczególnymi aktami normatywnymi:

– Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów,

– Ustawą o prawach konsumenta,

– Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– Rozporządzeniami i aktami prawa unijnego w zakresie ochrony konsumenta i konkurencji.

Dzięki powyższym dokumentom możliwe będzie skonstruowanie czytelnego i zrozumiałego spisu zasad. To dlatego, że ustawy te dostarczają niezbędnych informacji na temat, co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego. Co więcej, zawartość ustaw może posłużyć za wzór, dzięki któremu sformułowanie zrozumiałego i czytelnego regulaminu będzie łatwiejsze. Ponadto znając już treść ww. dokumentów, można uniknąć przypadkowego łamania praw konsumenta, z powodu braku wiedzy na temat przepisów.

Zgodność z RODO

Skomponowanie bezpiecznego i sprawdzonego regulaminu sklepu internetowego wiąże się z wypełnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Najistotniejsza zmiana polega na tym, że sprzedawca nie ma już dawnego obowiązku rejestracji zbioru danych. Jest on natomiast odpowiedzialny za rejestrację przetwarzania tych danych. Dochodzi do tego m.in. podczas reklamacji, wystawiania rachunku, czy faktury.

Taki stan rzeczy wymaga od e-sklepów przede wszystkim zawarcia w regulaminie informacji, że dane, które klient pozostawia na stronie, są zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Co więcej, regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO musi informować klienta, w jakim celu będą przetwarzane jego dane. Powinien też zawierać zapis, że klient ma prawo cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie, a nawet możliwość wniesienia skargi w razie uchybień do konkretnych organów.

Klauzule niedozwolone (abuzywne)

Klauzule niedozwolone inaczej abuzywne regulowane są przez kodeks prawa cywilnego. Są to zapisy zawarte w regulaminie, naruszające dobre obyczaje i interes konsumenta. Na ich kształt klient nie ma wpływu i na ogół są one sprzeczne z obowiązującym prawem zarówno krajowym, jak i wspólnotowym. Głównie są to regulacje, które mają na celu np. ograniczyć prawa konsumenta, nałożyć na niego dodatkowe zobowiązania, czy też wykluczyć odpowiedzialność sprzedawcy. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie dotyczą one głównych postanowień umowy jak np. cena usługi, towaru, czy wynagrodzenie.

Tworząc regulamin sklepu internetowego, należy więc zwrócić uwagę, by wystrzegać się stosowania tego rodzaju klauzul. Po pierwsze klient mimo akceptacji regulaminu, nie ma obowiązku się do nich stosować. Pod drugie używanie zapisów niedozwolonych grozi pozwaniem do UOKiK, a w ostateczności karą. By nie narazić się na zamieszczenie klauzuli abuzywnej w regulaminie sklepu internetowego, można zapoznać się z ich pełnym zbiorem na stronie samego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Wyczerpujące informacje na temat zawieranej umowy

Jak napisać regulamin e-sklepu wyposażony w wyczerpujące informacje na temat zawieranej umowy? Słowo wyczerpujące w tym wypadku jest kluczowe i na ogół oznacza pełne przedstawienie się klientowi i poinformowanie go o jego prawach. Na wstępie konsument powinien dowiedzieć się, z kim zawiera umowę, a więc konieczne jest umieszczenie danych teleadresowych i rejestrowych sprzedającego. Kolejno należy określić postanowienia umowy oraz zapis o tym, w jakim momencie zostaje ona zawarta.

Ponadto należy uwzględnić również informacje o zwrotach, gwarancjach, rękojmi, czy reklamacji Warto im się bliżej przyjrzeć, gdyż źle sformułowane, mogą naruszać interesy konsumenta i zostaną zakwalifikowane, jako klauzule abuzywne np. gdy sprzedawca zastrzeże sobie prawo do tego, że zwrotu towaru klient może dokonać jedynie w nieuszkodzonym opakowaniu. Istotny jest również zapis o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, ze wskazaniem wyjątków i sytuacji, w których klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

Formy i terminy płatności oraz dostawy

By transakcja została sfinalizowana, niezbędne jest uiszczenie za nią przez kupującego opłaty, a następnie dostarczenie mu zakupionego przedmiotu. W związku z tym konieczne jest poinformowanie konsumenta, z jakich form płatności i dostawy może skorzystać. Warto wiedzieć, że aktualne przepisy nie wymagają oferowania klientowi płatności za pobraniem, co jeszcze jakiś czas temu było obowiązkowe. Spośród różnych metod płatności można pozwolić klientowi na skorzystanie z np. usług serwisów oferujących szybkie przelewy internetowe, płatności kartą, czy zyskujący na popularności BLIK. Konieczna jest również informacja o tym, ile klient ma czasu na dokonanie płatności np. w dniach bądź tygodniach.

W kwestii dostawy klient ma również prawo do pełnej informacji. Na początku należy więc go poinformować o czasie realizacji zamówienia. Formy dostawy trzeba precyzyjnie wskazać tzn. dokładnie określić firmę, która będzie transportować dany przedmiot. Najczęściej spotyka się popularne firmy kurierskie lub Pocztę Polska. Ponadto orientacyjnie powinno się oszacować czas dostawy. Istotne znaczenie ma również koszt transportu – należy wskazać, kto go ponosi i jaka jest jego wysokość. Z kolei w przypadku, gdy ustalenie ceny dostawy z góry jest trudne, trzeba koniecznie poinformować o tym klienta i zawrzeć punkt, który ureguluje, w jaki sposób ostatecznie zostanie rozliczona należność.

Podsumowanie

Podstawą formułowania regulaminu e-sklepu jest zaznajomienie się z zapisami obowiązującego w tym zakresie prawa. To w dużej mierze ułatwi sporządzenie jasnego i wyczerpującego spisu zasad. Ponadto znajomość przepisów pozwoli uniknąć przypadkowego naruszenia prawa, a co za tym idzie niepożądanych kar. Tworząc więc regulamin sklepu internetowego, warto pamiętać nie tylko o własnym interesie, ale również o interesie kupującego, który widząc nieprzychylne dla siebie zapisy, może w ogóle zrezygnować z zakupów w naszym e-sklepie.