Zadzwoń:
+48 12 688 26 00

lub wyślij faks:
+48 12 688 26 99

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00

 

Dotpay Sp. z o.o.
ul. Wielicka 72,
30-552 Kraków,
Polska

Dlaczego wymagamy od Akceptanta oświadczeń w kwestii osób eksponowanych politycznie (dalej PEP)?

Dotpay sp. z o.o. posiada status krajowej instytucji płatniczej, (na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 września 2013 roku nr IP14/2013 w rejestrze usług płatniczych https://erup.knf.gov.pl/View/faces/subjectsList.xhtml). Wszystkie działające w Polsce banki i instytucje płatnicze mają obowiązek wykonywać  obowiązki określone w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późn. zm.) –  (dalej Ustawa AML). Jednym z tych obowiązków jest identyfikacja wśród obecnych i potencjalnych klientów osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin oraz osób powszechnie znanych jako ich bliscy współpracownicy (PEP – ang. politcally exposed person).

Jaka jest definicja PEP?

Pełna definicja PEP, rodziny oraz współpracowników znajduje się w art. 2 ust. 2 Ustawy AML, jednakże można je skrócić do tego co poniżej.

Poprzez PEP rozumie się:

osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 6. ambasadorów, charges d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarby Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji.

Poprzez członka rodziny PEP rozumie się:

 1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Poprzez osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

 1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. osoby fizyczne będące jednym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Kiedy oświadczenie dotyczące PEP jest wymagane?

Oświadczenie PEP jest obowiązkowym element nawiązywania stosunków gospodarczych. Akceptant może zostać o poproszony o złożenie oświadczenia w momencie otwierania konta w systemie Dotpay lub w trakcie bieżącej współpracy. Bez ustalenia statusu PEP nie jest możliwe nawiązanie stosunków gospodarczych z Akceptantem.

Jakie są konsekwencje posiadania statusu PEP przez Akceptanta?

W stosunku do PEP, członków rodziny PEP bądź osób współpracujących instytucja płatnicza jaką jest Dotpay sp. z o.o. ma obowiązek ustalenia źródła majątku Akceptanta, który wykorzystywany jest w stosunkach gospodarczych z Dotpay sp. o.o. Na Oświadczeniu PEP, które wypełnia Akceptant znajduje się więc pytanie o podanie źródła pochodzenia majątku. W tym miejscu należy wskazać skąd pochodzi majątek np. działalność gospodarcza, majątek rodzinny, przychody inwestycji lub wpisać inne właściwe źródło. Dodatkowo sam fakt rozpoczęcia współpracy z PEP jest podejmowany bezpośrednio przez zarząd Dotpay sp. z o.o.

Jakie są konsekwencje w przypadku zatajenia prawdy, bądź oświadczenia nieprawdy co do statusu PEP?

Zatajenie prawdy bądź oświadczenie nieprawdy jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa składania fałszywych zeznań co może skutkować odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego złożenie fałszywego oświadczenia stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo klientów, Dotpay zastrzega sobie prawo do dalszej weryfikacji rejestrowanych firm pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy.